Електронна проверка на данъчни задължения

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

От 24 фе­в­ру­а­ри 2015 г. вси­ч­ки фи­зи­че­с­ки и юри­ди­че­с­ки ли­ца мо­гат да про­ве­рят за­дъл­же­ни­я­та си за ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си в сай­та на Об­щи­на Бал­чик
(www.balchik.bg).
За цел­та е не­об­хо­ди­мо те да зна­ят своя КИН /Кли­ен­т­с­ки иден­ти­фи­ка­ци­о­нен но­мер/. До края на се­д­ми­ца­та ще за­по­ч­не раз­п­ра­ща­не­то на ин­фор­ма­ция до вси­ч­ки да­нъ­ч­но за­дъл­же­ни ли­ца чрез хар­ти­ен но­си­тел. В до­ку­мен­та е по­со­чен КИН, кой­то гра­ж­да­ни и фир­ми тря­б­ва са съ­х­ра­нят за бъ­де­щи спра­в­ки. Кли­ен­т­с­ки­ят но­мер мо­же да бъ­де по­лу­чен и ли­ч­но от Об­щин­с­ка да­нъ­ч­на слу­ж­ба на ад­рес: гр. Бал­чик, пл. “21 се­п­тем­в­ри” №6. В по­д­к­ре­па на сво­я­та стра­те­гия за опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да и с цел да бъ­дат съ­х­ра­не­ни цен­ни при­ро­д­ни ре­сур­си, след 2015 го­ди­на Об­щи­на Бал­чик ще пре­до­с­та­вя ин­фор­ма­ция за дъл­жи­ми да­нъ­ци и та­к­си са­мо по еле­к­т­ро­нен път.
Сава ТИХОЛОВ, Началник отдел “Култура, протокол и връзки с обществеността”

Коментарите са затворени.