ВЕСТОНОСЕЦ

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Събрание и празник – наедно!

10272487_839592252774234_738981979116913896_o

Хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми от на­ша­та Об­щи­на чле­ну­ват в клуб „Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва. Те уча­с­т­ват ак­ти­в­но в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на Бал­чик, раз­ви­ват и ожи­ве­на кул­тур­но-ма­со­ва дей­ност. Не­за­ви­си­мо от тру­д­но­с­ти­те, про­из­ти­ча­щи от здра­во­с­ло­в­но­то им съ­с­то­я­ние, те се вклю­ч­ват с же­ла­ние и идеи в ини­ци­а­ти­ви­те на своя клуб.

На 25 фе­в­ру­а­ри те про­ве­до­ха сво­е­то го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние. Пре­д­се­да­те­лят на клу­ба Д.Ма­ле­ва бе­ше по­д­го­т­ви­ла и про­че­те кра­т­ка, но сте­г­на­та ин­фор­ма­ция за из­те­к­ла­та 2014 г. Бе­ше ак­цен­ти­ра­но вър­ху кул­тур­но-ма­со­ва­та ра­бо­та в клу­ба: уча­с­ти­е­то в об­що­г­ра­д­с­ки­те ме­ро­п­ри­я­тия и ини­ци­а­ти­ви, до­б­ро­то пре­д­с­та­вя­не на две­те пе­в­че­с­ки гру­пи в пре­г­ле­ди­те на ху­до­же­с­т­ве­на­та са­мо­дей­ност, в мно­го фе­с­ти­ва­ли – на хри­зан­те­ма­та в с.Ко­з­ло­дуй­ци, в Ту­т­ра­кан, ка­к­то и в дру­ги по­до­б­ни по по­ка­на на съ­о­т­ве­т­ни­те клу­бо­ве от стра­на­та. С осо­бе­но вни­ма­ние се по­д­го­т­ви и 3 де­кем­в­ри – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на ин­ва­ли­ди­те. Та­зи го­ди­на то бе от­бе­ля­зан с уча­с­ти­е­то на мно­го го­с­ти от До­б­рич, Ка­вар­на, Ша­б­ла и др., ка­то най-мно­го­б­рой­но бе при­съ­с­т­ви­е­то на вар­нен­с­кия клуб „Да съ­х­ра­ним же­на­та”.

В до­к­ла­да бе от­ре­де­но вни­ма­ние и на про­б­ле­ми­те и гри­жи­те на хо­ра­та със здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми. Д.Ма­ле­ва бла­го­да­ри на об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на Бал­чик, кон­к­ре­т­но в ли­це­то на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов за по­мо­щ­та и съ­дей­с­т­ви­е­то и на „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” Бал­чик.

Из­тъ­к­на­ти бя­ха тру­д­но­с­ти­те за по­лу­ча­ва­не на ТЕЛК – ре­ше­ния, ка­к­то и оча­к­ва­ни­я­та за нов клуб, ка­къ­в­то чле­но­ве­те за­с­лу­жа­ват. На­к­рая Д.Ма­ле­ва при­зо­ва зна­ци­те на до­б­ро­то, на оби­ч­та и при­я­тел­с­т­во­то, да съ­пъ­т­с­т­ват ат­мо­с­фе­ра­та в клуб „Хи­нап”, кой­то ще се го­т­ви да от­п­ра­з­ну­ва 25-го­ди­ш­ни­на­та си.

