Зумба в село Оброчище

Mar 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

zumba Obrochishte 1

Зум­ба про­г­ра­ма­та на­би­ра все по­ве­че по­пу­ляр­ност, ка­к­то в чу­ж­би­на, та­ка и в Бъл­га­рия. Зум­ба е то­ни­зи­ра­ща, ефе­к­ти­в­на, ле­с­на за сле­д­ва­не вдъ­х­но­ве­на от ла­ти­но тан­ци­те тан­цо­ва фи­т­нес за­ба­ва, ко­я­то ка­ра хо­ра­та по све­та да се за­ба­в­ля­ват, до­ка­то се гри­жат за тя­ло­то си. От са­мо­то си съ­з­да­ва­не тя се раз­ра­с­т­ва до­тол­ко­ва, че ста­ва най-го­ля­ма­та и най-ус­пе­ш­на­та фи­т­нес про­г­ра­ма с ми­ли­о­ни по­с­ле­до­ва­те­ли от раз­ли­ч­ни стра­ни, с раз­ли­чен пол, раз­ли­ч­ни фи­гу­ри и на раз­ли­ч­ни въз­ра­с­ти. В нея са съ­че­та­ни еле­мен­ти от раз­ли­ч­ни ви­до­ве тан­ци, фи­т­нес уп­ра­ж­не­ния, тае бо, ае­ро­би­ка, под съ­п­ро­во­да на ла­ти­но и све­то­в­ни хи­то­ве. Мно­го хо­ра от Об­ро­чи­ще, Кра­не­во, Ро­га­че­во, Бал­чик по­се­ща­ват ча­со­ве­те по зум­ба фи­т­нес с ли­цен­зи­ра­ния ин­с­т­ру­к­тор от До­б­рич, Сто­ян Сто­я­нов. За­ни­ма­ни­я­та се про­ве­ж­дат втор­ник и че­т­вър­тък от 16.00ч. в за­ла­та на чи­та­ли­ще­то в се­ло Об­ро­чи­ще.                                                                                          Фото: Личен архив

 

Коментарите са затворени.