Ви­та­лий не мо­же да ос­та­не в Бъл­га­рия?

Mar 12th, 2015 | От | Category: ВАЖНА

P2640864

От сай­та на на­шия ве­с­т­ник “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” мо­же­те да из­те­г­ли­те ста­ти­я­та на М.Ко­с­то­ва “Ви­та­лий не ис­ка да уби­ва”, след пу­б­ли­ка­ци­я­та на ко­я­то се раз­г­ла­си в цен­т­рал­ни­те ме­дии, че в с. Гур­ко­во, об­щи­на Бал­чик, се е за­се­лил пър­ви­ят бъл­га­рин, из­бя­гал от Ук­рай­на, за да из­бе­г­не мо­би­ли­за­ци­я­та. По­с­ре­щ­на­х­ме го с “До­б­ре до­шъл”, но той се­га не мо­же да ос­та­не в Бъл­га­рия, тъй ка­то ня­ма спе­ци­ал­на­та ви­за “Д”, ко­я­то му раз­ре­ша­ва да ра­бо­ти законно у нас и да из­те­г­ли и се­мей­с­т­во­то си.

В За­по­ро­жие е ос­та­вил мла­да съ­п­ру­га с 4-ме­се­ч­ния им син, май­ка и се­с­т­ра.

Чу­ва ги по те­ле­фо­на все­ки ден – те ми­зе­ру­ват и гла­ду­ват.

Ви­та­лий Дро­з­да се чу­в­с­т­ва ви­но­вен, из­лъ­ган и са­мо­тен, ма­кар не­го­ви­ят ха­зя­ин Ми­ро­с­лав Мар­чев му съ­чу­в­с­т­ва ис­к­ре­но и ис­ка да му по­мо­г­не.        Ви­та­лий е го­тов да раз­ка­же на вси­ч­ки ме­дии за же­ла­ни­е­то си да ос­та­не сред бъл­га­ри­те, за­що­то е бъл­га­рин, за при­вър­за­но­ст­та към се­мей­с­т­во­то си, за мъ­ка­та по уби­ти­те му два­ма при­я­те­ли, за стра­ха, кой­то из­пи­т­ва от не­из­ве­с­т­но­ст­та.

Кме­тът на с. Гур­ко­во – То­дор Ге­ор­ги­ев тър­си по­мощ от До­б­ри­ч­ка­та по­ли­ция, от Асо­ци­а­ци­я­та на бъл­га­ри­те по све­та, ко­я­то по­с­ре­щ­на Ви­та­лий във Вар­на. За­се­га ни­кой не е по­мо­г­нал с ни­що, до­ри се усе­ща ди­с­тан­ци­ра­не.

БТ

 

Коментарите са затворени.