Коледният концерт на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” Балчик

Jan 6th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 18 де­кем­в­ри 2010 г. в за­ла­та на НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик се про­ве­де дву­ча­сов Ко­ле­ден кон­церт на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” в гр. Бал­чик. За­ла­та бе­ше пре­пъл­не­на. Из­пъл­не­ни­я­та на де­ца­та – въл­ну­ва­щи и ар­ти­с­ти­ч­ни взри­ви­ха с по­зи­ти­в­но на­с­т­ро­е­ние пра­з­ни­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра. Еки­път, кой­то се гри­же­ше за то­ва, до­б­ре си свър­ши ра­бо­та­та. Про­г­ра­ма­та бе­ше раз­но­о­б­ра­з­на – ске­чо­ве, сур­ва­ка­ри, пе­в­ци, тан­цьо­ри. Ат­ра­к­ция бе при­съ­с­т­ви­е­то на зве­з­да­та от „Трам­вай №5” Джи­на Ива­но­ва. Тя и съ­п­ру­гът и, един от ос­но­ва­те­ли­те на гру­па „Ку­ке­ри”, бя­ха по­д­го­т­ви­ли лю­би­ми пе­с­ни – хи­то­ве – бъл­гар­с­ки, ру­с­ки, ан­г­лий­с­ки. В шо­у­то се вклю­чи­ха уча­с­т­ни­ци и пу­б­ли­ка. Мул­ти­ме­дий­но­то пре­д­с­та­вя­не офор­ми на ви­со­ко ни­во фор­ма­та на шо­у­то „Ко­ле­да и при­я­те­ли”.
Еки­път, кой­то по­с­то­ян­но ра­бо­ти пра­з­ни­ч­ни­те про­г­ра­ми на учи­ли­ще­то, с ръ­ко­во­ди­тел Ев­ге­ний Ге­ор­ги­ев, се спра­ви чу­де­с­но. Ние, учи­те­ли­те, ос­вен пре­по­да­ва­те­ли и въз­пи­та­те­ли, сме че­с­то сце­на­ри­с­ти, ре­жи­сьо­ри, ак­тьо­ри. Не­ка вси­ч­ки ко­ле­ги с ар­ти­с­ти­ч­ни на­к­лон­но­с­ти да се вклю­ч­ват ак­ти­в­но в те­зи тър­же­с­т­ва, за да ра­д­ват ду­ши­те на де­ца­та, ро­ди­те­ли­те, об­ще­с­т­ве­но­ст­та.
Въл­ну­ва­що и емо­ци­о­нал­но бе­ше пре­д­с­та­вя­не­то на ди­ре­к­то­ра Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, кой­то пя със со­ли­с­т­ка­та Джи­на Ива­но­ва. То­ва по­в­ди­г­на гра­ду­са на пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние в за­ла­та.
По све­та, от­да­в­на, по­пу­ляр­ни ли­ч­но­с­ти се изя­вя­ват ка­то ар­ти­с­ти и в то­ва ня­ма ни­що чу­д­но. Ред е ве­че и на бъл­га­ри­на да за­гър­би кон­сер­ва­ти­в­но­то си и па­т­ри­ар­хал­но ми­с­ле­не.
По­же­ла­вам на вси­ч­ки ус­ми­х­на­та Но­ва го­ди­на! В те­зи пра­з­ни­ч­ни дни не­ка на­д­ни­к­ва­ме по-че­с­то в ду­ши­те си! Си­гур­на съм, че там ще от­к­ри­ем до­б­ро­та, кра­со­та, бла­го­ро­д­с­т­во! Ще се на­у­чим да про­ща­ва­ме и да бъ­дем бла­го­дар­ни за вси­ч­ко, ко­е­то има­ме, за да до­ка­жем и на се­бе си и на све­та, че Бъл­га­рия не е най-тъ­ж­но­то мя­с­то на пла­не­та­та.

Ирена ИЛИЕВА
фото:Илина ИЛИЕВА


Коментарите са затворени.