З А П О В Е Д

Mar 12th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

З А П О В Е Д

№ 276 гр. Бал­чик, 24.02.2015 г. На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА, във връ­з­ка с 41а и 41б от За­ко­на за на­ро­д­на­та про­с­ве­та и чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 28, чл. 43, чл. 45, чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за из­пъл­не­ни­е­то на дър­жа­в­ния бю­джет на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за 2015 го­ди­на

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Ут­вър­ж­да­вам ФОР­МУ­ЛИ за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та, по­лу­че­ни в Об­щи­на Бал­чик по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти за 2015 г. за це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни и обе­ди­не­ни де­т­с­ки за­ве­де­ния, об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни учи­ли­ща и про­фе­си­о­нал­ни па­ра­лел­ки към СОУ, и Пра­ви­ла за про­ме­ни в раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та при из­ме­не­ние на ком­по­нен­ти­те на фор­му­ла­та за 2015 г., ка­к­то сле­д­ва:

І.  Фор­му­ли за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та, по­лу­че­ни по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти за 2015 г. за дей­но­с­ти­те от фун­к­ция “Об­ра­зо­ва­ние” към ОБ­ЩИ­НА БАЛ­ЧИК

 1. Фор­му­ла за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти за об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни учи­ли­ща – дей­ност 322 “Об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни учи­ли­ща”;
 2. Фор­му­ла за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти за про­фе­си­о­нал­ни па­ра­лел­ки в СОУ – дей­ност 326 “Про­фе­си­о­нал­ни учи­ли­ща, про­фе­си­о­нал­ни гим­на­зии и па­ра­лел­ки за про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция в СОУ и гим­на­зии”;
 3. Фор­му­ла за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти за де­т­с­ки гра­ди­ни и обе­ди­не­ни де­т­с­ки за­ве­де­ния – дей­ност 311 “Це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни”. Об­щи­ят раз­мер на сре­д­с­т­ва­та по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти за учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни се оп­ре­де­лят по сле­д­на­та фор­му­ла: СФ = ОКФ + ДКФ, къ­де­то СФ – сре­д­с­т­ва по фор­му­ла­та ОКФ – ос­но­в­ни ком­по­нен­ти по фор­му­ла­та ДКФ – до­пъл­ни­тел­ни ком­по­нен­ти по фор­му­ла­та

Ос­но­в­ни ком­по­нен­ти на фор­му­ли­те:

 1. Брой уче­ни­ци/де­ца – БУ/БД, съ­г­ла­с­но дан­ни­те от един­на­та ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма на Ми­ни­с­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та “АД­МИН М” към 01.01.2015 г.
 2. Един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти – ЕРС, за един уче­ник/де­те съ­г­ла­с­но Ре­ше­ние № 23/16.01.2015 г., Ре­ше­ние № 801/03.12.2014 г., Ре­ше­ние № 633/08.09.2014 г. г. на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет за раз­де­ле­ние на дей­но­с­ти­те, фи­нан­си­ра­ни чрез об­щин­с­ки­те бю­дже­ти, на ме­с­т­ни и де­ле­ги­ра­ни и оп­ре­де­ля­не на стан­дар­ти за фи­нан­си­ра­не на де­ле­ги­ра­ни­те от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти през 2015 г.

До­пъл­ни­тел­ни ком­по­нен­ти:

 1. До­ба­в­ка за ус­ло­в­но-по­с­то­ян­ни раз­хо­ди УПР
 2. До­ба­в­ка за ло­го­пе­ди­чен ка­би­нет
 3. До­ба­в­ка за ку­х­ня – май­ка
 4. До­ба­в­ка за го­ля­ма де­т­с­ка гра­ди­на в се­ло
 5. Ре­зерв за не­ре­гу­ляр­ни раз­хо­ди – РНР ІІ.

