На­г­ра­ди­ха до­б­ри­ч­лия с най-го­ля­мо­то от­ли­чие в ту­ри­з­ма на Бал­ка­ни­те

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Бал­кан­с­ки­ят али­анс на хо­те­ли­ер­с­ки­те асо­ци­а­ции връ­чи при­за за най-до­бър хо­тел ме­ни­джър на Бал­ка­ни­те за 2014 г. на 35-го­ди­ш­ния Ясен Ще­рев от До­б­рич. Той е с дъл­го­го­ди­шен опит в об­ла­ст­та на хо­те­ли­ер­с­т­во­то и в мо­мен­та е гла­вен ме­ни­джър на “Ха­ва­на” – хо­тел, ка­зи­но & СПА и на “Па­ра­дайс Грйин парк хо­тел” и апар­та­мен­ти в ку­рор­та “Зла­т­ни пя­съ­ци”, ка­к­то и на хо­тел “Бан­с­ко СПА § хо­ли­дейс” в град Бан­с­ко.

От­ли­чи­е­то бе връ­че­но на пи­щ­на це­ре­мо­ния в ре­с­то­рант “Ам­фо­ра” в Бел­г­рад, къ­де­то  Бал­кан­с­ки­ят али­анс на хо­те­ли­ер­с­ки­те асо­ци­а­ции от­п­ра­з­ну­ва своя 10-го­ди­шен юби­лей и по то­зи по­вод на­г­ра­ди най-до­б­ри­те хо­те­ли, ре­с­то­ран­ти и дей­ци в ту­ри­з­ма за 2014 г.

Це­ре­мо­ни­я­та бе в рам­ки­те на най-го­ля­ма­та на Бал­кан­с­кия по­лу­о­с­т­ров ме­ж­ду­на­ро­д­на­та ту­ри­с­ти­че­с­ка бор­са IFT, в ко­я­то уча­с­т­ват 1100 из­ло­жи­те­ли, от ко­и­то 290 чу­ж­де­с­т­ран­ни от 53 стра­ни.

Фо­ру­мът се по­се­ща­ва от над 62 000 ду­ши. Той се про­ве­де от 19 до 22 фе­в­ру­а­ри в Бел­г­рад, Сър­бия.

НДТ

 

Коментарите са затворени.