Об­щи­на­та от­но­во ис­ка мер­ки за свла­чи­ще­то във “Фиш-фиш”

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик из­п­ра­ти от­но­во ин­фор­ма­ци­он­на фор­ма до Ме­ж­ду­ве­дом­с­т­ве­на­та ко­ми­сия за въз­с­та­но­вя­ва­не и по­д­по­ма­га­не към Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет за свла­чи­ще­то във вил­на зо­на “Фиш-фиш”.

В до­ку­мен­та се опи­с­ват за­се­г­на­ти­те пря­ко 7 имо­та в зо­на­та на свла­чи­ще­то и об­ра­зу­ва­ли­те се пу­к­на­ти­ни с дъл­жи­на 60-70 ме­т­ра по пъ­тя ме­ж­ду Бал­чик и Ал­бе­на. Ин­фор­ма­ци­я­та до ко­ми­си­я­та по­со­ч­ва, че зо­на­та на свла­чи­ще­то се раз­ра­с­т­ва, ка­то през ме­сец юни ми­на­ла­та го­ди­на за­се­г­на­та­та площ е би­ла око­ло 5000 кв.м., а се­га раз­ме­рът е 14000 кв.м.

Спо­ред спе­ци­а­ли­с­ти­те от Об­щи­на Бал­чик съ­ще­с­т­ву­ва пря­ка опа­с­ност за дру­ги 22 имо­та. Пре­д­ло­же­ни­е­то на Об­щи­на Бал­чик е да се на­п­ра­ви по­д­ро­б­но ге­о­ло­ж­ко про­у­ч­ва­не на ра­йо­на и да се из­го­т­вят про­е­к­ти за ук­ре­п­ва­не. Ис­ка се съ­що да се на­п­ра­вят ин­же­нер­но-ге­о­ло­ж­ки ме­ро­п­ри­я­тия за трай­но ста­би­ли­зи­ра­не и ук­ре­п­ва­не на ра­йо­на, вклю­чи­тел­но из­г­ра­ж­да­не на би­то­ва и дъ­ж­до­в­на ка­на­ли­за­ция.

 

Коментарите са затворени.