“Човек прост – на висок пост”

Jan 6th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

„Чо­век прост – на ви­сок пост” е ед­на от мно­го­б­рой­ни­те епи­г­ра­ми на Ра­дой Ра­лин, все та­ка и до­ри още по – ак­ту­ал­на днес.
Ня­ко­га вси­ч­ки зна­е­ха кой бе­ше чо­ве­кът и кой бе­ше по­с­тът. Се­га на все­ки ви­сок пост стои по един чо­век прост с ця­ло­то си про­с­то об­к­ръ­же­ние, сред ко­е­то бле­с­ти ка­то но­ва те­не­кия. А до­ка­то е на ви­сок пост, ме­ди­и­те лъ­с­кат ли, лъ­с­кат те­не­ки­я­та и вну­ша­ват на про­с­то­лю­ди­е­то, че пред очи­те му бле­с­ти, ако не зла­то, то по­не сре­б­ро.То не, че ня­ко­га в Бъл­га­рия ум­ни­те хо­ра са има­ли кой знае ка­къв шанс, но чак тол­ко­ва, ни­ко­га не е би­ло. Вра­ч­ки и ба­я­ч­ки хвър­лят боб, на­д­ни­чат в ча­ши от ка­фе, ре­дят кар­ти  и тъл­ку­ват чи­с­ла във вси­ч­ки те­ле­ви­зии и пре­д­с­ка­з­ват по­ли­ти­че­с­ко­то бъ­де­ще на дър­жа­ва­та. Оп­ре­де­лят рей­тин­ги и со­чат по­ли­ти­ци­те, ко­и­то ще уп­ра­в­ля­ват пред въз­тор­же­ни­те те­ле­ви­зи­он­ни во­де­щи. В уж се­ри­о­з­но по­ли­ти­че­с­ко пре­да­ва­не ка­то „На че­ти­ри очи”, го­с­по­жа Сла­ду­ран­ка Ри­зо­ва ни се­ф­то­са за Но­ва­та го­ди­на с из­по­ве­ди на фол­к­пе­ви­ца, фу­т­бо­лист и плей­ме­т­ка, ка­то до­ри си бе­ше на­п­ра­ви­ла тру­да да ни по­ка­же по­с­ле­д­ни­те два­ма  в кре­ват ня­къ­де в Ита­лия. Ако са и въз­ло­жи­ли да пра­ви сан­ти­мен­тал­но по­р­но по Но­ва те­ле­ви­зия, до­б­ре се е спра­ви­ла. И по­не­же спо­ме­нах Но­ва­та го­ди­на, ха да ни е че­с­ти­та! Но­ва го­ди­на, нов къ­с­мет, нов пре­зи­дент и мно­го но­ви кме­то­ве и об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци се на­дя­ват да за­е­мат те­зи по­с­то­ве през 2011 го­ди­на.И не са­мо се на­дя­ват, но и дей­с­т­ват. Още в края на ста­ра­та го­ди­на за­по­ч­на го­ля­мо­то ром­с­ко ад­ре­с­но ре­ги­с­т­ри­ра­не, за да мо­гат те­зи ак­ти­в­ни гра­ж­да­ни да си да­дат гла­са за ко­го­то тря­б­ва. У нас на ви­сок пост мо­же да из­би­рат чо­век прост, но той ви­на­ги е хи­тър и та­ри­кат. Ши­ро­ки­те на­ро­д­ни ма­си ха­ре­с­ват то­ч­но то­зи вид пре­д­с­та­ви­те­ли на homo sapiens и ви­на­ги с удо­вол­с­т­вие гла­су­ват за не­го. Епи­г­ра­ма­та на Ра­дой Ра­лин „Чо­век прост, на ви­сок пост” през та­зи го­ди­на ще по­лу­чи още по-го­ля­ма ре­ал­за­ция от до­се­га. На мя­с­то­то на аген­та Го­це към пре­зи­ден­т­с­кия пост се е за­пъ­тил ми­ли­ци­о­не­рът Цве­тан. Ако Бой­ко си стои на ду­ма­та и той си ос­та­не до края не­го­ва­та кан­ди­да­ту­ра, бла­го­дар­ни­ят на­род ще из­бе­ре ге­не­рал­с­кия лю­би­мец. А ако ге­не­рал­с­ки­ят лю­би­мец си по­ка­ни за ви­це чер­ве­ния сла­вей Ве­с­ко Ма­ри­нов, ще на­с­тъ­пят все­на­ро­д­ни ве­се­лия, а пе­сен­та „На­ша­та по­ли­ция ме па­зи” ще на­ме­ри мя­с­то в кла­си­ка­та на бъл­гар­с­ко­то из­ку­с­т­во.  