Печална статистика

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

За пе­ри­о­да от 06:00 ча­са на 11 март до 06:00 ча­са на 12 март се про­ве­де СПО за кон­т­рол на ско­ро­ст­та на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт До­б­рич. В хо­да на 24- ча­со­ва­та опе­ра­ция са кон­с­та­ти­ра­ни 72 на­ру­ше­ния, съ­с­та­ве­ни са 42 ак­та и 19 фи­ша ка­к­то сле­д­ва:

Пре­ви­ше­на ско­рост – 48 на­ру­ше­ния, съ­с­та­ве­ни 34 ак­та и 14 фи­ша;

Не­п­ра­во­с­по­со­б­ни во­да­чи – 3

Дру­ги на­ру­ше­ния – 20

Общ брой ПТП – 3, от тях 2 с ма­те­ри­ал­ни ще­ти.

Уп­ра­в­ле­ние на МПС след упо­т­ре­ба на ал­ко­хол – 1

 

Коментарите са затворени.