Взломен кафе апарат

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На 26 яну­а­ри, око­ло 05:00 при об­ход на ав­то­па­т­рул на РУМВР Бал­чик е ус­та­но­ве­но, че в гр. Бал­чик, по ул. “Вар­нен­с­ка”, е взло­мен ули­чен ка­фе ав­то­мат, со­б­с­т­ве­ност на 39-го­ди­шен жи­тел на гр. Бал­чик. Ус­та­но­ве­но е, че за вре­ме­то от 20:30 ча­са на 25 яну­а­ри до 05:00 ча­са на 26 яну­а­ри, не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел чрез взло­мя­ва­не на се­к­ре­т­на клю­чал­ка, е из­вър­шил кра­ж­ба на мо­не­т­ник, ме­тал­на ка­се­т­ка за съ­х­ра­не­ние и мо­не­ти на об­ща стой­ност око­ло 50 ле­ва. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во.

 

На 7 яну­а­ри, е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от стро­и­те­лен обект в ме­с­т­но­ст­та “Фиш Фиш” до К.К. Ал­бе­на. Ус­та­но­ве­но е, че чрез взлом на ме­тал­на вра­та не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел е про­ни­к­нал в скла­до­во по­ме­ще­ние. Из­вър­ше­на е кра­ж­ба на един брой ви­де­о­ка­ме­ра. От про­ве­де­ни­те опе­ра­ти­в­но из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия от слу­жи­те­ли на РУП Ал­бе­на е ус­та­но­ве­но, че из­вър­ши­те­ли­те на де­я­ни­е­то са М.Б. (45 г.) и А.К. (36 г.) и два­ма­та от . Пчел­ник, общ. До­л­ни Чи­ф­лик. В хо­да ра­бо­та е ус­та­но­ве­но, че два­ма­та са съ­п­ри­ча­с­т­ни към из­вър­ше­на кра­ж­ба от съ­щия склад пред ме­сец де­кем­в­ри на еле­к­т­ри­че­с­ки ма­те­ри­а­ли на об­ща стой­ност 4 600 ле­ва. Два­ма­та са за­дър­жа­ни с по­ли­цей­с­ка мяр­ка в РУ МВР Ал­бе­на. Ра­бо­та­та по слу­чая про­дъл­жа­ва.

 

Коментарите са затворени.