Саниране на блоковете в Балчик

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640942

На 18 фе­в­ру­а­ри от 17.30  ч. в НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки” Бал­чик се про­ве­де пре­д­ва­ри­тел­но ор­га­ни­зи­ра­на­та от Об­щи­на Бал­чик сре­ща на гра­ж­да­ни­те със зам.-об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ивай­ло Ма­ну­шев за по­с­та­вя­не на въ­п­ро­си за бъ­де­що­то са­ни­ра­не на па­нел­ни­те бло­ко­ве в ж.к.”Ба­лик”.

В Об­ласт До­б­рич ще се са­ни­рат 274 сгра­ди, от ко­и­то 25 – в Бал­чик. То­ва е На­ци­о­нал­на про­г­ра­ма за спе­с­тя­ва­не на еле­к­т­ро­е­нер­гия, за удъл­жа­ва­не жи­во­та на ста­ри­те па­нел­ки, за вна­ся­не на нов ес­те­ти­че­с­ки вид на по­г­ро­з­не­ли­те си­ви жи­ли­щ­ни ком­п­ле­к­си.                     За съ­жа­ле­ние, на въ­п­ро­са на гра­ж­да­нин, жи­ве­ещ в стар 5-ета­жен блок, се от­го­во­ри, че са­ни­ра­не­то ще се из­вър­ши са­мо за бло­ко­ве с над 36 жи­ли­ща в тях.          С без­въз­ме­з­д­на­та по­мощ на пра­ви­тел­с­т­ве­на­та про­г­ра­ма се це­ли ви­со­ка енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност и ико­но­мия на ток до 45%. След ка­то тя бъ­де осъ­ще­с­т­ве­на, да­нъ­ци­те ще бъ­дат уве­ли­че­ни, но ка­к­то ни уве­ря­ва Ив.Ма­ну­шев – то­ва ще ста­не са­мо с 1 лв.на го­ди­на.

Оча­к­ва се до края на го­ди­на­та да се ус­во­ят в ця­ла­та стра­на 1 млрд ле­ва за про­е­к­тан­т­с­ка и стро­и­тел­на дей­ност, ка­то се ан­га­жи­рат мно­го ра­бо­т­ни­ци по ме­с­та за ед­на по-дъл­го­с­ро­ч­на и до­б­ре за­п­ла­те­на ра­бо­та. Со­ци­ал­ни­ят ефект на про­г­ра­ма­та ще въз­дей­с­т­ва вър­ху из­г­ла­ж­да­не от­но­ше­ни­я­та на съ­се­ди­те в бло­ко­ве­те, ка­то ги на­п­ра­ви един­ни в изи­с­к­ва­ни­я­та си към про­е­к­тан­ти и стро­и­те­ли – за бър­зо, на­в­ре­мен­но и то­ч­но из­пъл­не­ние на за­ми­с­ле­ни­те стро­и­тел­ни дей­но­с­ти – смя­на на до­г­ра­ма и по­с­та­вя­не на но­ва, ко­я­то от­го­ва­ря на изи­с­к­ва­ни­я­та за за­па­з­ва­не на то­п­ли­на­та в жи­ли­ща­та. Ако ня­кои са си по­с­та­ви­ли ве­че до­г­ра­ма, ще се пре­це­ни да­ли тя да ос­та­не или да се по­д­ме­ни. Из­ва­де­на­та ста­ра до­г­ра­ма ще си ос­та­не на со­б­с­т­ве­ни­ци­те, ко­и­то ще ре­шат ка­к­во да я пра­вят. Ще се на­п­ра­ви па­с­пор­ти­за­ция на вся­ка до­пу­с­ти­ма до про­г­ра­ма­та сгра­да. Ще се съ­з­да­де сдру­же­ния от со­б­с­т­ве­ни­ци­те на все­ки блок,в ко­е­то да уча­с­т­ват 67% иде­ал­ни ча­с­ти со­б­с­т­ве­ност, но се по­д­пи­шат от 100 % от жи­ве­е­щи­те в бло­ка за до­пу­с­ти­мост до апар­та­мен­ти­те, с цел стро­и­тел­с­т­во. Ко­га­то се сме­ня до­г­ра­ма­та – стро­и­те­ли­те ще  “обър­нат” про­зор­ци­те. Из­ма­з­ва­не­то, оба­че, ще е гри­жа на са­ми­те со­б­с­т­ве­ни­ци.

До сре­да­та на ме­сец март ще тря­б­ва да се из­го­т­вят до­ку­мен­тал­но вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния, ко­и­то, ка­к­то ка­за кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов, ще ста­нат с по­мо­щ­та на ОбА и Емил Ра­да­нов, кой­то има за­дъл­же­ни­е­то да кон­сул­ти­ра пре­д­се­да­те­ли­те на вси­ч­ки сдру­же­ния. “Об­щи­на Бал­чик от­го­ва­ря за ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то, за ор­га­ни­зи­ра­не на об­ще­с­т­ве­на­та по­ръ­ч­ка, за ка­че­с­т­во­то на из­пъл­не­ни­е­то” – ка­за кме­тът Н.Ан­ге­лов.

Пър­ви­ят етап – об­ра­зу­ва­не на сдру­же­ния по бло­ко­ве /та­к­са 10 лв.за Бул­с­тат/, чи­я­то дей­ност се кон­т­ро­ли­ра от Об­щи­на­та, ко­я­то ще на­со­ч­ва  па­ри­те за са­ни­ра­не­то от бан­ка­та /ББР/ към стро­и­тел­ни­те фир­ми.

