100-го­ди­ш­ни­ят хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” ка­то фла­ш­моб в “Ак­ви­лон” Бал­чик

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

“Фла­ш­моб (на ан­г­лий­с­ки: flash mob или flashmob – в бу­к­ва­лен пре­вод “мо­мен­т­на тъл­па” или “вне­за­п­на тъл­па”) е пре­д­ва­ри­тел­но за­п­ла­ну­ва­на и ор­га­ни­зи­ра­на ма­со­ва ак­ция, в ко­я­то го­ля­ма гру­па хо­ра се по­я­вя­ва вне­за­п­но на об­ще­с­т­ве­но мя­с­то и в про­дъл­же­ние на бро­е­ни ми­ну­ти из­пъл­ня­ва ня­ка­к­во дей­с­т­вие, след ко­е­то се ра­зо­ти­ва съ­що та­ка вне­за­п­но, все ед­но ни­що не се е слу­чи­ло.”           Та­ка на­п­ра­ви­ха и чле­но­ве­те на Сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик, ко­и­то ве­чер­та пре­ди Св.Ва­лен­тин, на 13 фе­в­ру­а­ри, ка­то мо­мен­т­на тъл­па, из­не­на­да­ха кли­ен­ти­те и слу­жи­те­ли­те в Су­пер­мар­кет “Ак­ви­лон” Бал­чик.  Хо­рът вле­зе ка­то съ­в­ку­п­на ма­са от евен­ту­ал­ни ку­пу­ва­чи и са­мо след ми­ну­та си бе­ше на­ме­рил удо­б­но мя­с­то за пре­д­с­та­в­ле­ние, за фла­ш­моб.           “Фла­ш­моб е осо­бен вид пре­д­с­та­в­ле­ние, раз­чи­та­що на слу­чай­на пу­б­ли­ка. Уча­с­т­ни­ци­те съ­з­да­ват вне­за­п­ни, по­ня­ко­га аб­сур­д­ни, по­ня­ко­га сме­ш­ни си­ту­а­ции, но из­пъл­ня­ват ро­ля­та си се­ри­о­з­но и от­го­вор­но с убе­ж­де­ни­е­то, че то­ва, ко­е­то пра­вят, е на­пъл­но нор­мал­но и ес­те­с­т­ве­но.                    То­ва е вид из­ку­с­т­во, ко­е­то е из­вън по­ли­ти­ка­та, ре­ли­ги­я­та и ико­но­ми­ка­та. Уча­с­т­ни­ци­те ни­то пла­щат, ни­то им се за­п­ла­ща. Та­ки­ва съ­би­тия се ор­га­ни­зи­рат оби­к­но­ве­но чрез ин­тер­нет, от со­ци­ал­ни­те мре­жи и в по-го­ля­ма­та си част хо­ра­та не се по­з­на­ват по­ме­ж­ду си. То­ва е и ед­на от те­х­ни­ки­те, из­по­л­з­ва­на от кул­тур­но­то за­г­лу­ша­ва­не.”    То­зи вид мла­де­ж­ка су­б­кул­ту­ра, ка­к­то я на­ри­чат, е един ле­сен и при­я­тен на­чин да раз­пу­с­неш от на­пре­г­на­то­то еже­д­не­вие и да се за­ре­диш с по­ло­жи­тел­ни емо­ции, чрез ко­и­то да по­д­си­лиш се­бе си и по­д­го­т­виш оце­ля­ва­не­то си сред тол­ко­ва мно­го не­га­ти­ви­зъм.

Пър­ви­ят фла­ш­моб е ор­га­ни­зи­ран в Ман­ха­тън през май 2003 го­ди­на. През 2009 го­ди­на, след смърт­та на Май­къл Джа­к­сън, е ор­га­ни­зи­ран фла­ш­моб, кой­то оби­ка­ля по­ч­ти це­лия свят и за­по­ч­ва от Сто­к­холм.        За пър­ви път в Бал­чик, и то на те­ри­то­ри­я­та на най-ста­рия, ве­че 10-го­ди­шен су­пер­мар­кет “Ак­ви­лон”, хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” осъ­ще­с­т­ви още ед­на бле­с­тя­ща идея на ди­ри­ген­та си д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва – фла­ш­моб в Бе­лия град.   В ин­тер­нет мо­же­те да ви­ди­те кли­па на Бал­чик.ин­фо, а сним­ки мо­же би ще пу­б­ли­ку­ва уп­ра­ви­те­лят на “Ак­ви­лон” Же­льо Же­лев.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.