През 2015 г. про­дъл­жа­ва да фун­к­ци­о­ни­ра еди­нен вход за по­да­ва­не на де­к­ла­ра­ции

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

През 2015 го­ди­на про­дъл­жа­ва да фун­к­ци­о­ни­ра из­г­ра­де­ни­ят от На­ци­о­нал­ния ста­ти­с­ти­че­с­ки ин­с­ти­тут (НСИ) и На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те (НАП) еди­нен вход за по­да­ва­не на Го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция и Го­ди­ш­ния от­чет за дей­но­ст­та, т.е. гра­ж­да­ни­те мо­гат да по­да­дат го­ди­ш­ния си от­чет за дей­но­ст­та и го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция на ед­но мя­с­то, съ­о­б­ща­ват от Те­ри­то­ри­ал­но­то ста­ти­с­ти­че­с­ко бю­ро в До­б­рич.

От­там по­я­с­ня­ват, че не­фи­нан­со­ви пре­д­п­ри­я­тия, ко­и­то не съ­с­та­вят ба­ланс – ед­но­ли­ч­ни тър­го­в­ци, ко­и­то не по­д­ле­жат на за­дъл­жи­те­лен не­за­ви­сим фи­нан­сов одит, с ре­а­ли­зи­ра­ли не­т­ни при­хо­ди от про­да­ж­би до 100 хил. лв. през ми­на­ла­та го­ди­на, пре­д­с­та­вят за­дъл­жи­тел­но го­ди­шен от­чет за дей­но­ст­та си през 2014 г., в срок до 30 ап­рил 2015 г. Фи­зи­че­с­ки­те ли­ца, ре­ги­с­т­ри­ра­ни ка­то зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, при­ла­га­щи сче­то­во­д­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во се при­ра­в­ня­ват на ед­но­ли­ч­ни тър­го­в­ци.

Вси­ч­ки ли­ца, ко­и­то ня­мат за­дъл­же­ние за по­да­ва­не на го­ди­ш­на да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция за 2014 г., но са длъ­ж­ни да пре­д­с­та­вят го­ди­шен от­чет за дей­но­ст­та си през 2014 г. или де­к­ла­ра­ция за не­а­к­ти­в­ност, по­да­ват от­че­та или де­к­ла­ра­ци­я­та за не­а­к­ти­в­ност, един­с­т­ве­но в ин­фор­ма­ци­он­на­та си­с­те­ма на НСИ или в съ­о­т­ве­т­но­то ТСБ на хар­тия.

 

Коментарите са затворени.