Уч­ре­ди­тел­но съ­б­ра­ние на ПП “АБВ” Бал­чик

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На 1 март 2015 г. в клу­ба на ПП “АБВ” се про­ве­де съ­б­ра­ние. На не­го при­съ­с­т­ва­ха  чле­но­ве на пет клу­ба в Об­щи­на Бал­чик. Го­с­ти на съ­би­ти­е­то бя­ха: Мил­ко Пен­чев – об­ла­с­тен ко­ор­ди­на­тор на ПП “АБВ” До­б­рич, Вла­ди­мир Кал­чев – пре­д­се­да­тел на На­ци­о­нал­ния кон­т­ро­лен съ­вет на ПП “АБВ” Бал­чик и Па­на­йот Па­на­йо­тов – пре­д­се­да­тел на ПП “АБВ” Ка­вар­на. Уч­ре­ди­тел­но­то съ­б­ра­ние взе ре­ше­ние: из­би­ра Об­щин­с­ки съ­вет от 11 чле­на; из­би­ра еди­но­ду­ш­но за пре­д­се­да­тел на ПП “АБВ” Бал­чик – Вел­ко Ге­ор­ги­ев Ми­хай­лов, а за пре­д­се­да­тел на кон­т­рол­ния съ­вет – Ан­тон Пе­т­ров Ан­до­нов. При­съ­с­т­ва­щи­те про­я­ви­ха ак­ти­в­ност. Из­ка­за­ха мне­ния за по­ли­ти­че­с­ка­та об­с­та­но­в­ка в стра­на­та. За­да­до­ха мно­го въ­п­ро­си към го­с­ти­те, на ко­и­то по­лу­чи­ха из­чер­па­тел­ни от­го­во­ри. Об­ла­с­т­ни­ят ко­ор­ди­на­тор Мил­ко Пен­чев из­ка­за за­до­вол­с­т­во от ак­ти­в­но­ст­та на съ­б­ра­ни­е­то и по­же­ла бъ­де­щи ус­пе­хи на Об­щин­с­ка­та ор­га­ни­за­ция.                 БТ

 

Коментарите са затворени.