Административна грамотност за гражданите

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та от пър­вия ден на но­ва­та го­ди­на ста­ва 360 лв., или с 20 лв. по­ве­че от та­зи през 2014 г. От 1 юли ще има още ед­но уве­ли­че­ние с 20 лв. и та­ка през вто­ра­та по­ло­ви­на на го­ди­на­та ще до­с­ти­г­не 380 лв.

По швей­цар­с­ко­то пра­ви­ло, ко­е­то бе­ше въ­ве­де­но ми­на­ла­та го­ди­на, от 1 юли ще има уве­ли­че­ние и на пен­си­и­те. Фор­му­ла­та взи­ма пре­д­вид ин­ф­ла­ци­я­та и ръ­с­та на сре­д­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход (или око­ло 2%), ка­то в за­ко­на за 2015 г. е за­пи­са­но, че ми­ни­мал­на­та пен­сия за стаж се вди­га от 154.5 лв. на 157.44 лв.

Въз­ра­ст­та за пен­си­о­ни­ра­не в най-ма­со­ва­та тре­та ка­те­го­рия ос­та­ва съ­ща­та ка­то през 2014 г. – при на­вър­ше­ни 60 го­ди­ни и 8 ме­се­ца от же­ни­те и 63 го­ди­ни и 8 ме­се­ца от мъ­же­те. Изи­с­к­ва­ни­ят стаж оба­че се уве­ли­ча­ва с 4 ме­се­ца – до 35 го­ди­ни за же­ни­те и 38 го­ди­ни за мъ­же­те.

Но­ви ми­ни­мал­ни оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве бя­ха до­го­во­ре­ни за 42 ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти, ка­то сре­д­но­то уве­ли­че­ние е с 4.4% спря­мо 2014 г. За ос­та­на­ли­те дей­но­с­ти, в ко­и­то син­ди­ка­ти­те и ра­бо­то­да­те­ли­те не ус­пя­ха да се спо­ра­зу­ме­ят, дър­жа­ва­та на­ло­жи уве­ли­че­ние от 4%. От та­зи го­ди­на е пре­ма­х­нат не­об­ла­га­е­ми­ят праг от 340 ле­ва за тру­до­ви до­хо­ди, кой­то въ­ве­де пра­ви­тел­с­т­во­то на БСП и ДПС.

За са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи­те се се за­па­з­ват до­се­га­ш­ни­те пра­го­ве спря­мо де­к­ла­ри­ра­ния им об­ла­га­ем до­ход за 2013 г.:  до 5 400 лв. – 420 лв.; до 6500 лв. – 450 лв.; до 7500 лв. – 500 лв.; над 7500 лв. – 550 лв. За те­зи, ко­и­то не са из­вър­ш­ва­ли дей­ност през 2013 г. или за­по­ч­ват да се оси­гу­ря­ват през 2014 г. или 2015 г. пра­гът е ми­ни­мал­ни­ят от 420 лв. на ме­сец. Про­мя­на в Ко­де­к­са за со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не въ­ве­ж­да и но­во за­дъл­же­ние за са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи­те се при до­в­на­ся­не­то на оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки в края на от­че­т­на­та го­ди­на. За раз­ли­ка от пре­ди, те­зи от тях, ко­и­то са из­б­ра­ли да се оси­гу­ря­ват и за фонд “Об­що за­бо­ля­ва­не и май­чин­с­т­во”, ще дъл­жат до­пъл­ни­тел­но и за то­зи фонд в края на го­ди­на­та.

Оси­гу­ри­тел­ни­ят до­ход за зе­ме­дел­ци­те и тю­тю­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли­те ста­ва 300 лв. на ме­сец при 240 лв. през ми­на­ла­та го­ди­на.

Ма­к­си­мал­ни­ят оси­гу­ри­те­лен до­ход за вси­ч­ки, за­е­ти на тру­дов и/или гра­ж­дан­с­ки до­го­вор, се уве­ли­ча­ва от 2400 лв. през 2014 г. на 2600 лв.

