Бла­го­да­ря за ме­ди­цин­с­ка­та от­зи­в­чи­вост!

Mar 12th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

11024442_788724121204447_4357736480830775448_o

Ис­к­ре­ни бла­го­дар­но­с­ти на де­жур­ния екип на “Спе­ш­на по­мощ” към Ра­йон­на бол­ни­ца град Бал­чик, ко­и­то из­пъл­ня­ва­ха но­щ­но де­жур­с­т­во на 25 фе­в­ру­а­ри 2015 г. /сря­да/.

Де­жур­на­та фел­д­шер­ка Сла­в­ка Па­на­йо­то­ва до­й­де в до­ма ни в се­ло Со­ко­ло­во. Бла­го­да­ре­ние на бър­зо­то и при­с­ти­га­не с ли­ней­ка­та и сво­е­в­ре­мен­но­то ле­кар­с­ко об­с­лу­ж­ва­не, май­ка ми пре­с­ко­чи тра­па, ка­за­но по сел­с­ки…, за ко­е­то мно­го бла­го­да­ря още ве­д­нъж.               На су­т­рин­та вси­ч­ко бе­ше до­б­ре. Мал­ко е да ка­жа “Бла­го­да­ря!” Да са жи­ви и здра­ви, тол­ко­ва от­зи­в­чи­ви, тол­ко­ва сър­де­ч­ни и тол­ко­ва пре­да­ни на ху­ман­на­та ле­кар­с­ка про­фе­сия. Пре­к­ра­с­ни сте!

С ува­же­ние към те­зи, ко­и­то по­мо­г­на­ха:

Се­вал КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.