Несъобразяване с настилката

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

По пъ­тя гр. До­б­рич – гр. Бал­чик, на око­ло 1 ки­ло­ме­тър след с. Со­ко­ло­во e  ус­та­но­ве­но е, че лек ав­то­мо­бил “Хон­да Си­вик” с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция, по­ра­ди дви­же­ние с не­съ­о­б­ра­зе­на ско­рост с пъ­т­ни­те ус­ло­вия – за­с­не­жен уча­с­тък от пъ­тя, на­пу­с­ка пла­т­но­то за дви­же­ние и се уд­ря в край­пъ­т­но дър­во. Всле­д­с­т­вие на ПТП е по­с­т­ра­дал во­да­чът на ав­то­мо­би­ла С.Щ. (20 г.), кой­то след пре­г­лед в МБАЛ – гр. До­б­рич е на­с­та­нен в ор­то­пе­ди­ч­но от­де­ле­ние с фра­к­ту­ра на ля­ва ръ­ка, без опа­с­ност за жи­во­та.

 

На 26 яну­а­ри, око­ло 09:40 ча­са, в РУМВР Бал­чик е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за на­с­тъ­пи­ло ПТП. Ус­та­но­ве­но е, че лек ав­то­мо­бил “БМВ 320” с пер­ни­ш­ка ре­ги­с­т­ра­ция, уп­ра­в­ля­ван от 26-го­ди­шен во­дач от гр. Бал­чик, по­ра­ди дви­же­ние с не­съ­о­б­ра­зе­на с пъ­т­ни­те ус­ло­вия ско­рост, се блъ­с­ка в лек ав­то­мо­бил “СЕ­АТ Кор­до­ба” с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция, кой­то всле­д­с­т­вие на уда­ра из­ли­за из­вън пъ­т­но­то пла­т­но и по­с­ле­до­ва­тел­но се уд­ря в дър­во и ка­мен­на ог­ра­да на ча­с­тен дом по ул. “Вар­нен­с­ка” в гр. Бал­чик. Ле­ки­ят ав­то­мо­бил “БМВ 320” в ре­зул­тат на уда­ра се блъ­с­ка след то­ва и в пар­ки­ран ав­то­мо­бил “Хон­да Акорд” по съ­ща­та ули­ца, кой­то от своя стра­на се уд­ря по­с­ле­до­ва­тел­но в дър­во и в ка­мен­на ог­ра­да. Всле­д­с­т­вие на ПТП са на­не­се­ни зна­чи­тел­ни ма­те­ри­ал­ни ще­ти и по три­те МПС и е по­с­т­ра­да­ла во­зе­ща­та се в ле­кия ав­то­мо­бил “СЕ­АТ Кор­до­ба” 27-го­ди­ш­на жи­тел­ка на с. Об­ро­чи­ще, ко­я­то е от­ве­де­на в ЦСМП Бал­чик и след об­с­то­ен пре­г­лед е ос­во­бо­де­на за до­ма­ш­но ле­че­ние с на­тър­т­ва­ния в об­ла­ст­та на де­с­ния крак. Два­ма­та во­да­чи са из­про­б­ва­ни за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол, ка­то ци­ф­ро­ва­та ин­ди­ка­ция е от­че­ла от­ри­ца­те­лен ре­зул­тат.

 

Коментарите са затворени.