По­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Скъ­пи са­мо­дей­ци, ме­сец март е жен­с­ки ме­сец и за­по­ч­ва с най-пре­к­ра­с­ния ден – Ба­ба Мар­та – ден и на са­мо­де­е­ца. Сле­д­ва 8 март ден на май­ка­та и же­на­та.

За те­зи пра­з­ни­ци ис­кам да Ви по­з­д­ра­вя от име­то на фол­к­лор­на­та гру­па “Ро­с­на ки­т­ка” при Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те, во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те и за­па­с­ни­те офи­це­ри. Спе­ци­ал­но по­з­д­ра­вя­ва­ме хор “До­б­ру­джан­ки” с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва при НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки” Бал­чик, ка­к­то и вси­ч­ки пе­в­че­с­ки съ­с­та­ви от пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве на Об­щи­на Бал­чик. По­же­ла­вам мно­го здра­ве и мно­го твор­че­с­ки ус­пе­хи през 2015 г.

Стой­ка ГЕОРГИЕВА Пре­д­се­да­тел на ДВВЗР

 

Коментарите са затворени.