Най-го­ля­ма­та де­к­ла­ри­ра­на пе­чал­ба

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Пред НАП До­б­рич за из­ми­на­ла­та го­ди­на до мо­мен­та е над 2 600 000 ле­ва. Фир­ма­та тър­гу­ва със стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли и е вне­с­ла дъл­жи­мия кор­по­ра­ти­вен да­нък, съ­о­б­ши­ха от при­хо­д­на­та аген­ция.

3364 е об­щи­ят брой на по­да­де­ни­те де­к­ла­ра­ции от кор­по­ра­ти­в­ни кли­ен­ти  в НАП До­б­рич от на­ча­ло­то на да­нъ­ч­на­та кам­па­ния на 2015 го­ди­на.  2371 от тях са по­да­де­ни по еле­к­т­ро­нен път, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва над 70% от об­що по­да­де­ни­те де­к­ла­ра­ции. 993 от кор­по­ра­ти­в­ни­те кли­ен­ти са пре­д­по­че­ли да по­се­тят офи­са на НАП До­б­рич, за да де­к­ла­ри­рат пе­чал­ба­та си. Юри­ди­че­с­ки­те ли­ца де­к­ла­ри­рат дъл­жи­мия кор­по­ра­ти­вен да­нък за из­ми­на­ла­та го­ди­на пред НАП, ка­то по­да­ват де­к­ла­ра­ция до 31 март на 2015 го­ди­на, на­по­м­нят от ме­с­т­ния офис на аген­ци­я­та. Го­ди­ш­ни­те да­нъ­ч­ни де­к­ла­ра­ции на юри­ди­че­с­ки­те ли­ца се по­да­ват по еле­к­т­ро­нен път, на ги­ше или чрез по­щен­с­ки опе­ра­тор. Да­нъ­ч­но за­дъл­же­но ли­це, ко­е­то по­да­де го­ди­ш­на да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция и го­ди­шен фи­нан­сов от­чет до 31 март 2015 го­ди­на по еле­к­т­ро­нен път и вне­се кор­по­ра­ти­в­ния да­нък в съ­щия срок, по­л­з­ва от­с­тъ­п­ка 1% от го­ди­ш­ния кор­по­ра­ти­вен да­нък, но не по­ве­че от 1000 лв.

 

Коментарите са затворени.