Но има ве­ро­я­т­ност не­б­ла­го­дар­ни­ят бъл­гар­с­ки на­род да за­по­ч­не да на­ми­ра ма­х­на на ми­ни­с­тър пре­д­се­да­те­ля, за­що­то ли­ми­тът му от оп­ра­в­да­ния с пре­ди­ш­ни­те пра­ви­тел­с­т­ва се из­чер­пи. То­га­ва той са­ми­ят ще се за­пъ­ти към „До­н­ду­ков” 2 и мо­жем да бъ­дем си­гур­ни, че бла­го­дар­ни­ят бъл­гар­с­ки на­род ще му по­да­ри  и та­зи из­бор­на по­бе­да, ко­я­то ба­те Бой­ко ще раз­ма­ха ка­то тро­фей. С пре­зи­ден­т­с­кия си ман­дат той ще по­пъл­ни ко­ле­к­ци­я­та си от по­бе­ди, на­пъл­но убе­ден, че здра­ви­те си­ли ви­на­ги тря­б­ва да по­бе­ж­да­ват здра­вия ра­зум. Кой ще за­ме­с­ти те­зи ве­ли­ки хо­ра, ако те за­ме­с­тят Го­це? Спо­кой­но! За мя­с­то­то на Цве­та­нов ня­ма за­що да се тре­во­жим. Ми­ни­с­тър на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти мо­же да ста­не все­ки ха­ре­сан от Бо­ри­сов, а са­ми­ят Бо­ри­сов ка­то ми­ни­с­тър- пре­д­се­да­тел ви­на­ги мо­же да бъ­де за­ме­с­тен от го­с­по­жа Фан­дъ­ко­ва. С ми­ни­с­тъ­ра на кул­ту­ра­та Ве­ж­ди Ра­ши­дов, епи­г­ра­ма­та на Ра­ди­ч­ков по­лу­чи мно­го до­б­ра ре­а­ли­за­ция, но мо­же да се на­п­ра­ви още по въ­п­ро­са. Ка­к­то на при­я­те­ля си Бо­жо Ди­ми­т­ров, та­ка и за Ве­ж­ди­то мо­же да  из­ми­с­ли ед­но Ми­ни­с­тер­с­т­во на мал­ка­та пла­с­ти­ка, на­при­мер, а ми­ни­с­тър на кул­ту­ра­та да ста­не, пак при­мер­но, Са­ш­ка Ва­се­ва – бъл­гар­ка, пе­ви­ца, тан­цьор­ка и до­ри по­е­те­са. С ка­к­во е по-ло­ша от дру­га­та при­ми­ер­с­ка лю­бим­ка, ко­я­то се опи­та­ха да на­бу­тат за ев­ро­ко­ми­сар – Ру­мя­на Же­ле­ва? Ос­вен то­ва го­с­по­жа Ва­се­ва ви­на­ги е ка­з­ва­ла, че мно­го го ха­ре­с­ва.   Жал­ко, че бе­ше сме­не­на не­за­б­ра­ви­ма­та ми­ни­с­тър­ка на здра­ве­о­па­з­ва­не­то /за­б­ра­вих и име­то/, но в то­зи ре­сор има хляб за още сме­ни, а ле­кар­с­ка­та гил­дия е пъл­на със стран­ни су­бе­к­ти, по­д­хо­дя­щи за ви­со­ки по­с­то­ве.
Не­по­в­то­ри­ми­ят фи­нан­сов ми­ни­с­тър, из­ко­пан от ня­ка­к­ва кан­це­ла­рия на ме­ж­ду­на­ро­д­на­та бю­ро­к­ра­ция и за пър­ви път ви­дял ня­кой да му об­ръ­ща тол­ко­ва вни­ма­ние, съ­що е ге­рой на епи­г­ра­ма­та и съ­що та­ка ле­с­но мо­же да бъ­де за­ме­нен с ня­кой на­шен­с­ки фи­нан­сов бю­ро­к­рат. Ня­ма да ста­не ни­то по-сме­ш­но, ни­то по-стра­ш­но.
А ка­к­ви ге­нии се по­д­ви­за­ват в пар­ла­мен­та – бе­д­на му е би­ла фан­та­зи­я­та на го­ле­мия ни са­ти­рик.
Бе­д­на е фан­та­зи­я­та и на вси­ч­ки нор­мал­ни хо­ра, ка­к­ви пер­со­ни ще бъ­дат из­б­ра­ни на ме­с­т­ни­те из­бо­ри през 2011 го­ди­на. Па­ра­дът на про­с­то­ти­я­та, про­с­та­щи­на­та и та­ри­ка­т­лъ­ка, на це­ц­ко­в­щи­на­та, ца­це­в­щи­на­та и ка­лин­ко­в­щи­на­та, па­ра­дът на ал­ч­но­ст­та и де­ма­го­ги­я­та се про­ве­ж­да пред очи­те ни. И ка­к­во от то­ва – ка­з­ват ум­ни­те, ос­та­вяй­ки ари­с­то­к­ра­ти­ч­но лу­ди­те да се на­лу­ду­ват.

Юлита ХРИСТОВА

Коментарите са затворени.