Страхотен мач, играха агресивно и в атака

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

11015364_10203881166729862_1115404670_n

Пъл­на до­ми­на­ция на от­бо­ра на Бал­чик ста­на на 1 март 2015 г. по вре­ме на пър­вия мач от про­ле­т­ния по­лу­се­зон, с ко­е­то се от­к­ри дъл­го­о­ча­к­ва­но­то пър­вен­с­т­во на но­вия бал­чи­ш­ки ста­ди­он.

Шу­мен­ци до­й­до­ха със са­мо­чу­в­с­т­вие, за­що­то ви­на­ги са би­ли до­с­то­ен съ­пер­ник на „Чер­но­мо­рец” и са би­ли ви­на­ги в че­ло­то на та­б­ли­ца­та.

По­с­ре­щ­на ги ре­зул­та­тът от до­б­ра­та по­д­го­то­в­ка на чер­но­мор­ци от те­х­ния ам­би­ци­о­зен тре­ньор Ге­ор­ги Ива­нов – Ге­ша, кой­то след края на ма­ча спо­де­ли, че е мно­го до­во­лен от по­ка­за­на­та иг­ра. До­во­лен е съ­що и Емил То­до­ров – Зе­ле­то, кой­то ор­га­ни­зи­ра пър­ви­ят фу­т­бо­лен тур­нир в зи­мен Бал­чик „Бал­чик Къп 2015”.

Го­ля­ма слу­чай­ност бе, че пър­во­то по­лу­в­ре­ме за­вър­ши 0:0. Има­ше на­пре­же­ние за­що­то то­ва бе пър­ви­ят мач от 8 го­ди­ни на ста­ди­о­на в Бал­чик и вси­ч­ки ис­ка­ха да до­ка­жат, че за­с­лу­жа­ват та­къв мо­де­рен ста­ди­он. Има­ше из­к­лю­чи­тел­но мно­го фе­но­ве и три­бу­на­та бе­ше пъл­на. Ня­кои спо­де­ли­ха във фо­ру­ми­те на ин­тер­нет, че ста­ди­о­нът при­ли­ча на ац­те­к­с­ки храм, т.е. че е ху­бав и ори­ги­на­лен ка­то стро­и­тел­но из­пъл­не­ние.

Бърз пър­ви гол през вто­ро­то по­лу­в­ре­ме, в 47’, бе от­бе­ля­зан от Ивай­ло Ла­за­ров, през 52’ от Бе­а­дир Бе­а­ди­ров, със стра­хо­т­на те­х­ни­ка Пла­мен Ива­нов с аси­с­тен­ция на Ми­ро­с­лав На­чев от­бе­ля­за тре­тия гол; Му­с­та­фа Му­с­та­фа вка­ра че­т­вър­тия гол на чер­но­мор­ци във вра­та­та на шу­мен­ци. По­с­ле­д­ния, 5-ти гол, от­бе­ля­за ле­ви­ят за­щи­т­ник Ми­ро­с­лав На­чев, кой­то по­с­ве­ти го­ла на лю­би­ма­та си, да­де ус­по­ко­е­ние на фу­т­бо­ли­с­ти­те на Чер­но­мо­рец Бал­чик, ко­и­то раз­к­ри­ха пъл­ния си по­тен­ци­ал до края и се ут­вър­ди ка­то ге­рой „ге­рой на ма­ча”. Кра­ен ре­зул­тат 5:0.

Мариана ИВАНОВА

11039515_10203881166209849_1097980643_n

Коментарите са затворени.