ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” пре­д­с­та­вя Фо­то­и­з­ло­ж­ба “Кра­сив Ки­тай” от 2 до 18 март 2015 в “Ка­мен­на за­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Из­ло­ж­ба­та е по­с­ве­те­на на 64-го­ди­ш­ни­на­та от ус­та­но­вя­ва­не­то на ди­п­ло­ма­ти­че­с­ки от­но­ше­ния ме­ж­ду Ки­тай и Бъл­га­рия и раз­к­ри­ва кра­си­ви мо­мен­ти от жи­во­та в из­то­ч­на­та стра­на.

“Кра­сив Ки­тай” е об­ща­та ви­зия на ки­тай­с­кия на­род за по-до­бър жи­вот.  На­ми­ра се ка­к­то в ре­ал­но­ст­та, та­ка и в ме­ч­ти­те на хо­ра­та, в да­ро­ве­те на при­ро­да­та и тво­ре­ни­я­та на чо­ве­че­с­т­во­то. Тя тря­б­ва да бъ­де на­с­ле­де­на, съ­з­да­де­на, оби­ча­на и па­зе­на, и ос­та­ва ан­га­жи­мент на ки­тай­с­кия на­род и ки­тай­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, ка­к­то и те­хен при­зив за дей­с­т­вие.

Ек­с­по­зи­ци­я­та го­с­ту­ва в Бъл­га­рия под еги­да­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та на Ки­тай и вклю­ч­ва 60 твор­би на ед­ни от най-до­б­ри­те съ­в­ре­мен­ни фо­то­г­ра­фи в стра­на­та.

Пре­д­с­та­ве­на от: Цен­тър на Ме­ж­ду­на­ро­ден кул­ту­рен об­мен

 

Коментарите са затворени.