Банкнотата от 2 лева става монета

Mar 12th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Бъл­гар­с­ка­та на­ро­д­на бан­ка (БНБ) е го­то­ва да пла­ти 8 819 000 лв. без ДДС на же­ла­е­щи да из­го­т­вят но­ви­те мо­не­ти от 2 ле­ва, ко­и­то ще за­ме­нят бан­к­но­ти­те, съ­о­б­щи БГНЕС. Же­ла­е­щи­те да из­ра­бо­тят но­ви­те дву­ле­в­ки имат вре­ме да кан­ди­да­т­с­т­ват до 23 март 2015 г.

Ми­на­ла­та го­ди­на БНБ ут­вър­ди ди­зай­на на мо­не­та­та, ко­я­то ще е с изо­б­ра­же­ни­е­то на Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – ка­то то­ва на бан­к­но­ти­те от 2 ле­ва, еми­сии 1999 г. и 2005 г.

Та­къв по­д­ход е из­по­л­з­ван и при оп­ре­де­ля­не­то на ди­зай­на на мо­не­та­та от 1 лев, еми­сия 2002 г., ка­то е за­па­зе­на те­ма­та и изо­б­ра­же­ни­е­то на Св. Иван Рил­с­ки от ди­зай­на на бан­к­но­та­та от 1 лев, еми­сия 1999 г. От БНБ пра­вят уто­ч­не­ни­е­то, че изо­б­ра­же­ни­е­то на Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки вър­ху мо­не­та­та, ка­к­то и то­ва вър­ху бан­к­но­та­та, не пре­д­с­та­в­ля­ва ка­но­ни­чен об­раз, из­по­л­з­ван от Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва, а е сти­ли­зи­ран све­т­с­ки об­раз (без нимб), ка­то по­с­ла­ни­е­то е да се на­б­ле­г­не на въз­ро­ж­ден­с­кия и бу­ди­тел­с­кия при­нос на Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки в све­т­с­ка­та ис­то­рия на Бъл­га­рия.

Ка­к­то бе­ше опо­ве­с­те­но през есен­та на 2013 г., не­об­хо­ди­мо­ст­та от за­мя­на­та на бан­к­но­та­та от 2 ле­ва с мо­не­та се оп­ре­де­ля от бър­зо­то из­ха­бя­ва­не на дву­ле­во­ви­те бан­к­но­ти, ко­е­то на­ла­га че­с­та­та им по­д­мя­на и по то­зи на­чин уве­ли­ча­ва раз­хо­ди­те за по­д­дър­жа­не на на­ли­ч­но­па­ри­ч­но­то об­ра­ще­ние.

 

Коментарите са затворени.