Без­с­пор­но най-об­съ­ж­да­но­то и про­ти­во­ре­чи­во ре­ше­ние на но­во­то пра­ви­тел­с­т­во бе­ше про­мя­на­та в мо­де­ла на пен­си­он­но­то оси­гу­ря­ва­не. Спо­ред но­вия член 4б в пре­хо­д­ни­те и за­к­лю­чи­тел­ни раз­по­ре­д­би на бю­дже­та за ДОО за 2015 г., хо­ра­та ро­де­ни след 31 де­кем­в­ри 1959 г., ко­и­то за пръв път за­по­ч­ват ра­бо­та, тря­б­ва да из­бе­рат да­ли да се оси­гу­ря­ват за вто­ра пен­сия в уни­вер­са­лен пен­си­о­нен фонд или да раз­чи­тат един­с­т­ве­но на со­ли­дар­ния фонд в НОИ. Вно­с­ки­те са в раз­мер на 5% от бру­т­на­та за­п­ла­та при съ­о­т­но­ше­ние 2.8% за сме­т­ка на оси­гу­ри­те­ля и 2.2% за сме­т­ка на оси­гу­ре­но­то ли­це. Из­бо­рът се пра­ви ед­но­к­ра­т­но в рам­ки­те на го­ди­на и без пра­во на от­каз.  Спо­ред за­ко­на оне­зи, ко­и­то ве­че се оси­гу­ря­ват в уни­вер­сал­ни­те фон­до­ве, съ­що мо­гат ед­но­к­ра­т­но да пре­х­вър­лят па­ри­те си в НОИ, а ре­дът и сро­кът за то­ва ще оп­ре­де­ли Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет.

За­ра­ди шу­ма, кой­то пре­ди­з­ви­ка по­п­ра­в­ка­та, фи­нан­со­ви­ят ми­ни­с­тър Вла­ди­с­лав Го­ра­нов обе­ща до края на март да се на­п­ра­вят още про­ме­ни по те­к­с­та, ко­и­то да да­ват пра­во на по­в­то­рен из­бор. Оне­зи, ко­и­то за­по­ч­нат пър­ва ра­бо­та през сле­д­ва­щи­те дни – а то­ва ва­жи най-ве­че за мла­ди­те хо­ра, ще бъ­дат оси­гу­ре­ни са­мо в НОИ. Ре­фор­ма­тор­с­ки­ят блок ве­че да­де за­я­в­ка, че ще вне­се про­ме­ни още в пър­ви­те дни на яну­а­ри.

Ня­ма про­мя­на в про­цен­ти­те на оси­гу­ри­тел­ни­те вно­с­ки за фонд “Пен­сии”. Те са 17.8% за ро­де­ни­те пре­ди 1 яну­а­ри 1960 г. при за­па­зе­но съ­о­т­но­ше­ние от 9.9% за сме­т­ка на ра­бо­то­да­те­ля и 7.9% за сме­т­ка на ра­бо­т­ни­ка; и 12.8% за хо­ра­та, ро­де­ни след 31 де­кем­в­ри 1959 г. – при съ­о­т­но­ше­ние 7.1 към 5.7%. Ня­ма про­мя­на в съ­о­т­но­ше­ни­е­то ме­ж­ду ра­бо­то­да­тел и ра­бо­т­ник – 60 към 40 – и за ос­та­на­ли­те оси­гу­ри­тел­ни ри­с­ко­ве, ка­к­то и раз­ме­ра на вно­с­ки­те за тях.

За­па­з­ва се и ре­жи­мът на из­п­ла­ща­не на па­ри­ч­ни­те обе­з­ще­те­ния за вре­мен­на не­ра­бо­то­с­по­со­б­ност от ра­бо­то­да­те­ля  пър­ви­те три ра­бо­т­ни дни се из­п­ла­щат от ра­бо­то­да­те­ля в раз­мер 70% от сре­д­но­д­не­в­но­то бру­т­но въз­на­г­ра­ж­де­ние, а от че­т­вър­тия ра­бо­тен ден на на­с­тъ­п­ва­не на не­ра­бо­то­с­по­со­б­но­ст­та  от НОИ. За­па­з­ва се съ­що и дне­в­ни­ят ми­ни­мал­ния раз­мер на обе­з­ще­те­ни­е­то за без­ра­бо­ти­ца  7.20 лв.

