Програма за развитие на туризма

Mar 12th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА
  1. ОБ­ЩИ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ

Го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма в Об­щи­на Бал­чик за 2015 го­ди­на е съ­о­б­ра­зе­на с Об­ла­с­т­на­та стра­те­гия за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие в об­ласт До­б­рич за 2005 – 2015 го­ди­на, с На­ци­о­нал­на­та стра­те­гия за ус­той­чи­во раз­ви­тие на ту­ри­з­ма в Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия 2014 – 2030 г., с по­ли­ти­ка­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма до 2020г. , ка­к­то и с ме­с­т­ни­те ту­ри­с­ти­че­с­ки ре­сур­си и по­т­ре­б­но­с­ти. Про­г­ра­ма­та на об­щи­на Бал­чик за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма е из­го­т­ве­на на ба­за­та на За­ко­на за ту­ри­з­ма (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в си­ла от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в си­ла от 2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., изм., бр. 40 от 13.05.2014 г.), ка­то си­с­те­ма­ти­зи­ра це­ли­те, мер­ки­те и про­е­к­ти­те, чи­я­то ре­а­ли­за­ция ще во­ди до ут­вър­ж­да­ва­не на ус­той­чи­ви схе­ми за раз­ви­тие и уп­ра­в­ле­ние на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те дей­но­с­ти на об­щи­на Бал­чик. В Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма за 2015 г. се за­ло­же­ни ре­а­ли­с­ти­ч­ни це­ли, ко­и­то мо­гат да се осъ­ще­с­т­вят при иден­ти­фи­ци­ра­ни­те на­ли­ч­ни и по­тен­ци­ал­ни фи­нан­со­ви, фи­зи­че­с­ки и чо­ве­ш­ки ре­сур­си.

  1. ЦЕ­ЛИ Ос­но­в­ни­те це­ли на Го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма в об­щи­на Бал­чик са:
  2. По­ви­ша­ва­не при­в­ле­ка­тел­но­ст­та на об­щи­на Бал­чик и ут­вър­ж­да­ва­не­то й ка­то ту­ри­с­ти­че­с­ка де­с­ти­на­ция в Бъл­га­рия, стра­ни­те от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и дру­ги­те ос­но­в­ни чу­ж­де­с­т­ран­ни па­за­ри;
  3. По­ви­ша­ва­не при­в­ле­ка­тел­но­ст­та на об­щия ту­ри­с­ти­че­с­ки про­дукт на Об­щи­на­та чрез бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, об­с­лу­ж­ва­ща ту­ри­з­ма, обо­га­тя­ва­не на кул­тур­ния жи­вот в об­щи­на­та и из­г­ра­ж­да­не и по­д­дър­жа­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти;
  4. Ре­к­ла­ми­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки про­дукт на об­щи­на­та

III. ПРИ­О­РИ­ТЕ­Т­НИ ДЕЙ­НО­С­ТИ НА ПРО­Г­РА­МА­ТА Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма в Бал­чик през 2015 го­ди­на пре­д­ви­ж­да сле­д­ни­те ос­но­в­ни дей­но­с­ти, съ­г­ла­с­но За­ко­на за ту­ри­з­ма съ­г­ла­с­но чл. 11, ал. 2: При­о­ри­тет 1 “Из­г­ра­ж­да­не и по­д­дър­жа­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, об­с­лу­ж­ва­ща ту­ри­з­ма на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на­та”, вклю­ч­ващ сле­д­ни­те ме­ро­п­ри­я­тия:

