Стипендии за ученици от Ротари клуб Балчик

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCN5948

Го­ди­ни на­ред мо­то­то на Ко­ле­д­ни­те ба­ло­ве на Ро­та­ри Бал­чик е “За бъ­де­ще­то на де­ца­та на Бал­чик”. Во­де­ни от же­ла­ни­е­то вси­ч­ки де­ца да имат ед­на­къв старт в жи­во­та, ние за по­ре­ден път ре­ши­х­ме да по­д­к­ре­пим аби­ту­ри­ен­ти в  на­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние.

Сре­щ­на­х­ме се с ди­ре­к­то­ри­те на две­те сре­д­ни учи­ли­ща в об­щи­на­та и ги по­мо­ли­х­ме да по­со­чат уче­ни­ци, ко­и­то са  с един или без ро­ди­те­ли, с от­ли­чен ус­пех,ка­к­то и с мо­рал­ни при­н­ци­пи.

По­д­к­ре­пи­х­ме Да­ни­ел Ми­хай­лов от СОУ”Хри­с­то Бо­тев” гр. Бал­чик и Ми­ха­е­ла Ми­хай­ло­ва от СОУ “Хри­с­то Смир­нен­с­ки” с. Об­ро­чи­ще с ед­но­к­ра­т­на сти­пен­дия..

На­дя­ва­ме се  два­ма­та аби­ту­ри­ен­ти  да ста­нат ус­пе­ш­ни сту­ден­ти! Же­ла­ни­е­то ни е да се гор­де­ем с тях, ка­к­то се сме гор­ди с пър­ви­ят ни сти­пен­ди­ант, ве­че офи­цер от мор­с­кия флот – Ро­сен До­б­рев!

Хри­с­то ЖЕЛЯЗКОВ

Пре­зи­дент 2014-15 г.

DSCN5950

 

 

Коментарите са затворени.