Телефонен тероризъм

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На 28 яну­а­ри, око­ло 09:00 ча­са, в РУМВР Бал­чик се тъ­жи ли­це­то Т.В., на 76 г. от гр. Бал­чик, ко­я­то за­я­вя­ва, че на 27 яну­а­ри, око­ло 10:00 ча­са, е по­лу­чи­ла оба­ж­да­не на до­ма­ш­ния си те­ле­фон от ли­це, пре­д­с­та­ви­ло се за ле­кар. Чрез въ­ве­ж­да­не в за­б­лу­ж­де­ние, мни­ми­ят до­к­тор е за­я­вил на въз­ра­с­т­на­та же­на, че вну­кът й е по­с­т­ра­дал и има из­га­ря­ния по гър­ба и край­ни­ци­те, ка­то е не­об­хо­ди­мо да му бъ­де из­вър­ше­на опе­ра­ция. Мал­ко по-къ­с­но же­на­та е пре­да­ла су­ма­та от 1 600 ле­ва на не­из­ве­с­т­но за нея ли­це. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУМВР Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.