3 март в село Гурково

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА
10646922_841761009224025_7199925900481201066_n

Гла­вен ор­га­ни­за­тор и ав­тор на сце­на­рия на тре­то­мар­тен­с­кия национален пра­з­ник е не­из­мен­но чи­та­ли­щ­ни­ят се­к­ре­тар Ал­бе­на Вой­че­ва.

Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва - ди­ри­гент на Гур­ко­в­с­кия на­ро­ден хор “Авлиги” и Ми­ха­ил Ду­ш­ков - ко­ре­пе­ти­тор на хо­ра, дългогодишен самодеец.

Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва – ди­ри­гент на Гур­ко­в­с­кия на­ро­ден хор “Авлиги” и Ми­ха­ил Ду­ш­ков – ко­ре­пе­ти­тор на хо­ра, дългогодишен самодеец.

На­ро­ден хор "Ав­ли­ги" с. Гур­ко­во, с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва съ­ще­с­т­ву­ва ве­че от 2 го­ди­ни.

На­ро­ден хор “Ав­ли­ги” с. Гур­ко­во, с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва съ­ще­с­т­ву­ва ве­че от 2 го­ди­ни.

Танцов състав “Фолклорна магия” село Гурково, с р-л Алексадър Александров - До­б­ру­джан­с­ко­то в кръ­в­та е и в да­ро­ви­то­то хо­ро на стари и млади, които еднакво обичат фолклора.

Танцов състав “Фолклорна магия” село Гурково, с р-л Алексадър Александров – До­б­ру­джан­с­ко­то в кръ­в­та е и в да­ро­ви­то­то хо­ро на стари и млади, които еднакво обичат фолклора.

Ма­рия Ге­ор­ги­е­ва за­вър­ши СОУ "Хри­с­то Бо­тев" Бал­чик с мн.до­бър ус­пех и е по­с­то­я­нен уча­с­т­ник в чи­та­ли­щ­ни­те кон­цер­ти.

Ма­рия Ге­ор­ги­е­ва за­вър­ши СОУ “Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик с мн.до­бър ус­пех и е по­с­то­я­нен уча­с­т­ник в чи­та­ли­щ­ни­те кон­цер­ти.

До­й­чин До­й­чи­нов из­пъл­ни пе­сен­та на Бу­лат Оку­джа­ва от фил­ма "Бя­ло­то слън­це на пу­с­ти­ня­та" и бе бур­но ап­ло­ди­ран. Пу­б­ли­ка­та на с.Гур­ко­во пя с До­й­чин: "Го­с­по­жа раз­лу­ка, ние с теб от­да­в­на сме ро­д­ни­ни. Не ми вър­ви в смърт­та, ще ми про­вър­ви в лю­бо­в­та!" Фоторепортаж: Маруся КОСТОВА

До­й­чин До­й­чи­нов из­пъл­ни пе­сен­та на Бу­лат Оку­джа­ва от фил­ма “Бя­ло­то слън­це на пу­с­ти­ня­та” и бе бур­но ап­ло­ди­ран. Пу­б­ли­ка­та на с.Гур­ко­во пя с До­й­чин: “Го­с­по­жа раз­лу­ка, ние с теб от­да­в­на сме ро­д­ни­ни. Не ми вър­ви в смърт­та, ще ми про­вър­ви в лю­бо­в­та!”
Фоторепортаж: Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.