  1. Ос­но­вен ре­монт на ули­ци в Об­щи­на Бал­чик
  2. Те­ку­що по­д­дър­жа­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та и зе­ле­ни­те пло­щи; При­о­ри­тет 2 “Ор­га­ни­зи­ра­не на съ­би­тия и ме­ро­п­ри­я­тия с ме­с­т­но и на­ци­о­нал­но зна­че­ние, ко­и­то до­при­на­сят за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма”, вклю­ч­ващ сле­д­ни­те ме­ро­п­ри­я­тия: Че­с­т­ва­не на Об­щин­с­ки и об­що­г­ра­д­с­ки пра­з­ни­ци с ме­с­т­но и на­ци­о­нал­но зна­че­ние ка­то: – Май­с­ки пра­з­ни­ци; – Ден на град Бал­чик; – Ко­ле­д­ни, но­во­го­ди­ш­ни и дру­ги тра­ди­ци­он­ни пра­з­ни­ци на се­ли­ща­та; – На­ци­о­нал­ни пра­з­ни­ци на кул­ту­ра­та “Ал­бе­на”; Че­с­т­ва­не на съ­би­тия с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие и зна­че­ние: – Ме­ж­ду­на­ро­ден де­т­с­ки фе­с­ти­вал “Ус­ми­в­ки­те на мо­ре­то”; – Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал “Balchik Classic Days”; – Ме­ж­ду­на­ро­ден фил­мов фе­с­ти­вал на къ­со­ме­т­ра­ж­но­то ки­но; – Фе­с­ти­вал на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то “Мо­ре от ри­т­ми”; – Ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”; – Ме­ж­ду­на­ро­ден де­т­с­ки фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та “Три­к­си”; По­д­по­ма­га­не на про­е­к­ти с ре­ги­о­нал­но и на­ци­о­нал­но зна­че­ние; Ме­ро­п­ри­я­тия за ме­дий­на ре­к­ла­ма на об­щи­на­та, ка­к­то и из­ра­бо­т­ва­не и раз­про­с­т­ра­не­ние на ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли; Ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и по­б­ра­ти­мя­ва­не;

ІV. ФИ­НАН­СО­ВО ОСИ­ГУ­РЯ­ВА­НЕ НА ПРО­Г­РА­МА­ТА ЗА РАЗ­ВИ­ТИЕ НА ТУ­РИ­З­МА В ОБ­ЩИ­НА БАЛ­ЧИК ПРЕЗ 2015 г. – ут­вър­де­но с ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик № 756 А. При­хо­д­на­та част на про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма в гр. Бал­чик за 2015 г. е в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с чл.60, ал.1 от За­ко­на за ту­ри­з­ма

  1. Сре­д­с­т­ва­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма и ре­а­ли­зи­ра­не­то на до­лу по­со­че­ни­те дей­но­с­ти се на­би­рат от: – Сре­д­с­т­ва, пре­до­с­та­ве­ни за из­пъл­не­ние на це­ле­ви про­г­ра­ми и про­е­к­ти; – Сре­д­с­т­ва­та, съ­б­ра­ни от ту­ри­с­ти­че­с­кия да­нък; – Да­ре­ния и по­мо­щи, сре­д­с­т­ва по ме­ж­ду­на­ро­д­ни про­г­ра­ми и спо­ра­зу­ме­ния, ко­га­то не е пре­д­ви­де­но те да по­с­тъ­пят в дър­жа­в­ния бю­джет; Б. Раз­хо­д­на­та част на про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма в гр. Бал­чик за 2015 г. , съ­г­ла­с­но При­ло­же­ние № 9а е ка­к­то сле­д­ва:

Об­щия бю­джет на Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма за 2015 г. въз­ли­за на 1 160 000 лв. 2. Съ­г­ла­с­но чл.11, ал. 1 и ал.

