ПЕ­ТИ­ЦИЯ

Feb 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

До Пре­зи­ден­та, Ми­ни­с­тър пре­д­се­да­те­ля и пар­ла­мен­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за не­за­ба­в­но пре­до­с­та­вя­не бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во на вси­ч­ки Бе­са­ра­б­с­ки, Та­в­ри­че­с­ки и др. бъл­га­ри в Ук­рай­на и фа­к­ти­че­с­ко пре­ма­х­ва­не на бъл­гар­с­ки­те ви­зи за ук­ра­ин­с­ки гра­ж­да­ни.

По­д­пи­са­ни­те гра­ж­да­ни на­с­то­я­ва­ме за не­за­ба­в­но пре­до­с­та­вя­не бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во на вси­ч­ки ет­ни­че­с­ки бъл­га­ри гра­ж­да­ни на го­ре­по­со­че­на­та дър­жа­ва. Ка­то по­да­де­ни­те ве­че мол­би от тях за бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во бъ­дат ве­д­на­га одо­б­ре­ни, а за те­зи на­ши съ­на­ро­д­ни­ци от там ко­и­то не са има­ли въз­мо­ж­ност да го на­п­ра­вят да се из­п­ра­тят ва­ши пра­во­мо­щ­ни пре­д­с­та­ви­те­ли на мя­с­то в се­ли­ща­та им, ко­и­то да им го да­дат със съ­о­т­ве­т­ния сер­ти­фи­кат сре­щу де­к­ла­ра­ция за бъл­гар­с­ка ет­ни­че­с­ка при­на­д­ле­ж­ност и по­ла­га­не на кле­т­ва за вяр­ност към Бъл­га­рия, ве­д­на­га след по­ла­га­не на кле­т­ва­та, и да за­не­сат и раз­да­дат па­с­пор­ти­те на до­се­га по­да­ли­те мол­би за гра­ж­дан­с­т­во бъл­га­ри.             Гра­ж­дан­с­т­во­то мо­же да се да­де и в пър­во­на­чал­но ог­ра­ни­чен вид, при­мер­но за 3 го­ди­ни, по­до­б­но на ут­вър­де­на­та пра­к­ти­ка в ня­кои стра­ни с т. н. “зе­ле­ни кар­ти”.    На­с­то­я­ва­ме и за не­за­ба­в­но фа­к­ти­че­с­ко пре­ма­х­ва­не на бъл­гар­с­ки­те ви­зи за ук­ра­ин­с­ки гра­ж­да­ни, ка­то та­ки­ва им се сла­гат в па­с­пор­та, или ако ня­мат та­къв на от­де­лен лист към ли­ч­ни­те кар­ти, бе­зу­с­ло­в­но и без­п­ла­т­но на са­мия гра­ни­чен пункт на вси­ч­ки по­же­ла­ли с из­к­лю­че­ние на има­щи­те из­ри­ч­на за­б­ра­на да вли­зат в стра­на­та ни.             Да се оси­гу­ри, и да бъ­де раз­г­ла­се­но то­ва на мя­с­то за за­в­ръ­ща­щи­те се от там в Оте­че­с­т­во­то бъл­га­ри съ­ща­та из­д­ръ­ж­ка и за съ­щия срок ка­к­во­то пла­ща­ме в мо­мен­та за аф­ро-ази­а­т­ки­те ми­г­ран­ти у нас – ка­к­то ста­на из­ве­с­т­но по 1080 лв ме­се­ч­но на чо­век.

От се­га­ш­ни­те Ук­ра­ин­с­ки вла­с­ти, не­за­ба­в­но да се изи­с­ка ве­д­на­га да пре­ма­х­нат за­б­ра­на­та за двой­но гра­ж­дан­с­т­во щом е на стра­на от ЕС, да съ­б­лю­да­ват пра­во­то на сво­бо­д­но дви­же­ние на гра­ж­да­ни­те ка­то бе­зу­с­ло­в­но сва­лят пре­ч­ки­те за на­пу­с­ка­не на стра­на­та им и да оси­гу­рят без­пре­ко­с­ло­в­но кул­тур­но-ези­ко­ви­те ре­ги­о­нал­ни пра­ва на бъл­га­ри­те там.

Да се за­я­ви яс­но и ка­те­го­ри­ч­но го­то­в­но­ст­та на Бъл­га­рия за уча­с­тие в ме­ж­ду­на­ро­ден ми­ро­т­вор­че­с­ки во­е­нен и по­ли­цей­с­ки кон­тин­гент в Ук­рай­на в на­се­ле­ни­те с бъл­га­ри ра­йо­ни, пре­д­вид за­я­ве­но­то мне­ние на пре­зи­ден­та По­ро­шен­ко от не­об­хо­ди­мо­ст­та на та­къв в стра­на­та и опи­та ни в Ко­со­во и дру­ги ме­ж­ду­на­ро­д­ни ми­сии.

 

Коментарите са затворени.