Пси­хо­ло­гия и здра­ве

Mar 12th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

DSC02990

Слушалите лекцията на Лидия Токарева с удоволствие се снимаха с нея: м.с. Цолова, В. Близнакова, Л. Токарева, Ив. Томова, Ц. Сивкова и М. Върбанова.

На те­ма “Пси­хо­ло­гия и здра­ве” бе­ше из­не­се­на ле­к­ция в би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки 1870” Бал­чик. Ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бе съ­п­ро­во­де­но от пре­зен­та­ция, по­с­ве­те­на на 3 март – На­ци­о­нал­ни­ят пра­з­ник на Р.Бъл­га­рия за Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то от тур­с­ко ро­б­с­т­во.

Ле­к­ци­я­та бе­ше из­не­се­на на ру­с­ки език от ру­с­ка­та гра­ж­дан­ка Ли­дия То­ка­ре­ва, пси­хо­лог по об­ра­зо­ва­ние, кой­то зву­че­ше ка­к­то и пре­ди 137 го­ди­ни, ко­га­то се е по­д­пи­с­вал Сан­с­те­фан­с­ки­ят ми­рен до­го­вор за края на Ру­с­ко-тур­с­ка­та вой­на от 1877-1878 г.           Фо­то: Магдалена ВЪР­БА­НО­ВА

 

Коментарите са затворени.