Ре­мон­ти­рат 30 км от пъ­тя До­б­рич-Вар­на за 11 500 хил. лв.

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

30-ки­ло­ме­т­ро­ва от­се­ч­ка, част от пъ­тя Вар­на-Ак­са­ко­во-Сто­жер-До­б­рич-Кар­дам, ще бъ­де ре­мон­ти­ра­на през та­зи го­ди­на, от­че­те пред ме­ди­и­те ка­то част от свър­ше­но­то през пър­ви­те 100 дни на уп­ра­в­ле­ние об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел д-р Мар­га­ри­та Но­во­сел­с­ка. Тя ра­зя­с­ни, че с встъ­п­ва­не­то си в длъ­ж­ност е за­по­ч­на­ла пре­пи­с­ка с цен­т­рал­на­та власт за раз­ши­ря­ва­не на ре­пу­б­ли­кан­с­кия път.

Д-р Но­во­сел­с­ка обя­с­ни, че на то­зи етап то­ва не мо­же да се слу­чи, тъй ка­то пъ­тят не е вклю­чен в тран­с­пор­т­ни­те про­г­ра­ми, фи­нан­си­ра­ни от ЕС и за­то­ва тя е пре­д­ло­жи­ла на пре­ми­е­ра вклю­ч­ва­не­то на про­е­к­ти­ра­не и впо­с­ле­д­с­т­вие ре­а­ли­зи­ра­не на три­лен­тов или ско­ро­с­тен път в уча­с­тъ­ка Вар­на-Ак­са­ко­во-Сто­жер-До­б­рич-Кар­дам, кой­то е част от ре­пу­б­ли­кан­с­ки път ІІ-29 и бъ­де­що­то чу про­дъл­жа­ва­не с път ІІ-71 До­б­рич-Си­ли­с­т­ра. “Пре­пи­с­ка­та за за­по­ч­ва­не на про­це­ду­ра за про­е­к­ти­ра­не е в раз­ви­тие, за да се слу­чи то­ва в бъ­де­ще вре­ме. До­го­во­ре­но е и са за­ло­же­ни сре­д­с­т­ва за ре­монт на 30 км от пъ­тя – ме­ж­ду До­б­рич и Вар­на, ка­то са пре­д­ви­де­ни сре­д­с­т­ва в раз­мер на 350 хил. лв. за ки­ло­ме­тър. Об­ща­та стой­ност за 30-ки­ло­ме­т­ро­ва­та от­се­ч­ка е 11 500 хил. лв.” – за­я­ви д-р Но­во­сел­с­ка. НДТ

 

Коментарите са затворени.