Трифон Зарезан в Балчишка околия

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10389027_901974619825155_7459813394505410315_n

Празник на Добруджанското вино

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на Пра­з­ни­кът на до­б­ру­джан­с­ко­то ви­но съ­б­ра на Па­за­ра на Мол Вар­на май­с­то­ри и по­чи­та­те­ли на до­ма­ш­но­то ви­но. Сто­ти­ци го­с­ти до­й­до­ха в тър­го­в­с­кия цен­тър, за да опи­тат гро­з­до­ви­те ели­к­си­ри на май­с­то­ри­те от Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, да се на­с­ла­дят на пе­с­ни­те и тан­ци­те на фол­к­лор­ни­те гру­пи от До­б­рич, Ша­б­ла, Ду­ран­ку­лак, Бъл­га­ре­во, Ви­д­но, Бал­чик, Зве­з­ди­ца и Бо­те­во, да раз­г­ле­дат ет­но­г­ра­ф­с­ки­те къ­то­ве и да опи­тат от ти­пи­ч­ни­те го­з­би на До­б­ру­джа, по­д­ре­де­ни от са­мо­дей­ци­те. Жу­ри от Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на про­фе­си­о­нал­ни­те со­ме­ли­е­ри из­лъ­чи най-до­б­ри­те от об­що 59 ели­к­си­ра, ко­и­то се съ­с­те­за­ва­ха в кон­кур­са, ин­фор­ми­ра­ха до­ма­ки­ни­те. На­д­п­ре­ва­ра­та се съ­с­тоя в две ка­те­го­рии: за ти­пи­ч­ни сор­то­ве от До­б­ру­джа – омие уно, ли­па, бял и чер­вен за­й­бер, ар­джи­лян, кон­дел, ба­сар­бян­ка, жълт и бял но­хан, и за не­до­б­ру­джан­с­ки сор­то­ве.

Приз за най-ав­тен­ти­чен ет­но­г­ра­ф­с­ки кът ор­га­ни­за­то­ри­те от „До­б­ру­джан­с­ка Зим­ни­ца“ при­съ­ди­ха на чи­та­ли­ще „На­де­ж­да 1941“ в с. Ви­д­но. Ето и на­г­ра­де­ни­те в кон­кур­са за до­ма­ш­но ви­но:

Ка­те­го­рия „До­б­ру­джан­с­ки сор­то­ве“:

Пър­во мя­с­то  Стой­чо За­хов от Ша­б­ла  бя­ло ви­но, сорт кон­дел;

Вто­ро мя­с­то  Па­на­йот Пе­т­ров от Бъл­га­ре­во  чер­ве­но ви­но от бу­кет сор­то­ве;

Тре­то мя­с­то  Ди­ми­тър Ива­нов от Рил­ци  чер­ве­но ви­но от бу­кет сор­то­ве.

Ка­те­го­рия „Не­до­б­ру­джан­с­ки сор­то­ве“:

Пър­во мя­с­то  Да­на­ил Да­мя­нов от Вар­на  ро­зе, сорт си­ра;

Вто­ро мя­с­то  Ди­ми­тър Вел­чев от Вен­чан  чер­ве­но ви­но, сор­то­ве мер­ло и ка­бер­не;

Тре­то мя­с­то  от­но­во Да­на­ил Да­мя­нов от Вар­на – бя­ло ви­но, сорт со­ви­ньон блан.

На­г­ра­да­та на пу­б­ли­ка­та гра­б­на чер­ве­но­то ви­но на Сте­фан Ми­лев от Тю­ле­но­во, а с на­г­ра­да­та на „До­б­ру­джан­с­ка Зим­ни­ца“ бе от­ли­чен Не­дял­ко Йор­да­нов от Ка­за­ш­ко за ви­но от сор­то­ве­те за­й­бер и ли­па.

/Добруджанска зимница/

10649057_559587600844612_2713601561631412162_o 10915168_10204119146082404_6217880765051733481_n 10958099_920508007982377_6710041775212841325_o 10985599_422075367948707_555265442642299772_n 10991210_858971130809064_5876942357950065100_n

Коментарите са затворени.