Пра­ви­ла  за  раз­пре­де­ле­ние  на  сре­д­с­т­ва­та  по  до­пъл­ни­тел­ни­те  ком­по­нен­ти  на фор­му­ли­те на учи­ли­ща­та

 1. До­ба­в­ка за ус­ло­в­но -по­с­то­ян­ни раз­хо­ди УПР Съ­г­ла­с­но чл. 41а, ал. 6 от ЗНП, ПРБ за­дъл­жи­тел­но оп­ре­де­лят до­ба­в­ка за ус­ло­в­но – по­с­то­ян­ни раз­хо­ди ка­то част от до­пъл­ни­тел­ни­те ком­по­нен­ти на фор­му­ла­та за съ­о­т­ве­т­на­та дей­ност. До­ба­в­ка­та за ус­ло­в­но- по­с­то­ян­ни раз­хо­ди има за цел при­б­ли­жа­ва­не раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та по фор­му­ла към фун­к­ци­я­та на раз­хо­ди­те за учи­ли­ща­та и га­ран­ти­ра­не на ми­ни­мал­на фи­нан­со­ва оси­гу­ре­ност на вся­ко от тях. В съ­о­т­ве­т­с­т­вие с чл. 12 от ПМС № 8 / 16.01.2016 г. до­ба­в­ка­та за УПР за Об­щи­на Бал­чик се оп­ре­де­ля в сле­д­ни­те раз­ме­ри:

1.1. В раз­мер на 28105 лв. за об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва 7,5% от сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за дей­ност 322 “Об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни учи­ли­ща”. До­ба­в­ка­та УПР се пре­до­с­та­вя на вси­ч­ки шест об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни учи­ли­ща в об­щи­на­та, в то­ва чи­с­ло СОУ “Хр. Бо­тев” Бал­чик и  “Хр. Смир­нен­с­ки” с. Об­ро­чи­ще.

1.2. В раз­мер на 10760 ле­ва за де­т­с­ка гра­ди­на, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва 11,5% от сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за дей­ност 311 “Це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни”. До­ба­в­ка­та се пре­до­с­та­вя на вси­ч­ки 12 це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни в Об­щи­на Бал­чик и на ОДЗ № 2 Бал­чик.

 1. До­ба­в­ка за фи­на­на­си­ра­не на ло­го­пе­ди­чен ка­би­нет – ЛК В съ­о­т­ве­т­с­т­вие с чл. 41а, ал. 8 от ЗНП във фор­му­ла­та за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по ЕРС се оп­ре­де­ля до­ба­в­ка за фи­нан­си­ра­не на ло­го­пе­ди­чен ка­би­нет в раз­мер на 6082 ле­ва, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва 0.5 % от сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за дей­ност 311 “Це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни и обе­ди­не­ни де­т­с­ки за­ве­де­ния”. До­ба­в­ка­та се пре­до­с­та­вя на ЦДГ № 3 “Чай­ка” за из­д­ръ­ж­ка на ло­го­пе­ди­чен ка­би­нет, кой­то об­с­лу­ж­ва три­те де­т­с­ки гра­ди­ни в град Бал­чик.
 2. До­ба­в­ка за ку­х­ня – май­ка – КМ До­ба­в­ка­та се пре­д­ви­ж­да във фор­му­ла­та за де­т­с­ки гра­ди­ни и е в раз­мер на 6082 ле­ва, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва 0.5 % от сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за дей­ност 311 “Це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни и обе­ди­не­ни де­т­с­ки за­ве­де­ния”. До­ба­в­ка­та се пре­до­с­та­вя на ЦДГ № 3 “Чай­ка”, къ­де­то се при­го­т­вя хра­на за две де­т­с­ки гра­ди­ни.
 3. До­ба­в­ка за го­ля­ма де­т­с­ка гра­ди­на – ГДГ До­ба­в­ка­та се пре­д­ви­ж­да във фор­му­ла­та за де­т­с­ки гра­ди­ни и е в раз­мер 6082 ле­ва, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва 0.5 % от сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за дей­ност 311 “Це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни и обе­ди­не­ни де­т­с­ки за­ве­де­ния”. До­ба­в­ка­та се пре­до­с­та­вя на ЦДГ “Пър­ви юни” се­ло Об­ро­чи­ще, ко­я­то е един­с­т­ве­на­та де­т­с­ка гра­ди­на из­вън об­щин­с­кия цен­тър с 5 гру­пи и по­ве­че от 100 де­ца.
 4. Ре­зерв за не­ре­гу­ляр­ни раз­хо­ди – РНР В из­пъл­не­ние на чл.41а, ал. 7 от За­ко­на ЗНП във фор­му­ли­те за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща, за про­фе­си­о­нал­ни­те па­ра­лел­ки в СОУ и за де­т­с­ки гра­ди­ни се пре­д­ви­ж­да ре­зерв за не­ре­гу­ляр­ни раз­хо­ди. Раз­ме­рът на ре­зер­ва за зве­на­та от фун­к­ция “Об­ра­зо­ва­ние” в Об­щи­на Бал­чик е1,0 % от сре­д­с­т­ва­та по ЕРС, за­де­ля се за вся­ко учи­ли­ще и де­т­с­ка гра­ди­на и ос­та­ва на раз­по­ло­же­ние на ПРБ. РНР се из­по­л­з­ва за из­п­ла­ща­не на обе­з­ще­те­ния; ка­к­то и при уве­ли­че­ние ка­то ця­ло на броя на де­ца­та и уче­ни­ци­те за съ­о­т­ве­т­на­та дей­ност за уче­б­на­та 2015/2016 г. при ус­ло­вие, че не бъ­де из­вър­ше­на ко­ре­к­ция по бю­дже­та на об­щи­на­та за уве­ли­че­ния брой уче­ни­ци. РНР се раз­хо­д­ва след съ­г­ла­су­ва­не с ди­ре­к­то­ри­те на учи­ли­ща, въз ос­но­ва на мо­ти­ви­ра­но ис­ка­не на ди­ре­к­то­ра, при­д­ру­же­но със съ­о­т­ве­т­ни­те до­ку­мен­ти. Не­из­раз­хо­д­ва­ни­те сре­д­с­т­ва от РНР към 15.11.2015 г. го­ди­на се раз­пре­де­лят ме­ж­ду зве­на­та от съ­о­т­ве­т­на­та дей­ност по ЕБК, про­по­р­ци­о­нал­но на броя на де­ца­та и уче­ни­ци­те.

