Ша­х­ма­тен тур­нир гр. Бал­чик 7-8 март 2015 г.

Mar 12th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10407351_723088707810874_8136790268985095682_n

11038738_723088904477521_6876515034026805443_n

14065_723088744477537_6345443496260157485_n

В за­ла­та на ШК “БАЛ­ЧИК” се про­ве­де съ­с­те­за­ние по ша­х­мат по слу­чай на­ци­о­нал­ния пра­з­ник на БЪЛ­ГА­РИЯ- 3 март.

Уча­с­т­ва­ха 14 чо­ве­ка.Иг­ра­ха се 6 кръ­га/Швей­цар­с­ка си­с­те­ма/ по 1час на чо­век.Най-мал­кия уча­с­т­ник бе­ше на 8г.,а най-го­ле­мия на 74г.

По­лу­чи се ин­те­ре­с­но съ­с­те­за­ние.След изи­г­ра­ва­не­то на вси­ч­ки пар­тии се по­лу­чи сле­д­но­то кла­си­ра­не:

1.ПЛА­МЕН ПЕ­Т­РОВ-5.5 т.

2.КРА­СИ­МИР КИР­ЧЕВ- 4.5т.

3.ХРИ­С­ТО МИ­ТЕВ-4.5 т. /1-во мя­с­то при пен­си­о­не­ри­те/

4.ЖИ­В­КО ДИ­МИ­Т­РОВ – 4т.

5.СТЕ­ЛИ­ЯН МИ­ЧЕВ – 3.5 т.

6.ЯСЕН ВЕ­ЛИ­КОВ -3т. /1-ви при де­ца­та/

При пен­си­о­не­ри­те вто­ро мя­с­то е за Хри­с­то Ген­чев, а тре­ти е Иван Пей­чев. При де­ца­та вто­ри е Рай­чо Ми­лев/Про­фе­со­ра/, тре­ти – Ан­дон Ан­до­нов/8г./- Фи­ло­со­фа.

Ис­кам да бла­го­да­ря на на­шия спон­сор г-н Мла­ден Мар­ти­нов-пре­д­се­да­тел на ЗК “Чер­но мо­ре – Бал­чик” гр. Бал­чик.

“Ша­х­ма­тът е мо­ят свят. Свят, в кой­то жи­вея пъл­но­цен­но, в кой­то из­ра­зя­вам се­бе си.” Ми­ха­ил Тал /све­то­вен шам­пи­он по ша­х­мат/.

Кра­си­мир КИР­ЧЕВ

 

1486640_723089581144120_1739779720755196749_n

 

Коментарите са затворени.