Ай­хан Ап­ти – ше­с­ти на Ев­ро­пей­с­ка ку­па

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

aihan apti

Ай­хан Ап­ти се на­ре­ди на ше­с­то мя­с­то в хвър­ля­не­то на чук при мла­де­жи­те под 23 го­ди­ни на Ев­ро­пей­с­ка­та ку­па по зим­ни хвър­ля­ния. На­д­п­ре­ва­ра­та се про­ве­де в Лей­рия (Пор). Съ­с­те­за­те­лят от Бал­чик по­с­ти­г­на 67.52 м. Ап­ти за­по­ч­на съ­с­те­за­ни­е­то с 67.31 м, след то­ва на­п­ра­ви фа­ул. Ре­ги­с­т­ри­ра най-сил­но­то си по­с­ти­же­ние в тре­то­то за­сил­ва­не, по­с­ле­д­ва­ха 67.48 м, 65.88 м и фа­ул в по­с­ле­д­ния опит.

С пра­во Ай­хан Ап­ти бе но­ми­ни­ран от ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” за Об­ще­с­т­ве­ник на 2014 го­ди­на и спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди му връ­чи­ха Ни­ко­лай Ан­ге­лов /кмет на Об­щи­на Бал­чик/ и Ма­ру­ся Ко­с­то­ва /гл.ре­да­к­тор на в-к”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”/. Ай­хан Ап­ти спо­де­ля ра­до­ст­та с май­ка си и ка­то Спор­тист на го­ди­на­та.                                                                                      Фото: bgathletic.com

 

 

Коментарите са затворени.