Фи­зи­че­с­ки ли­ца по­да­ват вси­ч­ки де­к­ла­ра­ции с ПИК

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Кли­ен­ти­те на НАП ве­че мо­гат да про­ме­нят пер­со­нал­ния си иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код (ПИК), съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на при­хо­д­на­та аген­ция. След пър­ва­та ре­ги­с­т­ра­ция за по­л­з­ва­не на е-ус­лу­ги­те на НАП с ПИК, гра­ж­да­ни­те мо­гат да про­ме­нят пер­со­нал­ния си код кол­ко­то пъ­ти же­ла­ят. Но­ви­ят ПИК оба­че тря­б­ва да е с дъл­жи­на ме­ж­ду 8 и 12 сим­во­ла, ка­то по­с­ле­д­ни­те 4 за­дъл­жи­тел­но тря­б­ва са ци­ф­ри, уто­ч­ня­ват от НАП. Уве­ли­ча­ват се и ус­лу­ги­те, ко­и­то мо­гат да се по­л­з­ват с ПИК, съ­о­б­ща­ват още от при­хо­д­но­то ве­дом­с­т­во. Ос­вен де­к­ла­ра­ци­я­та за об­ла­га­не на до­хо­ди­те, оси­гу­ри­тел­ни­те де­к­ла­ра­ции 1 и 6, с ПИК ве­че мо­же да се по­да­ва и спра­в­ка­та за из­п­ла­те­ни до­хо­ди на фи­зи­че­с­ки ли­ца (по чл. 73 от ЗДДФЛ). В бли­з­ки­те се­д­ми­ци чрез пер­со­на­лен код ще мо­же да се по­да­де и де­к­ла­ра­ци­я­та за аван­со­ви да­нъ­ци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), ко­я­то се изи­с­к­ва от са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи­те се и на­е­мо­да­те­ли­те вся­ко три­ме­се­чие.

От на­ча­ло­то на март пер­со­нал­ни­те ко­до­ве ве­че се връ­ч­ват на кли­ен­ти­те в за­пе­ча­та­ни пли­ко­ве, ко­е­то по­до­б­ря­ва си­гур­но­ст­та. Дру­га про­мя­на, въ­ве­де­на през март е, че по­л­з­ва­не­то на е-ус­лу­ги с ПИК ста­ва след за­дъл­жи­тел­но ед­но­к­ра­т­но въ­ве­ж­да­не на ва­ли­ден имейл ад­рес и по­т­вър­ж­да­ва­не чрез не­го на до­с­тъ­па до е-ус­лу­ги. ПИК се из­да­ва в офи­са по по­с­то­я­нен ад­рес на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца без­п­ла­т­но и без­с­ро­ч­но. До мо­мен­та са из­да­де­ни  220 000 пер­со­нал­ни ко­да на фи­зи­че­с­ки ли­ца. Най-че­с­то кли­ен­ти­те на НАП про­ве­ря­ват с ПИК сво­и­те за­дъл­же­ния. От на­ча­ло­то на го­ди­на­та до се­га та­зи ус­лу­га е по­л­з­ва­на 2 325 000 пъ­ти.

На сле­д­ва­що мя­с­то по по­пу­ляр­ност е спра­в­ка­та за из­вър­ше­ни пла­ща­ния, ка­то та­зи ус­лу­га е по­л­з­ва­на 1 222 000 пъ­ти. От НАП на­по­м­нят още, че все­ки, кой­то по­да­де де­к­ла­ра­ци­я­та си за об­ла­га­не на до­хо­ди­те до 31 март 2015 г. по еле­к­т­ро­нен път с ПИК, ще по­л­з­ва от­с­тъ­п­ка от 5 % от да­нъ­ка за до­в­на­ся­не, ако към то­зи мо­мент кли­ен­тът ня­ма по­д­ле­жа­щи на при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние пу­б­ли­ч­ни за­дъл­же­ния и вне­се в срок до 30 ап­рил дъл­жи­мия по де­к­ла­ра­ци­я­та да­нък.

От при­хо­д­на­та аген­ция съ­ве­т­ват все­ки кли­ент, кой­то по­да­ва де­к­ла­ра­ци­я­та с ПИК, за да по­л­з­ва от­с­тъ­п­ка­та, пре­ди то­ва да про­ве­ри он­лайн за не­п­ла­те­ни ста­ри за­дъл­же­ния. Ос­вен по еле­к­т­ро­нен път, да­нъ­ч­ни­те де­к­ла­ра­ции мо­гат да се из­п­ра­тят по по­ща­та или да се по­да­дат на мя­с­то в ня­кои по­щен­с­ки стан­ции, къ­де­то ди­ре­к­т­но ще бъ­де из­да­ден вхо­дящ но­мер.

Сро­кът за по­да­ва­не на го­ди­ш­ни­те да­нъ­ч­ни де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не на до­хо­ди­те из­ти­ча на 30 ап­рил, ка­то в съ­щия срок тря­б­ва да бъ­де за­п­ла­тен и дъл­жи­мия да­нък за до­в­на­ся­не. Вси­ч­ки да­нъ­ци се пла­щат по ед­на бан­ко­ва сме­т­ка. При пре­вод на па­ри към бю­дже­та се по­пъл­ва код за вид пла­ща­не – 11 00 00 “Да­нъ­ци и дру­ги при­хо­ди за цен­т­рал­ния бю­джет”.

По­д­ро­б­на ин­фор­ма­ция за де­к­ла­ри­ра­не­то и пла­ща­не­то на да­нъ­ци и оси­гу­ро­в­ки мо­же­те да по­лу­чи­те от сай­та на НАП www.nap.bg.

Те­ле­фон­ни кон­сул­та­ции се пра­вят на це­на­та на гра­д­с­ки раз­го­вор в кол цен­тъ­ра на при­хо­д­на­та аген­ция. Но­ме­рът е 0700 18 700. НДТ

 

Коментарите са затворени.