Се­мей­с­т­во Би­с­т­ра Вел­че­ва и д-р Ми­х­ран Сан­джа­кян от­ли­че­ни ка­то Об­ще­с­т­ве­ни­ци на 2014 го­ди­на

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10960186_10152825043354635_114714277338299550_o

Ни­кой не е ста­нал про­рок в своя град – е ед­на ста­ра би­б­лей­с­ка ис­ти­на, ко­я­то и да при­е­мем, и да не при­е­мем, съ­ще­с­т­ву­ва и про­дъл­жа­ва да ни ръ­ко­во­ди в еже­д­не­в­ни­те ни ра­до­с­ти и ске­п­ти­ци­зъм. Ето на ка­к­ви ми­с­ли ни на­ве­ж­да та­зи мъ­д­рост по от­но­ше­ние на се­мей­с­т­во д-р Сан­джа­кян.

В ро­д­ния си град Пло­в­див д-р Ми­х­ран Сан­джа­кян и съ­п­ру­га­та му Би­с­т­ра Вел­че­ва, не се връ­щат, а ос­та­ват да жи­ве­ят в Бал­чик, ка­то в ро­ден град. Те се за­по­з­на­ват и ожен­ват ве­д­на­га, след ка­то д-р Сан­джа­кян е раз­пре­де­лен ка­то млад ле­кар в Бал­чик, а

Би­с­т­ра Вел­че­ва е то­ку-що за­вър­ши­ла сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние. Тя упо­ри­то оба­че учи и за­вър­ш­ва По­лу­ви­с­шия учи­тел­с­ки ин­с­ти­тут в Пло­в­див, а по-къ­с­но не­м­с­ка фи­ло­ло­гия във ВТУ “Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” В.Тър­но­во.                 Д-р Сан­джа­кян за­вър­ш­ва Ви­с­шия ме­ди­цин­с­ки ин­с­ти­тут в Пло­в­див през 1958 г. и от­то­га­ва до 191 г. ра­бо­ти във Во­ен­но­то ле­ти­ще на Бал­чик. Про­фе­со­ри­те от ин­с­ти­ту­та са пре­д­ви­ж­да­ли за д-р Сан­джа­кян бъ­де­ще на ус­пе­шен де­т­с­ки ле­кар, но по­со­ка­та на жи­во­та му се ока­з­ва дру­га. Ид­вай­ки в Бал­чик, мла­ди­ят брак ме­ж­ду бъл­гар­ка и ар­ме­нец е спа­сен от при­ка­з­ки­те на мно­го­то ро­д­ни­ни, и от две­те стра­ни, ко­и­то не са при­е­ма­ли лю­бо­в­та на Ро­мео и Жу­ли­е­та.

Мно­го бър­зо два­ма­та ста­ват при­з­на­то се­мей­с­т­во – еру­ди­ти в Бал­чик – за­бе­ле­жи­тел­ни в ра­бо­та­та си по сво­и­те спе­ци­ал­но­с­ти – д-р Сан­джа­кян ка­то во­е­нен ле­кар и г-жа Вел­че­ва ка­то дъл­го­го­ди­ш­на учи­тел­ка.Те ви­на­ги са от­зи­в­чи­ви към хор­с­ка­та бол­ка и по­ма­гат, ка­к­то мо­гат. Д-р Сан­джа­кян не от­ка­з­ва пре­г­лед ни­ко­га. До­ри по­с­ред нощ, ма­кар и умо­рен, след во­ен­ни де­жур­с­т­ва  по­ле­ти, той се при­ти­ч­ва на по­мощ и не­ве­д­нъж е пре­г­ле­ж­дал и мо­е­то де­те, и тво­я­та ка­п­ри­з­на ста­ри­ца, и да­ле­ч­ния съ­сед. И ви­на­ги без па­ри.Пък и бал­чи­к­лии, ка­к­то по­ве­че­то хо­ра, не оби­чат да да­ват па­ри, ко­га­то не­що мо­же да се по­лу­чи без­п­ла­т­но.

