Пре­д­с­та­вя­не на кни­га­та на Ди­ми­тър Ялъ­мов – “Пе­ти ди­ви­зи­он”

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Ще се съ­с­тои

на 23 март 2014 г. (по­не­дел­ник)

от 16.00 ча­са в би­б­ли­о­те­ка­та към НЧ “Паисий Хилендарски” Балчик

 

Коментарите са затворени.