2 от ЗТ при­хо­ди­те от ту­ри­зъм се раз­хо­д­ват по при­е­та от Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик го­ди­ш­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма, един­с­т­ве­но за: – из­г­ра­ж­да­не и по­д­дър­жа­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, об­с­лу­ж­ва­ща ту­ри­з­ма на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та, вклю­чи­тел­но ме­с­т­ни­те пъ­ти­ща до ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти;

– из­г­ра­ж­да­не и фун­к­ци­о­ни­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки ин­фор­ма­ци­он­ни цен­т­ро­ве и ор­га­ни­за­ция на ин­фор­ма­ци­он­но­то об­с­лу­ж­ва­не на ту­ри­с­ти­те; – из­г­ра­ж­да­не и по­д­дър­жа­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти, ко­и­то са об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност или за ко­и­то пра­во­то за по­л­з­ва­не и уп­ра­в­ле­ние е пре­до­с­та­ве­но на об­щи­на­та; – ор­га­ни­зи­ра­не на съ­би­тия и ме­ро­п­ри­я­тия с ме­с­т­но и на­ци­о­нал­но зна­че­ние, ко­и­то до­при­на­сят за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма; – про­ве­ж­да­не на про­у­ч­ва­ния, ана­ли­зи и про­г­но­зи за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма в об­щи­на­та; – ре­к­ла­ма на ту­ри­с­ти­че­с­кия про­дукт на об­щи­на­та, вклю­чи­тел­но уча­с­тие на ту­ри­с­ти­че­с­ки бор­си и из­ло­же­ния; – вза­и­мо­дей­с­т­вие и член­с­т­во на об­щи­на­та в ту­ри­с­ти­че­с­ки сдру­же­ния и в съ­о­т­ве­т­на­та ор­га­ни­за­ция за уп­ра­в­ле­ние на ту­ри­с­ти­че­с­кия ра­йон; – по­до­б­ря­ва­не ка­че­с­т­во­то на ус­лу­ги­те, пре­д­ла­га­ни в об­щин­с­ки­те ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти.

  1. За­к­лю­че­ние Из­пъл­не­ни­е­то на Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма за 2015 го­ди­на ще да­де въз­мо­ж­ност за съ­з­да­ва­не и раз­ви­тие на кон­ку­рен­то­с­по­со­бен ту­ри­с­ти­че­с­ки про­дукт, спо­со­бен в ма­к­си­мал­на сте­пен да удо­в­ле­т­во­ри ну­ж­ди­те на мно­го­б­рой­ни­те на­ши и чу­ж­де­с­т­ран­ни ту­ри­с­ти и на­се­ле­ни­е­то на об­щи­на­та и да сти­му­ли­ра из­г­ра­ж­да­не­то на по­л­зо­т­вор­ни об­ще­с­т­ве­но ча­с­т­ни пар­т­ньор­с­т­ва с фир­ми от ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш на ме­с­т­но и на­ци­о­нал­но ни­во, ка­к­то и с чу­ж­де­с­т­ран­ни кон­т­ра­ген­ти от бран­ша. Съ­в­ме­с­т­на­та ра­бо­та по из­пъл­не­ни­е­то й ще по­до­б­ри съ­в­ме­с­т­ни­те дей­с­т­вия на об­щи­на­та и ак­ти­в­ния би­з­нес по фор­ми­ра­не на об­ща по­ли­ти­ка за раз­ви­тие на от­ра­съ­ла в кон­те­к­с­та на На­ци­о­нал­на­та стра­те­гия за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма за по­до­б­ря­ва­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та об­с­лу­ж­ва­ща ту­ри­з­ма, опа­з­ва­не, по­до­б­ря­ва­не на си­гур­но­ст­та и раз­ши­ря­ва­не на ре­к­ла­ма­та на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те обе­к­ти, на­ми­ра­щи се на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на­та.

Оча­к­ван ре­зул­тат от из­пъл­не­ни­е­то на Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма през 2015 го­ди­на ще е по­зи­ци­о­ни­ра­не­то на об­щи­на Бал­чик ка­то ат­ра­к­ти­в­на де­с­ти­на­ция със со­б­с­т­вен об­лик и бо­га­то кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во.

123

Ре­к­ла­ма в стра­на­та и чу­ж­би­на на ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти в Об­щи­на Бал­чик

 

12345

Из­г­ра­ж­да­не и по­д­дър­жа­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та

 

Коментарите са затворени.