Обществено обсъждане

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА
Емил Раданов, ст. специалист, отдел “Инвестиционна дейност и контрол”; Мария Кунева - ст. специалист, отдел “Туризъм и екология”; Магдалена Георгиева - директор на Дирекция „Местни данъци и такси, хуманитарни, стопански дейност и БФС“; Галя Славкова - техн. сътрудник по проекта, по който се организира обществено обсъждане; Димитрин Димитров, директор на Дирекция “ТЕМСЕ”, Михаил Димов, началник отдел “БФС” и главен счетоводител.

Емил Раданов, ст. специалист, отдел “Инвестиционна дейност и контрол”; Мария Кунева – ст. специалист, отдел “Туризъм и екология”; Магдалена Георгиева – директор на Дирекция „Местни данъци и такси, хуманитарни, стопански дейност и БФС“; Галя Славкова – техн. сътрудник по проекта, по който се организира обществено обсъждане; Димитрин Димитров, директор на Дирекция “ТЕМСЕ”, Михаил Димов, началник отдел “БФС” и главен счетоводител.

На 26.02.2015 го­ди­на се про­ве­де пу­б­ли­ч­но об­съ­ж­да­не на на­ме­ре­ние за по­е­ма­не на дъл­го­с­ро­чен об­щин­с­ки дълг от Об­щи­на Бал­чик за фи­нан­си­ра­не на про­е­к­та „По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­на­та с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик”, из­пъл­ня­ван по ОП „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007-2013 г. по ДБФП № BG 161РО00/3.1-03/2010-10/005 от 19.07.2012 г.
Из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та вклю­ч­ва кон­сер­ва­ция, ек­с­по­ни­ра­не, со­ци­а­ли­за­ция и по­пу­ля­ри­зи­ра­не на Къ­с­но­ан­ти­ч­на и сре­д­но­ве­ко­в­на кре­пост „Ди­о­ни­со­по­лис” в кв. „Хо­ри­зонт”, Ар­хи­те­к­ту­рен па­ме­т­ник „Мел­ни­ца­та” , Те­ке „Ак Язъ­лъ Ба­ба – Св. Ата­нас” в с. Об­ро­чи­ще. Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та е 5 539 370, 58 лв. с ДДС.
Кон­сер­ва­ци­я­та и ек­с­по­ни­ра­не­то на Къ­с­но­ан­ти­ч­на­та и сре­д­но­ве­ко­в­на кре­пост „Ди­о­ни­со­по­лис” в кв. „Хо­ри­зонт” при­к­лю­чи и око­ло нея се съ­з­да­де чу­де­сен парк. Оча­к­ва се и дру­ги­те два обе­к­та да бъ­дат го­то­ви за но­вия ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон.
Спо­ред пра­ви­ла­та на опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007-2013 г. след стар­ти­ра­не­то на про­е­к­ти­те на бе­не­фи­ци­ен­ти­те /в слу­чая Об­щи­на Бал­чик/, се пре­ве­ж­дат 20% от стой­но­ст­та на склю­че­ния до­го­вор. Ос­та­на­ли­те сре­д­с­т­ва до при­к­лю­ч­ва­не­то на про­е­к­та тря­б­ва да бъ­дат оси­гу­ре­ни от Об­щи­на Бал­чик. След вна­ся­не­то на фи­нал­ния от­чет Уп­ра­в­ля­ва­щи­ят ор­ган на про­г­ра­ма­та про­ве­ря­ва из­пъл­не­ни­те дей­но­с­ти, ве­ри­фи­ци­ра из­вър­ше­ни­те раз­хо­ди по тях и ги въз­с­та­но­вя­ва.
По вре­ме на пу­б­ли­ч­но­то об­съ­ж­да­не бе обо­с­но­ва­на не­об­хо­ди­мо­ст­та Об­щи­на Бал­чик да из­те­г­ли кре­дит от ФЛАГ /Фонд за ор­га­ни­те на ме­с­т­но са­мо­у­п­ра­в­ле­ние в Бъл­га­рия/, с кой­то да по­к­рие раз­хо­ди­те за при­к­лю­ч­ва­не на про­е­к­та, вклю­ч­ва­щи пла­ща­ния към из­пъл­ни­те­ли­те.
Сро­кът на по­га­ся­ва­не на за­е­ма от фонд ФЛАГ е 72 ме­се­ца, с въз­мо­ж­ност за пре­д­с­ро­ч­но по­га­ся­ва­не из­ця­ло или на ча­с­ти, без та­к­си за пре­д­с­ро­ч­но по­га­ся­ва­не.
/Б.Т./

Коментарите са затворени.