Вто­ри етап – по­да­ва­не на за­я­в­ле­ние и ре­жим на из­ча­к­ва­не.

Тре­ти етап – до­го­вор ме­ж­ду ОбА и съ­о­т­ве­т­ни­те бло­ко­ви сдру­же­ния, ко­и­то упъл­но­мо­ща­ват кме­та, а ББР одо­б­ря­ва сре­д­с­т­ва­та, с ко­и­то той ще опе­ри­ра.                 Че­т­вър­ти етап – Из­бор на из­пъл­ни­тел за енер­гий­но и стро­и­тел­но об­с­ле­д­ва­не.

По­с­та­ви се въ­п­ро­сът – ка­к­во ще се пра­ви с апар­та­мен­ти, къ­де­то са ма­х­на­ти но­се­щи сте­ни. Те тря­б­ва да бъ­дат въз­с­та­но­ве­ни, за да се на­п­ра­ви не­об­хо­ди­мо­то стро­и­тел­с­т­во, за да не се за­с­т­ра­ша­ва жи­во­та на хо­ра­та, жи­ве­е­щи в то­зи блок. При ко­с­т­ру­к­ти­в­но­то об­с­ле­д­ва­не мо­же да при­съ­с­т­ва чо­век от сдру­же­ни­е­то, кой­то е те­х­ни­че­с­ки гра­мо­тен и раз­би­ра от то­ва. Вся­ко сдру­же­ние ре­ша­ва да­ли да се за­па­зят ста­ри­те ос­тъ­к­ле­ни бал­ко­ни или да ос­та­нат в ста­рия вид. Ко­га­то към бло­ка има “за­ле­пе­ни”по­ме­ще­ния – ма­га­зи­ни, фри­зьор­с­ки са­ло­ни, офи­си и пр., те тря­б­ва да бъ­дат съ­що вклю­че­ни в са­ни­ра­не­то, ако по­д­пи­шат де­к­ла­ра­ция, че не са по­л­з­ва­ли по­ве­че от 200 000 ев­ро от ев­ро­пей­с­ки про­г­ра­ми за съ­ща­та цел. Пре­по­ръ­ч­ва се на со­б­с­т­ве­ни­ци­те да изи­с­кат то­п­ло­и­зо­ла­ция над из­би­те, то­п­ло­и­зо­ла­ция и хи­д­ро­и­зо­ла­ция на по­к­ри­ва не по-тън­ка от 10 см.; мо­гат да се по­с­та­вят вол­та­и­ци, ос­ве­т­ле­ние с да­т­чи­ци ме­ж­ду ета­жи­те и в асан­сьо­ра, мо­же да се сме­ни ста­ра­та об­ща ел.ин­с­та­ла­ция на бло­ка, да ста­не тя ди­о­д­на, мо­же да се га­зи­фи­ци­рат сгра­ди­те – вси­ч­ко тря­б­ва да се за­пи­ше в до­к­ла­да на из­пъл­ни­те­ли­те, след съ­о­т­ве­т­но­то об­с­ле­д­ва­не от спе­ци­ал­ни ко­ми­сии с тер­мо­ка­ме­ри и ви­зи­он­ни сре­д­с­т­ва.                   Оча­к­ва се след те­зи стро­и­тел­ни мер­ки жи­во­тът на ста­ри­те па­нел­ни бло­ко­ве да се удъл­жи по­не с 50-60 го­ди­ни – за­я­ви Ивай­ло Ма­ну­шев.               “Има­ме ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет, опит и ако ББР упъл­но­мо­щи по­не по един чо­век от об­ласт за мо­ни­то­ринг на фи­нан­си­ра­не­то, то це­ли­те на Про­г­ра­ма­та за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност, ще бъ­дат по­с­ти­г­на­ти – уве­ри кме­тът Н.Ан­ге­лов. Ня­ма ра­зу­мен чо­век, кой­то да от­ка­же по­до­б­на без­въз­ме­з­д­на по­мощ. Вси­ч­ко за­ви­си от кон­к­ре­т­ни­те изи­с­к­ва­ния на вся­ко сдру­же­ние и ка­к­во е за­пи­са­но след об­с­ле­д­ва­не­то да се на­п­ра­ви в бло­ко.        На въ­п­ро­са да­ли ще се ук­ре­п­ват сгра­ди­те, за да от­го­ва­рят на 9-те сте­пен на се­и­з­ми­ч­ност, за­да­ден от инж.Ста­ньо Ра­чев, се от­го­во­ри, че и то­ва тря­б­ва да бъ­де об­с­ле­д­ва­но и за­пи­са­но в мер­ки­те, ко­и­то ще се пре­д­п­ри­е­мат. Ин­ве­с­ти­тор­с­ки­ят кон­т­рол ще бе­да осъ­ще­с­т­вен от слу­жи­те­ли на ОбА, стро­и­тел­ни­ят на­д­зор е с про­це­ду­ра. Все­ки упъл­но­мо­щен от сдру­же­ни­е­то на бло­ка ще по­д­пи­с­ва Акт 16 и Акт 17 за за­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­ни­те ра­бо­ти.    Спе­ци­ал­но при об­с­ле­д­ва­не­то ще се раз­г­ле­да слу­ча­ят с бли­зо­ст­та на ком­п­лекс “Фо­рум” с бл.8.

Пре­д­с­тои съ­б­ра­ние на вси­ч­ки сдру­же­ния с ком­пе­тен­тен слу­жи­тел от об­щи­на­та за об­съ­ж­да­не на са­ни­ра­не­то.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.