Над 25 млн.лева е бюджетът на Община Балчик за 2015 година

Feb 19th, 2015 | От | Category: ВАЖНА, Общински новини

С два­ма въз­дър­жа­ли се и 18 гла­са “за” Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е пре­д­ло­же­ния от кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов бю­джет за 2015 го­ди­на. При­хо­д­на­та и раз­хо­д­на­та рам­ки въз­ли­зат на 25 155 000 ле­ва. Оча­к­ва се не­да­нъ­ч­ни­те при­хо­ди в ха­з­на­та да са 8 784 888 ле­ва, а да­нъ­ч­ни­те – 5 396 500. Над 7 ми­ли­о­на ле­ва тря­б­ва да по­с­тъ­пят за де­ле­ги­ра­ни от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти. Сред при­о­ри­те­ти­те в раз­хо­д­на­та част са па­ри­те, да­ва­ни за об­с­лу­ж­ва­не на об­щин­с­кия дълг, пла­ща­ния по про­е­к­ти с ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не, къ­де­то се от­пу­с­кат вре­мен­ни за­е­ми, сре­д­с­т­ва за за­п­ла­ти и оси­гу­ро­в­ки, хра­на, ото­п­ле­ние, ос­ве­т­ле­ние, из­д­ръ­ж­ка на со­ци­ал­ни, здра­в­ни и об­ра­зо­ва­тел­ни за­ве­де­ния. Раз­ме­рът на су­ми­те за ме­с­т­ни дей­но­с­ти е 16 383 484 ле­ва. В тях са па­ри­те за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма, кул­ту­ра­та, спор­та и ре­ли­ги­о­з­ни дей­но­с­ти. 2 327 284 ле­ва ще се да­дат за спорт, сред ко­и­то 1 ми­ли­он ле­ва за ре­монт на ста­ди­о­на. Бли­зо 200 хи­ля­ди ле­ва са за­ло­же­ни за из­г­ра­ж­да­не на но­ва спор­т­на пло­ща­д­ка за ле­ка ат­ле­ти­ка. Ре­мон­тът на че­т­вър­то­к­ла­с­на­та пъ­т­на мре­жа ще по­е­ме 314 хи­ля­ди ле­ва. 588 780 ле­ва е су­б­си­ди­я­та за чи­та­ли­ща­та. Фу­т­бо­лен клуб “Чер­но­мо­рец” и спор­т­ни­те клу­бо­ве по се­ла­та ще по­лу­чат 225 000 ле­ва. 1,023 млн. ле­ва са про­с­ро­че­ни за­дъл­же­ния към об­щи­на­та, ко­и­то тря­б­ва да бъ­дат съ­б­ра­ни от длъ­ж­ни­ци­те.

През на­с­то­я­ща­та го­ди­на ще се ра­бо­ти по 13 про­е­к­та с ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не. Уча­с­ти­е­то на Об­щи­на­та в тях е 1 274 931 лв.

Сава ТИХОЛОВ

Коментарите са затворени.