От Би­с­т­ра Вел­че­ва мо­жеш да на­у­чиш за най-ху­ба­ви­те кни­ги в гра­д­с­ки­те би­б­ли­о­те­ки, да се ув­ле­чеш по пле­т­ки и крой­ки, да за­т­вър­диш лю­бо­з­на­тел­но­ст­та си към ези­ци­те и па­ра­п­си­хо­ло­ги­че­с­ки­те яв­ле­ния, да бе­се­д­ваш с удо­вол­с­т­ви­е­то, че вся­ка ми­ну­та об­щу­ва­не с нея е не­у­се­т­но ду­хо­в­но обо­га­тя­ва­не.

От д-р Сан­джа­кян мо­жеш да по­лу­чиш най-то­ч­ни съ­ве­ти как де се гри­жиш за бли­з­ки­те си и за се­бе си, как да се съ­х­ра­ниш в то­ва не­р­в­но еже­д­не­вие, към кои те­с­ни спе­ци­а­ли­с­ти да се на­со­чиш, ко­га­то про­б­ле­ми­те ти са по-сло­ж­ни, как да по­л­з­ваш бо­га­т­с­т­во­то на при­ро­да­та и иг­ло­те­ра­пи­я­та, кои те­ле­ви­зи­он­ни пре­да­ва­ния си стру­ват, кол­ко ну­ж­ни са фо­то­г­ра­ф­с­ки­те за­ни­ма­ния, мор­с­ки­те спор­то­ве и би­б­ли­о­фил­с­т­во­то.

Ра­до­ст­та и гор­до­ст­та на Би­с­т­ра и Ми­х­ран Сан­джа­кян е се­мей­с­т­во­то на си­на им Ле­во­ник и Кри­с­ти­на Сан­джа­кян и най-ве­че три­те им вну­ч­ки: Ми­ха­е­ла, Би­с­т­ра и Сан­д­ра.    Ми­рът и раз­би­ра­тел­с­т­во­то в се­мей­с­т­во­то са мно­го цен­ни. Из­пъл­не­ни­е­то на та­зи ма­к­си­ма ни­ко­га не е би­ло тру­д­но за две­те се­мей­с­т­ва Сан­джа­кян, ко­и­то са въз­пи­та­ни в строг и бла­го­да­тен хри­с­ти­ян­с­ки дух. А и учи­тел­ка­та Би­с­т­ра Вел­че­ва знае как да пре­о­до­лее тру­д­но­с­ти­те, за­що­то ви­на­ги раз­чи­та на уме­ни­я­та и вни­ма­ни­е­то на своя съ­п­руг. Тя уме­ло съ­ве­т­ва и дру­ги да по­с­ти­г­нат то­ва – с ду­ша и тър­пе­ли­во сър­це.

Се­га, ка­то пен­си­о­не­ри, се­мей­с­т­во д-р Сан­джа­кян про­дъл­жа­ват да жи­ве­ят в Бал­чик, ка­то във вто­ри ро­ден град. Те от­да­в­на са се от­ка­за­ли да се връ­щат в Пло­в­див, ма­кар да им е все още мъ­ч­но за там.

Жи­з­не­ни и не­у­мор­ни, те имат мно­го при­я­те­ли в Ли­те­ра­тур­ния клуб “Й.Кръ­ч­ма­ров”, във Во­ен­ния клуб, мно­го при­з­на­тел­ни уче­ни­ци на г-жа Вел­че­ва и мно­го при­з­на­тел­ни па­ци­ен­ти на д-р Сан­джа­кян в ця­ла­та Об­щи­на.

До­с­той­но мя­с­то сред Об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на го­ди­на­та през 2014 г. бе от­ре­де­но на се­мей­с­т­во д-р Сан­джа­кян и те по­лу­чи­ха на­г­ра­ди от кме­та на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и от ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, по чи­я­то идея след 2009 г.еже­го­д­но се из­лъ­ч­ват най-ак­ти­в­ни­те об­ще­с­т­ве­ни­ци на Бал­чик. За ше­с­ти път та­зи го­ди­на.

С обич и при­з­на­тел­ност към се­мей­с­т­во д-р Сан­джа­кян.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

 

Коментарите са затворени.