Мне­ние – ис­ка ли ня­кой да го чуе?

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Ка­то ББ не сме има­ли по­пу­лист до се­га. Ре­же лен­ти­ч­ки, иг­рае спор­т­ни сре­щи с пре­д­ви­ди­ми ре­зул­та­ти.Син­д­ром на ум­с­т­ве­но бе­д­ния. Не­из­ве­с­тен по­жар­ни­кар, но слу­гу­вал на две ве­ли­чия,на­у­чил мно­го три­ко­ве, се­га за­о­би­ко­лен от блю­до­ли­з­ци, на ко­и­то вче­ра им вди­г­на и пла­та­та.       Нор­мал­но е и най- про­с­ти­ят  да по­вяр­ва в ге­ни­ал­но­ст­та си.

Сре­д­на­та  за­п­ла­та е ве­че мно­го над  900лв.

Дра­ги  бал­чи­к­лии, кол­ко чо­ве­ка от Вас по­лу­ча­ват  та­ка­ва?

По­с­ле­д­ни­ят по­ли­ти­че­с­ки и ико­но­ми­че­с­ки ход  е  ДЪЛГ, кой­то за­ко­нът не раз­ре­ша­ва. Но при пъл­но не­у­ва­же­ние към пар­ла­мен­тар­на­та ин­с­ти­ту­ция, ДЪЛ­ГЪТ про­с­то бе по­д­пи­сан на ко­ля­но.

За­ро­б­ват ни за де­се­ти­ле­тия на­пред. Три­с­та се­мей­ни кла­на вла­де­ят  вси­ч­ко, а на­ро­дът ще връ­ща. А да не за­б­ра­вя­ме, че ве­че има­ме  хо­мот от  8,1 млд ле­ва. До­го­во­рът от 06.02. не мо­же да се ос­но­ва­ва на чл.68 и чл.69 от ЗДБ. Ка­къв е сми­съ­лът  да се пре­д­ла­га ра­ти­фи­ка­ция за 16 млд. лв. при по­з­во­лен ли­мит за 2015г. от 6,9 млд. лв.?               Дра­ги при­я­те­ли, ни­кой не ка­з­ва че то­ва е си­с­те­ма, чрез  ко­я­то бан­ки­те на­ла­гат дъл­го­ве на дър­жа­ви­те, а по­с­ле пре­п­ра­щат към МВФ въ­ве­ж­да­не на су­ро­ви мер­ки. За­що е то­ва фи­нан­со­во ро­б­с­т­во? Ее­ее …..на вси­ч­ки Ви е  яс­но!

Ние……..мъл­чим!

Ге­ор­ги ЙОР­ДА­НОВ ГО­ГО

 

Коментарите са затворени.