Отново с алкохол на пътя

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На 11 март,, око­ло 21:30 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за въз­ни­к­на­ло ПТП по ул. “Ду­нав” в град Бал­чик. Ус­та­но­ве­но е, че во­дач на лек ав­то­мо­бил “Ау­ди” с раз­г­ра­д­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция по­ра­ди дви­же­ние с не­съ­о­б­ра­зе­на ско­рост на­с­ти­га и уд­ря дви­же­щия се пред не­го лек ав­то­мо­бил “Ре­но” с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция. Всле­д­с­т­вие на на­с­тъ­пи­ло­то ПТП са на­не­се­ни зна­чи­тел­ни ма­те­ри­ал­ни ще­ти по две­те МПС. Из­вър­ше­на­та про­вер­ка за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол с те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во, ус­та­но­вя­ва на­ли­чи­е­то на 2,05 про­ми­ла в из­ди­ша­ния въз­дух от во­да­ча на лек ав­то­мо­бил “Ау­ди”. С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са в РУП Бал­чик е за­дър­жан С.А. (43 г.) от с. Об­ро­чи­ще, обл. До­б­рич. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во.

 

На 28 яну­а­ри, око­ло 18:10 ча­са, в гр. Бал­чик, от ав­то­па­т­рул е спрян за про­вер­ка лек ав­то­мо­бил “Ла­да Ни­ва” с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция. При по­с­ле­д­ва­ла­та про­вер­ка за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол с те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во, ци­ф­ро­ва­та ин­ди­ка­ция от­чи­та на­ли­чи­е­то на 1,23 про­ми­ла в из­ди­ша­ния от во­да­ча въз­дух. С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са е за­дър­жан Р.Р. (43 г.) от град Бал­чик. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во.

 

Коментарите са затворени.