От та­зи го­ди­на ра­бо­то­да­те­ли­те от­но­во имат пра­во да удър­жат 10% да­нък вър­ху до­хо­ди­те на слу­жи­те­ли­те си, по­лу­че­ни из­вън тру­до­вия до­го­вор, за по­с­ле­д­ни­те три ме­се­ца от го­ди­на­та. Пра­ви­ло­то хо­ра­та са­ми да по­к­ри­ват то­зи да­нък на сле­д­ва­ща­та го­ди­на бе­ше с цел да мо­гат да по­л­з­ват от­с­тъ­п­ка­та до 10 фе­в­ру­а­ри. Про­мя­на­та в За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца ве­че пре­д­ви­ж­да хо­ра­та с из­вън­т­ру­до­ви до­хо­ди да мо­гат да из­би­рат да­ли да­нъ­ка за ок­том­в­ри-де­кем­в­ри да им се удър­жа от ра­бо­то­да­те­ля ка­к­то е за вси­ч­ки ос­та­на­ли ме­се­ци през го­ди­на­та, или ка­к­то до­се­га – да го де­к­ла­ри­рат през сле­д­ва­ща­та го­ди­на и са­ми­те те да го пла­тят.

Обе­з­ще­те­ни­е­то за май­чин­с­т­во през вто­ра­та го­ди­на от ра­ж­да­не­то ос­та­ва 340 лв., и съ­що та­ка се за­па­з­ва ма­к­си­мал­ни­ят пе­ри­од на от­пу­с­ка от 410 дни. От днес оба­че се про­ме­ня на­чи­нът на оп­ре­де­ля­не на обе­з­ще­те­ни­е­то в пър­ва­та го­ди­на след ра­ж­да­не­то. До­се­га то се из­чи­с­ля­ва­ше вър­ху до­хо­да на май­ка­та за по­с­ле­д­ни­те 18 ме­се­ца пре­ди из­ли­за­не­то по май­чин­с­т­во, но се­га пе­ри­о­дът се уве­ли­ча­ва на 24 ме­се­ца.

Се­мей­с­т­ва­та с до три де­ца ще мо­гат да по­л­з­ват да­нъ­ч­ни пре­фе­рен­ции през 2015 г. С 200 ле­ва ще се на­ма­ля­ва го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на ос­но­ва на еди­ния ро­ди­тел и съ­о­т­ве­т­но ще се пла­ща с 20 ле­ва по-мал­ко да­нък за ед­но де­те. За две де­ца на­ма­ле­ни­е­то на да­нъ­ч­на­та ос­но­ва ще е 400 ле­ва, а за три – 600 ле­ва.

 

Въ­ве­ж­да се еле­к­т­рон­ни­ят бол­ни­чен. Ле­ка­ри­те ве­че ня­ма да из­да­ват хар­ти­е­ни бол­ни­ч­ни ли­с­то­ве, а ще ги пра­щат он­лайн до НОИ и до Еле­к­т­рон­ния ре­ги­с­тър на бол­ни­ч­ни­те ли­с­то­ве, ка­то пре­с­ка­чат ра­бо­то­да­те­ля. За пред фир­ма­та ще се раз­пе­ча­т­ва до­ку­мент на оби­к­но­вен лист хар­тия, по­до­бен на из­ви­ни­тел­на бе­ле­ж­ка, къ­де­то са по­со­че­ни да­ти­те и при­чи­на­та за от­съ­с­т­ви­е­то. Цел­та е да се ус­ко­ри про­це­са по об­ра­бо­т­ва­не и из­п­ла­ща­не на обе­з­ще­те­ни­я­та. До­се­га сро­кът бе­ше 15 дни след ка­то ра­бо­то­да­те­ля по­да­де бол­ни­ч­ния в НОИ, а с но­вия со­ф­ту­ер и про­це­ду­ра той ще се све­де до 5 ра­бо­т­ни дни след по­с­тъ­п­ва­не­то на дан­ни­те.