ІІІ. Фор­му­ли за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти  (ЕРС) по бю­дже­та на Об­щи­на Бал­чик за 2015 г.

 1. Фор­му­ла за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща – дей­ност 322. СФ= 91.5 % * ЕРС * БУ + 7.5% УПР + 1% РНР
 2. Фор­му­ла за  раз­пре­де­ле­ние  на  сре­д­с­т­ва­та  по  ЕРС  за  про­фе­си­о­нал­ни­те  па­ра­лел­ки в СОУ “Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик и СОУ “Хр. Смир­нен­с­ки” с. Об­ро­чи­ще – дей­ност 326 СФ= 99 % *ЕРС* БУ + 1% РНР
 3. Фор­му­ла за раз­пре­де­ле­ние  на  сре­д­с­т­ва­та  по  ЕРС  за де­т­с­ки гра­ди­ни – дей­ност 311 “Це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни” СФ = 86 %* ЕРС за де­ца 3-4 го­ди­ни*БД + 86 %* ЕРС за по­д­го­т­ви­тел­на це­ло­д­не­в­на гру­па*БД + 11.5% УПР + 0.5 % ЛК + 0.5 % КМ + 0.5 % ГДГС + 1% РНР

Сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за яс­ле­на гру­па към це­ло­д­не­в­на де­т­с­ка гра­ди­на и обе­ди­не­но де­т­с­ко за­ве­де­ние се пре­до­с­та­вят из­ця­ло на ОДЗ № 2 “Зна­ме на ми­ра” Бал­чик.

ІV. На ос­но­ва­ние чл. 41а, ал. 12 от ЗНП не се ут­вър­ж­да­ва фор­му­ла за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та по ЕРС за­дей­ност 321 “Спе­ци­ал­ни учи­ли­ща”, по ко­и­то по­лу­ча­тел е са­мо ПУИ “Акад. То­дор Са­мо­ду­мов” с. Кра­не­во, на ко­е­то Об­щи­на Бал­чик пре­до­с­та­вя вси­ч­ки по­лу­че­ни сре­д­с­т­ва.

 1. Сре­д­с­т­ва по бю­дже­ти­те на учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни над оп­ре­де­ле­ни­те по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с Ре­ше­ние № 23/16.01.2015 г., Ре­ше­ние № 801/03.12.2014 г., Ре­ше­ние № 633/08.09.2014 г. на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет за при­е­ма­не на стан­дар­ти за де­ле­ги­ра­ни­те от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти през 2015 г. с на­ту­рал­ни и стой­но­с­т­ни по­ка­за­те­ли по бю­дже­ти­те на ПРБ Сре­д­с­т­ва за дру­ги фор­ми на обу­че­ние – СДФО Сре­д­с­т­ва­та за са­мо­с­то­я­тел­на фор­ма на обу­че­ние в раз­мер на 320 лв. на уче­ник се пре­до­с­та­вят на съ­о­т­ве­т­ни­те учи­ли­ща, съ­г­ла­с­но броя на уче­ни­ци­те в са­ом­с­то­я­тел­на фор­ма на обу­че­ние по ин­фор­ма­ци­он­на­та си­с­те­ма “АД­МИН М” към 1 яну­а­ри 2015 г.