На съ­б­ра­ни­е­то бе­ше на­п­ра­вен фи­нан­сов от­чет от ка­си­е­ра Ро­си­ца Йор­да­но­ва за из­раз­хо­д­ва­ни­те сре­д­с­т­ва от член­с­ки внос и спон­со­ри. След де­ло­ва­та част се про­дъл­жи с обяд и ве­се­лие. Про­ве­де се кон­курс за най-кра­си­ва мар­те­ни­ца, за бу­тил­ка с най-ху­ба­во ви­но, за най-ори­ги­нал­на тур­шия, до­ма­ш­ни сла­д­ка и ком­по­ти. По­д­ре­де­ни кра­си­во, ек­с­по­на­ти­те пре­ди­з­ви­ка­ха въз­хи­ще­ни­е­то, но и за­т­ру­д­не­ни­е­то на жу­ри­то. Пър­во мя­с­то сред из­ло­же­ни­те вку­со­тии бе при­съ­де­но еди­но­ду­ш­но от­но­во и та­зи го­ди­на на Не­ли Ара­ба­джи­е­ва за пре­дя­с­тие във фор­ма­та на бал­чи­ш­ка ри­ба; на Стой­чо Йор­да­нов – за бу­тил­ка чер­ве­но ви­но; на Ган­ка Ва­си­ле­ва – за ви­но, ра­кия и тур­шия; на То­дор­ка Ду­ш­ко­ва – за мар­ме­лад от кай­сии и пра­с­ко­ви;  На Пен­ка Ан­ге­ло­ва – тур­шия от ди­ви кру­ш­ки; на Ди­ми­т­ри­ч­ка Пе­т­ко­ва – за тур­шия „Ша­ре­на чер­га”. А мар­те­ни­ци­те – тру­д­но бе­ше да се оп­ре­де­лят най-кра­си­ви­те: на Ма­рия Бъ­ч­ва­ро­ва по­д­ре­де­ни вър­ху кар­та­та на Бъл­га­рия, на Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва, на Иван­ка Иг­на­то­ва, на Не­ли Ара­ба­джи­е­ва и вси­ч­ки ос­та­на­ли, на­п­ра­ви­ли с обич, вкус и сръ­ч­ност пре­к­ра­с­ни мар­те­ни­ци. Уча­с­т­ни­ци­те в та­зи кра­си­ва и вку­с­на из­ло­ж­ба бя­ха на­г­ра­де­ни с дре­б­ни би­то­ви по­да­ръ­ци, а са­ми­те ек­с­по­на­ти ще бъ­дат по­да­ре­ни на де­ца­та от Со­ци­ал­ния цен­тър в Бал­чик и на ОДК.

Ян­ка Ва­си­ле­ва, ста­на­ла ща­с­т­ли­ва ба­ба на две­те вну­ч­ки Ви­к­то­рия и Яни­ца, по­чер­пи с до­ма­ш­ни сла­д­ки, при­го­т­ве­ни спе­ци­ал­но за слу­чая. Уче­ни­кът Мар­тин Кръ­с­тев из­пя с въ­о­ду­ше­в­ле­ние две ес­т­ра­д­ни пе­с­ни.

С ху­ба­ва­та му­зи­ка на DJ Ва­лен­ти­но в ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”, хо­ра­та, ръ­че­ни­ци­те, мо­дер­ни­те тан­ци про­дъл­жи­ха це­лия сле­до­бед. Осо­бе­но при­я­т­но се от­ли­чи­ха Ган­ка Тро­ше­ва и Со­ф­ка Ди­ми­т­ро­ва, об­ле­че­ни в чер­ве­но и бя­ло ка­то мар­те­ни­ци, а вто­ра­та до­ри из­пъл­ни и ху­мо­ри­с­ти­ч­на на­ро­д­на пе­сен.

Чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап” от­но­во до­ка­з­ват, че с на­с­т­ро­е­ние и до­б­ра во­ля чо­век мо­же да пре­о­до­лее здра­во­с­ло­в­ни­те пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва, ка­к­то и вси­ч­ки дру­ги, от ко­и­то жи­во­тът не ни е по­ща­дил. А мо­же би чрез тях ни пра­ви по-сил­ни и по-бла­го­ро­д­ни.

Мария АНДРЕЕВА

10548294_839591266107666_988108902265228649_o

10668982_839592709440855_1912528805371162623_o

10857301_839590692774390_5507652998748082499_o

Коментарите са затворени.