142 години от обесването на Васил Левски

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

20150211_125739

По слу­чай 142-ра­та го­ди­ш­ни­на от обе­с­ва­не­то на Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та в НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки 1959” се про­ве­до­ха две мул­ти­ме­дий­ни пре­зен­та­ции. Го­с­ти ни бя­ха уче­ни­ци от пър­ви клас на ОУ “Ан­тим I” и уче­ни­ци от че­т­вър­ти клас на ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”. След пре­зен­та­ци­и­те де­ца­та от­го­ва­ря­ха на въ­п­ро­си за жи­во­та и де­ло­то на Ва­сил Ле­в­с­ки, ре­ци­ти­ра­ха сти­хо­ве.

В за­ла­та има­ше и кът с кни­ж­ки за Дя­ко­на.  Че­т­вър­то­к­ла­с­ни­ци­те си из­б­ра­ха  кни­ж­ка­та “Си­не­о­ки­ят ри­бар” и все­ки про­че­те по един аб­зац от кни­ж­ка­та. Бе­ше пла­ни­ра­на и пре­зен­та­ция за де­ца­та от ЦДГ “Ра­дост” в с. Стра­жи­ца, но по­ра­ди ви­со­кия брой на за­бо­ле­ли де­ца се от­ло­жи. Вся­ка пре­зен­та­ция е съ­о­б­ра­зе­на с въз­ра­ст­та на де­ца­та. Чи­та­ли­ще­то из­ка­з­ва бла­го­дар­ност на учи­те­ли­те от ОУ “Ан­тим I” и ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” за про­я­ве­ния ин­те­рес и ка­ни от­но­во де­ца­та от учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни от об­щи­на­та, ка­то те­ми­те на обу­чи­тел­ни­те пре­зен­та­ции мо­гат да бъ­дат за­да­ва­ни и от учи­те­ли­те.                                                          Га­ли­на ДИМОВА

 

Коментарите са затворени.