Очакван спад на руските туристи през 2015 г.

Mar 12th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма про­г­но­зи­ра спад на ру­с­ки­те ту­ри­с­ти през 2015 г., за­ра­ди сан­к­ци­и­те на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз сре­щу Мо­с­к­ва, ка­к­то и за­ра­ди обе­з­це­ня­ва­не­то на ру­с­ка­та ру­б­ла. То­ва ста­ва яс­но от пи­с­мен от­го­вор на ми­ни­с­тъ­ра на ту­ри­з­ма Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва до НС, пре­да­де БГНЕС. За пе­ри­о­да яну­а­ри-но­ем­в­ри 2014 г. Бъл­га­рия е би­ла по­се­те­на от 645 825 ру­с­ки ту­ри­с­ти, со­чат дан­ни­те на На­ци­о­нал­ния ста­ти­с­ти­че­с­ки ин­с­ти­тут.

То­ва е спад от 3,1% спря­мо съ­щия пе­ри­од на пре­д­хо­д­на­та го­ди­на. Сред ос­но­в­ни­те при­чи­ни за не­га­ти­в­ния ре­зул­тат са: си­ту­а­ци­я­та в Ук­рай­на, на­пре­же­ни­е­то в Бли­з­кия Из­ток, де­вал­ва­ци­я­та на ру­б­ла­та, по­с­къ­п­ва­не­то на по­чи­в­ки­те за ру­с­на­ци зад гра­ни­ца, на­ло­же­ни­те ог­ра­ни­че­ния за пъ­ту­ва­ния на ру­с­ки гра­ж­да­ни, фа­лит на над 20 ру­с­ки ту­ро­пе­ра­то­ра и на­ру­ша­ва­не на чар­тър­ни­те про­г­ра­ми. “Ек­с­пер­т­ни­те оцен­ки по­ка­з­ват, че през 2015 г. тен­ден­ция за на­ма­ля­ва­не на броя на ту­ри­с­ти­те, ко­и­то ще по­чи­ват из­вън Ру­сия, ще про­дъл­жи”, пи­ше ми­ни­с­тър Ан­гел­ко­ва. Опа­се­ни­я­та на ек­с­пер­ти­те са свър­за­ни с оча­к­ва­ни­я­та от се­ри­о­з­но по­с­къ­п­ва­не на по­чи­в­ки­те в чу­ж­би­на за ру­с­ки­те гра­ж­да­ни. Про­г­но­зи­те са за скок от 50-80%, спря­мо це­ни­те за по­чи­в­ки­те, ко­и­то ру­с­на­ци­те са пла­ща­ли през ми­на­ла­та го­ди­на.

До­пъл­ни­тел­ни фа­к­то­ри за мра­ч­на­та про­г­но­за за спад на ру­с­ки­те ту­ри­с­ти у нас са свър­за­ни с ог­ра­ни­че­ни­я­та за пъ­ту­ва­не в чу­ж­би­на на ре­ди­ца ру­с­ки би­з­не­с­ме­ни и дър­жа­в­ни слу­жи­те­ли, въ­ве­де­ни­те но­ви пра­ви­ла за по­л­з­ва­не на со­ци­ал­ни­те фон­до­ве, ко­и­то пре­ди са из­п­ра­ща­ли сво­и­те слу­жи­те­ли и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва на по­чи­в­ки у нас, ак­ти­в­на­та ро­ля на ру­с­ка­та стра­на за раз­ви­ва­не на въ­т­ре­ш­ния ту­ри­зъм, ка­к­то и кон­ку­рен­т­ни­те це­ни на ру­с­ки­те ку­рор­ти спря­мо те­зи в бъл­гар­с­ки­те ку­рор­ти.

В за­к­лю­че­ние, ми­ни­с­тъ­рът на ту­ри­з­ма, по­со­ч­ва още, че се оча­к­ва про­дъл­жа­ва­не и на още ед­на не­га­ти­в­на­та тен­ден­ция от 2014 г. През ми­на­ла­та го­ди­на ру­с­ки­те ту­ри­с­ти са на­ма­ли­ли с 6% сре­д­с­т­ва­та, ко­и­то хар­чат при по­чи­в­ки в чу­ж­би­на.

От­го­во­рът на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма не съ­дър­жа мер­ки, ко­и­то ве­дом­с­т­во­то и ос­та­на­ли­те дър­жа­в­ни ин­с­ти­ту­ции пре­д­п­ри­е­мат за ог­ра­ни­ча­ва­не на не­га­ти­в­ни­те по­с­ле­ди­ци за бъл­гар­с­кия ту­ри­с­ти­че­с­ки бранш, за­ра­ди сан­к­ци­и­те на ЕС спря­мо Ру­сия.

 

Коментарите са затворени.