3 март Национален празник на България

Mar 4th, 2015 | От | Category: ВАЖНА
P2660026

Митко Петров – зам.- кмет, Сава Тихолов – нач. отдел протокол и връзки с обществеността; Николай Ангелов – кмет на Община Балчик; Стелиян Железов – зам.-кмет; Елица Кръстева – ст. спец. протокол и култура – на 3 март пред Паметника на падналите във войните Фото: Маруся КОСТОВА

 

На пл.”21 се­п­тем­в­ри” в Бал­чик в 11.00 ч. за­по­ч­на об­що­г­ра­д­с­ко­то че­с­т­ва­не на на­ци­о­нал­ния пра­з­ник 3 март и 137-ата го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия. Бе из­ди­г­нат на­ци­о­нал­ни­ят флаг на РБлга­рия и бя­ха по­д­не­се­ни вен­ци и цве­тя пред Па­ме­т­ни­ка на ге­ро­и­те, па­д­на­ли за Оте­че­с­т­во­то. Па­ни­хи­да за за­ги­на­ли­те в Ру­с­ко-тур­с­ка­та вой­на бе от­с­лу­же­на от про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков.

Във фо­а­йе­то на Об­щи­на­та гра­ж­да­ни­те мо­гат да ви­дят по­д­ре­де­на­та от ИМ Бал­чик из­ло­ж­ба “Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на – 1877-1878 г.”, от­ра­зе­на в твор­че­с­т­во­то на ру­с­кия ху­до­ж­ник Ва­си­лий Ве­ре­ш­ча­гин.

P2660034

Коментарите са затворени.