От­к­ри­ха но­ви по­тъ­на­ли ко­ра­би край Ка­ли­а­к­ра

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Untitled-1212

Но­ви 85 на­ру­ше­ния на мор­с­ко­то дъ­но са от­к­ри­ти при из­с­ле­д­ва­не­то му в за­па­д­на­та част от бъл­гар­с­ки­те те­ри­то­ри­ал­ни во­ди на Черн­мор­с­кия шелф. Са­мо 8 от тях пре­д­с­та­в­ля­ват ин­те­рес за ро­д­ни­те уче­ни и ще бъ­дат про­ект на по­с­ле­д­ва­що про­у­ч­ва­не. То­ва съ­о­б­щи на пре­с­кон­фе­рен­ция във Вар­на проф. д-р Ата­нас Па­ла­зов – ко­ор­ди­на­тор на общ про­ект на Ин­с­ти­ту­та по оке­а­но­ло­гия на БАН и ру­мън­с­ки спе­ци­а­ли­с­ти за из­с­ле­д­ва­не на по­д­во­д­но­то ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во в те­ри­то­ри­я­та от Ка­ли­а­к­ра до Кон­с­тан­ца.

Обе­к­ти­те са от­к­ри­ти на дъл­бо­чи­на ме­ж­ду 20 и 100 м, из­вън фар­ва­те­ра, уто­ч­ни проф. Па­ла­зов. За три от тях е яс­но, че са по­тъ­на­ли ко­ра­би от края на XIX и на­ча­ло­то на XX век. Ос­та­на­ли­те 5 съ­що се пре­д­по­ла­га, че са ос­тан­ки от пла­ва­тел­ни съ­до­ве.

За съ­жа­ле­ние бю­ро­к­ра­ти­ч­ни пре­ч­ки са про­ва­ли­ли ро­д­но­то из­пъл­не­ние на про­е­к­та и обе­к­ти­те не са би­ли из­с­ле­д­ва­ни до­б­ре, оп­ла­ка­ха се чле­но­ве на 48-член­ния ме­ж­ду­на­ро­ден екип.             3-те ек­с­пе­ди­ции на уче­ни­те от  Ин­с­ти­ту­та по оке­а­но­ло­гия на БАН са се про­ве­ли при зим­ни ус­ло­вия. Та­ка те не ус­пе­ли до­б­ре да про­у­чат на­бе­ля­за­ни­те обе­к­ти. Към мо­мен­та ро­д­ни­те из­с­ле­до­ва­те­ли раз­по­ла­гат със сре­д­с­т­ва са­мо за още ед­но – фи­нал­но про­у­ч­ва­не, на ко­е­то се раз­чи­та да да­де по-го­ля­ма яс­но­та, ка­к­во то­ч­но пре­д­с­та­в­ля­ват, но­во­на­ме­ре­ни­те по дъ­но­то на Чер­но мо­ре 8 по­тъ­на­ли обе­к­та.         Ме­ж­ду­съ­се­д­с­ки­ят про­ект се ре­а­ли­зи­ра в рам­ки­те на 18 ме­се­ца и це­ли про­у­ч­ва­не на ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко­то на­с­ле­д­с­т­во в за­па­д­на­та част на Чер­но­мор­с­кия шелф с иде­я­та за раз­ви­ва­не на общ по­д­во­ден ту­ри­зъм ме­ж­ду Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия.

Да­мян ДА­МЯ­НОВ в.”Чер­но мо­ре”

 

Коментарите са затворени.