Из­чи­с­ля­ват се по сле­д­ния на­чин: СДФО=БУ­С­ФО*320 лв. Къ­де­то БУ­С­ФО – брой уче­ни­ци са­мо­с­то­я­тел­на фор­ма на обу­че­ние Сре­д­с­т­ва­та за ин­ди­ви­ду­ал­на фор­ма на обу­че­ние в раз­мер на 2635 лв. на уче­ник се пре­до­с­та­вят на ПУИ “Акад. Т. Са­мо­ду­мов” с. Кра­не­во за 1 уче­ник в ин­ди­ви­ду­ал­на фор­ма на обу­че­ние. До­ба­в­ка  за  по­до­б­ря­ва­не  на  ма­те­ри­ал­но-те­х­ни­че­с­ка­та  ба­за  на  учи­ли­ща­та  за уче­ни­ци­те в дне­в­на фор­ма на обу­че­ние – ДПМТБУ До­ба­в­ка­та в раз­мер на 25 лв. на уче­ник в дне­в­на фор­ма на обу­че­ние се пре­до­с­та­вя на об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща, про­фе­си­о­нал­ни па­ра­лел­ки в СОУ  и спе­ци­ал­ни­те учи­ли­ща. Съ­ща­та се вклю­ч­ва в бю­дже­та на съ­о­т­ве­т­но­то учи­ли­ще над сре­д­с­т­ва­та по фор­му­ла за 2015 г. и се из­чи­с­ля­ва ка­к­то сле­д­ва: ДПМТБУ = БУ­Д­ФО* 25 лв., къ­де­то БУ­Д­ФО е бро­ят на уче­ни­ци­те в дне­в­на фор­ма на обу­че­ние. До­ба­в­ка за уче­ни­ци на ре­сур­с­но по­д­по­ма­га­не, ин­те­г­ри­ра­ни в учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни – ДУР­ПИУ До­ба­в­ка­та се  пре­до­с­та­вя  на де­т­с­ки­те гра­ди­ни и учи­ли­ща­та,  в  ко­и­то  ин­те­г­ри­ра­но  се обу­ча­ват де­ца­та и уче­ни­ци­те. Не по-мал­ко от 40 на сто от раз­ме­ра на до­ба­в­ка­та се раз­хо­д­ва за съ­з­да­ва­не на по­д­к­ре­пя­ща сре­да, свър­за­на с по­д­по­ма­га­не обу­че­ни­е­то на де­ца­та  и уче­ни­ци­те на ре­сур­с­но по­д­по­ма­га­не. Съ­ща­та е в раз­мер на 318 лв. на уче­ник/Де­те на  ре­сур­с­но  по­д­по­ма­га­не и се вклю­ч­ва в бю­дже­та на съ­о­т­ве­т­но­то учи­ли­ще и ЦДГ над сре­д­с­т­ва­та по фор­му­ла за 2015 г., из­чи­с­ле­на ка­к­то сле­д­ва: ДУР­ПИУ=БУР­ПИУ*318 лв., къ­де­то БУР­ПИУ- брой на уче­ни­ци­те/де­ца­та на ре­сур­с­но по­д­по­ма­га­не, ин­те­г­ри­ра­ни в учи­ли­ще или де­т­с­ка гра­ди­на. До­ба­в­ка  за  по­д­по­ма­га­не  хра­не­не­то на де­ца­та от по­д­го­т­ви­тел­ни­те гру­пи в де­т­с­ки­те гра­ди­ни и на уче­ни­ци­те от І-ІV клас – ДПХУ До­ба­в­ка­та се пре­до­с­та­вя на де­т­с­ки­те гра­ди­ни и на учи­ли­ща­та, съ­г­ла­с­но ПМС № 308 от 2010 г., за оси­гу­ря­ва­не и раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та за по­д­по­ма­га­не хра­не­не­то на де­ца­та от по­д­го­т­ви­тел­ни­те гру­пи в де­т­с­ки­те гра­ди­ни и на уче­ни­ци­те от І до ІV клас в учи­ли­ща­та. До­ба­в­ка­та се  вклю­ч­ва  в  бю­дже­та на съ­о­т­ве­т­но­то учи­ли­ще и де­т­с­ка гра­ди­на над сре­д­с­т­ва­та по фор­му­ла/стан­дарт за 2015 г. И се из­чи­с­ля­ва, ка­к­тосле­д­ва: ДПХУ=БУ­НЕ/ДПДГ*72 лв. Къ­де­то БУ­НЕ/ДПДГ – брой на уче­ни­ци­те в на­ча­лен етап /на де­ца­та от по­д­го­т­ви­тел­ни­те гру­пи. Сре­д­с­т­ва­та за из­въ­ну­чи­ли­щ­ни и из­вън­к­ла­с­ни дей­но­с­ти – СИ­ИД в си­с­те­ма­та на сре­д­но­то об­ра­зо­ва­ние, в раз­мер на 14 лв.на уче­ник, обу­ча­ващ се в дне­в­на фор­ма на  обу­че­ние. 50 % про­цен­та от сре­д­с­т­ва­та, по­лу­че­ни в Об­щи­на Бал­чик се  пре­до­с­та­вят на вси­ч­ки об­щин­с­ки учи­ли­ща, из­чи­с­ле­ни ка­к­то сле­д­ва: СИ­ИД=БУ­Д­ФО*(50%*14 лв.) къ­де­то БУ­Д­ФО -брой на уче­ни­ци­те дне­в­на фор­ма на обу­че­ние в об­щин­с­ки­те учи­ли­ща 50 % про­цен­та от сре­д­с­т­ва­та, по­лу­че­ни в Об­щи­на Бал­чик за та­зи до­ба­в­ка (СИ­ИД) се пре­до­с­та­вят  на  Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс – Бал­чик ка­то де­ле­ги­ра­на от дър­жа­ва­та дей­ност и се вклю­ч­ват в  бю­дже­та  на  ОДК – Бал­чик  за 2015 г.

