То­до­ро­в­ден­с­ка ку­шия Бал­чик-Чер­но­о­ко­во

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В Де­ня на бъл­гар­с­кия оби­чай “Кон­с­ки Ве­ли­к­ден” 30 бе­ли ко­ня от клуб “Хи­нап” Бал­чик се ус­т­ре­ми­ха към се­ло Чер­но­о­ко­во, бли­зо до гра­ни­ца­та ни с на­ша­та се­вер­на съ­се­д­ка Ру­мъ­ния. Там ни оча­к­ва­ха тол­ко­ва мар­те­ни­ци, все с ори­ги­нал­ни по­же­ла­ния. То­до­ро­в­ден бе един пра­з­ни­чен ден, из­пъл­нен с мно­го емо­ции, кой­то ни вър­на ра­до­с­т­но на­зад във вре­ме­то. Да­но по­ко­ле­ни­я­та и за­на­пред съ­х­ра­ня­ват и пре­да­дат на­пред все­ки оби­чай, за­па­зил ни кат на­род.                                             Фото: Деспина МАРИНОВА

 

Коментарите са затворени.