Ле­ка­ри­те, ко­и­то ня­мат ком­пю­т­ри или ин­тер­нет в ка­би­не­ти­те си имат 6 ме­се­ца, за да си ги оси­гу­рят, а НОИ ве­че раз­про­с­т­ра­ни без­п­ла­т­ния со­ф­ту­ер и ин­с­т­ру­к­ции за по­л­з­ва­не­то му. От 2016 г. и ра­бо­то­да­те­ли­те съ­що ще мо­гат да по­да­ват до­пъл­ни­тел­ни­те до­ку­мен­ти към бол­ни­ч­ния по еле­к­т­ро­нен път, ка­к­то и те­зи за май­чин­с­т­во. Те ще са за­дъл­же­ни да па­зят “из­ви­ни­тел­ни­те бе­ле­ж­ки” за пе­ри­од от 3 го­ди­ни.

Здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на­та вно­с­ка ос­та­ва 8% от бру­т­на­та за­п­ла­та.

Да­нъ­кът вър­ху до­хо­ди­те от ли­х­ви ос­та­ва 8 на сто и през 2015 г. ка­то ос­вен де­по­зи­ти­те, ко­и­то са сро­ч­ни сме­т­ки, ще се об­ла­гат вси­ч­ки ли­х­ви по бан­ко­ви сме­т­ки на бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни. По план, ста­в­ка­та тря­б­ва да от­па­д­не през 2017 г.

Хо­ра­та, ко­и­то ку­пу­ват, пре­х­вър­лят или от­пи­с­ват мо­тор­ни пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва от днес не е не­об­хо­ди­мо да хо­дят до ме­с­т­на­та да­нъ­ч­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция, за­що­то мо­гат да на­п­ра­вят то­ва в КАТ. От­там вси­ч­ки про­ме­ни ще бъ­дат пре­да­ва­ни по еле­к­т­ро­нен път на съ­о­т­ве­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, къ­де­то ще се из­чи­с­ля­ва раз­ме­ра на да­нъ­ка и ще се из­ве­с­тя­ват да­нъ­ко­п­ла­т­ци­те.

В края на ми­на­ла­та го­ди­на пра­ви­тел­с­т­во­то одо­б­ри и гра­фик за по­с­къ­п­ва­не­то на ак­ци­за вър­ху ци­га­ри­те, кой­то оба­че ня­ма да вле­зе в си­ла от та­зи го­ди­на, за да не сти­му­ли­ра до­пъл­ни­тел­но си­ва­та ико­но­ми­ка. Той пре­д­ви­ж­да до­с­ти­га­не на ми­ни­мал­ни­те за ЕС ни­ва на об­ла­га­не от 90 ев­ро за 1000 къ­са до 31 де­кем­в­ри 2017 г. Пла­нът е раз­ме­рът на ак­ци­за да не е по-ма­лък от 161 лв. за 1000 къ­са от 1 яну­а­ри 2016 г., 168 лв. за 1000 къ­са от 1 яну­а­ри 2017 г. и 177 лв. за 1000 къ­са от 1 яну­а­ри 2018 г.

Тър­го­в­с­ки­ят ре­ги­с­тър ста­ва по-до­с­тъ­пен. Вме­с­то до­се­га­ш­на­та та­к­са от 30 хи­ля­ди ле­ва на го­ди­на за до­с­тъп до пъл­на­та ба­за дан­ни, ус­лу­га­та ве­че стру­ва 100 ле­ва на го­ди­на. За­е­д­но с то­ва есе­ме­си­те за на­с­тъ­пи­ла вхо­дя­ща ре­ги­с­т­ра­ция за тър­го­вец в Тър­го­в­с­кия ре­ги­с­тър, ка­к­то и за Имо­т­ния ре­ги­с­тър и за ус­лу­ги­те от слу­ж­би­те по впи­с­ва­ни­я­та, ве­че ще са без­п­ла­т­ни. Кой­то ис­ка да се по­л­з­ва от те­зи ус­лу­ги, тря­б­ва да по­да­де за­я­в­ле­ние в съ­о­т­ве­т­ния ре­ги­с­тър, ка­то за Тър­го­в­с­кия за­я­в­ле­ния за без­п­ла­т­но есе­мес из­ве­с­тя­ва­не мо­гат да по­да­ват са­мо хо­ра­та, ко­и­то имат пра­во да уп­ра­в­ля­ват и пре­д­с­та­в­ля­ват фир­ма­та, а за Имо­т­ния – са­мо со­б­с­т­ве­ни­ци­те на имо­ти.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.