VІ. Пра­ви­ла за про­ме­ни в раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та ме­ж­ду учи­ли­ща­та  при из­ме­не­ние на броя на уче­ни­ци­те или на стой­но­с­ти­те по ня­кой от дру­ги­те ком­по­нен­ти на фор­му­ла­та, въз ос­но­ва на ко­и­то се раз­пре­де­лят сре­д­с­т­ва­та.

 1. Раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та по бю­дже­та на Об­щи­на Бал­чик за 2015 г. се из­вър­ш­ва въз ос­но­ва на пре­д­ви­де­ни­те със За­ко­на за дър­жа­в­ния бю­джет на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за 2015 г. брой де­ца и уче­ни­ци и раз­ме­ри­те на един­ни­те раз­хо­д­ни стан­дар­ти за 2015 г.
 2. За раз­ли­ки­те ме­ж­ду раз­че­т­ния брой на де­ца­та и уче­ни­ци­те, пре­д­ви­ден със ЗДБРБ за 2015 г. и броя на де­ца­та и уче­ни­ци­те по ин­фор­ма­ци­он­на­та си­с­те­ма “АД­МИН М” към 1 яну­а­ри 2015 г., до из­вър­ш­ва­не­то на ко­ре­к­ции по ре­да на чл. 28 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за из­пъл­не­ни­е­то на дър­жа­в­ния бю­джет на Р Бъл­га­рия за 2015 г., Об­щи­на Бал­чик при­ла­га изи­с­к­ва­ни­я­та на чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от съ­що­то по­с­та­но­в­ле­ние.
 3. Раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та ме­ж­ду учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни по фор­му­ла се из­вър­ш­ва въз ос­но­ва на броя на де­ца­та и уче­ни­ци­те по ин­фор­ма­ци­он­на­та си­с­те­ма на МОН “АД­МИН М” към 01.01.2015 г.
 4. Раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та по фор­му­ла се ко­ри­ги­ра в ре­зул­тат на про­ме­ни­те в броя на уче­ни­ци­те ве­д­нъж го­ди­ш­но, от­чи­тай­ки про­ме­ни­те в броя на уче­ни­ци­те в на­ча­ло­то на уче­б­на­та 2015/2016 го­ди­на, към 01.10.2015 г. То­ва ка­сае  раз­пре­де­ле­ни­е­то  на  ба­за  ос­но­в­ни ком­по­нен­ти и до­пъл­ни­тел­ни ком­по­нен­ти по фор­му­ла­та, та­ка и  сре­д­с­т­ва­та по бю­дже­ти­те на учи­ли­ща­та и об­с­лу­ж­ва­щи­те зве­на за 2015 г. над оп­ре­де­ле­ни­те по един­ни раз­хо­д­ни стан­дар­ти, ко­е­то се из­вър­ш­ва въз ос­но­ва на брой уче­ни­ци. На­ма­ле­ни­е­то/уве­ли­че­ни­е­то  на  броя  на уче­ни­ци­те се от­ра­зя­ва  с ?  от  го­ди­ш­на­та стой­ност на стан­дар­та, т.е. са­мо за ме­се­ци­те ок­том­в­ри, но­ем­в­ри и де­кем­в­ри.

4.1.При  на­ма­ле­ние на броя на уче­ни­ци­те/де­ца­та  ка­то ця­ло, сво­бо­де­ни­те сре­д­с­т­ва се от­на­сят към ре­зер­ва.

4.2. При уве­ли­че­ние ка­то ця­ло на броя на де­ца­та и уче­ни­ци­те и при ус­ло­вие, че не бъ­де из­вър­ше­на ко­ре­к­ция по бю­дже­та на об­щи­на­та за уве­ли­че­ния брой уче­ни­ци/де­ца, не­до­с­ти­гът на сре­д­с­т­ва се раз­пре­де­ля ме­ж­ду учи­ли­ща­та, про­по­р­ци­о­нал­но на броя на уче­ни­ци­те към на­ча­ло­то на уче­б­на­та 2015/2016 го­ди­на, или при въз­мо­ж­ност се фи­нан­си­ра от РНР.

 1. При про­мя­на в раз­ме­ра на един­ни­те раз­хо­д­ни стан­дар­ти по вре­ме на го­ди­на­та, уве­ли­че­ни­е­то по съ­о­т­ве­т­ния стан­дарт се раз­пре­де­ля про­по­р­ци­о­нал­но на броя на де­ца­та и уче­ни­ци­те след ко­ре­к­ция по бю­дже­та на Об­щи­на­та от Ми­ни­с­тер­с­т­во на фи­нан­си­те.
 2. На учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни се пре­до­с­та­вят сре­д­с­т­ва из­вън фор­му­ла­та и един­ни­те раз­хо­д­ни­с­тан­дар­ти, ка­к­то сле­д­ва:

2.1.Це­ле­ви: – Ком­пен­си­ра­не на част от тран­с­пор­т­ни­те раз­хо­ди на пе­да­го­ги­че­с­кия пер­со­нал; – Сре­д­с­т­ва за спорт по ПМС № 129/11.07.2000 г.; – Сре­д­с­т­ва за сти­пен­дии на уче­ни­ци­те; – Сре­д­с­т­ва за без­п­ла­т­ни уче­б­ни­ци и уче­б­ни по­ма­га­ла; – Сре­д­с­т­ва по на­ци­о­нал­ни про­г­ра­ми за раз­ви­тие на об­ра­зо­ва­ни­е­то – Вси­ч­ки дру­ги це­ле­ви сре­д­с­т­ва, за ко­и­то има от­дел­но ре­г­ла­мен­ти­ран ред и ус­ло­вия за раз­пре­де­ле­ние. Пре­до­с­та­вя­не­то им е в за­ви­си­мост от да­та­та на по­лу­ча­ва­не

2.2.Сре­д­с­т­ва от: – Ус­та­но­ве­но­то към края на 2014 го­ди­на пре­ви­ше­ние на по­с­тъ­п­ле­ни­я­та над пла­ща­ни­я­та по бю­дже­та на съ­о­т­ве­т­но­то учи­ли­ще/де­т­с­ка гра­ди­на; – Дъл­жи­ми­те към бю­дже­та на учи­ли­ще­то/де­т­с­ка­та гра­ди­на сре­д­с­т­ва, не­пре­ве­де­ни от ПРБК към 31 де­кем­в­ри 2014 го­ди­на;

– Со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди на учи­ли­ща­та;

– До­пъл­ни­тел­но фи­нан­си­ра­не на ма­ло­мер­ни и сле­ти па­ра­лел­ки по ре­да на чл. 11 от На­ре­д­ба № 7/2000 г. и Ре­ше­ние 649 по Про­то­кол № 43 от 31.07.2014 г. на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик. Кон­т­рол по из­пъл­не­ние на за­по­ве­д­та въз­ла­гам на г-н Ми­т­ко Пе­т­ров – За­ме­с­т­ник кмет на Об­щи­на Бал­чик. На­с­то­я­ща­та за­по­вед да се връ­чи на от­дел БФС, ОХССД, ЗВО и на ди­ре­к­то­ри­те на учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни за све­де­ние и из­пъл­не­ние.

Николай АН­ГЕ­ЛОВ

Кмет на

Об­щи­на Бал­чик

 

Коментарите са затворени.