Депутатът Валентин Николов – в Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

18

Депутатът от Патриотичния фронт – Валентин Николов по време на приемния си ден в Балчик на 15 февруари 2015 г.          

Фото: М.КОСТОВА

ПП НФСБ обя­ви офи­ци­ал­но, че на 15 фе­в­ру­а­ри ще се съ­с­тои сре­ща на чле­но­ве­те на Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт в Кра­не­во и Бал­чик с на­ро­д­ния пре­д­с­та­ви­тел Ва­лен­тин Ни­ко­лов, кой­то бе­ше обя­вил и съ­о­т­ве­т­но при­ем­ни ча­со­ве с гра­ж­да­ни­те на две­те се­ли­ща.

Кра­не­в­ци ка­то мно­го ак­ти­в­ни за­щи­т­ни­ци на ту­ри­з­ма, ко­е­то е те­хен ос­но­вен по­ми­нък, по­с­та­вят въ­п­ро­си за не­из­чи­с­те­но­то ка­к­то тря­б­ва ко­ри­то на ре­ка Ба­то­в­с­ка, за пре­о­до­ля­ва­не на по­с­ле­ди­ци­те от бе­д­с­т­ви­е­то на 19 яну­а­ри, ко­е­то за тре­ти път за­се­г­на на­шия ре­ги­он – на­во­д­не­ние, свла­чи­ща, за­мър­ся­ва­не на пи­тей­на­та во­да и пр. Ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон тря­б­ва да има и кра­не­в­ци не са съ­г­ла­с­ни с кме­та си Ру­мен Ни­ко­лов, кой­то не са­мо не ги об­на­де­ж­да­ва, но и го­во­ри в ме­ди­и­те за про­ва­лен ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон. Де­пу­та­тът Ва­лен­тин Ни­ко­лов за­я­ви, че под №39 ще взе­ме ду­ма­та на Из­вън­ре­д­ния пар­ла­мен­та­рен кон­т­рол във втор­ник и ще ак­цен­ти­ра вър­ху въ­п­ро­са за взе­ма­не мер­ки от МРРБ за бе­д­с­т­ви­е­то в Кра­не­во. Ос­вен то­ва ще по­с­та­ви ис­ка­не­то за на­ма­ля­ва­не на та­к­си­те на кон­це­си­о­не­ри­те на пла­жо­ве­те, ка­к­то и фи­нан­со­ва по­д­к­ре­па на об­щи­ни­те, ко­и­то тря­б­ва да по­д­дър­жат не­о­х­ра­ня­е­ми­те пла­жо­ве.

Ця­ла До­б­ри­ч­ка об­ласт се въл­ну­ва от ви­со­ка­та це­на на во­да­та. От ре­жи­ма в До­б­рич. От го­ле­ми­те за­гу­би, ко­и­то има „В и К” До­б­рич – 40 млн.лв, от ко­и­то го­ля­ма част не­съ­би­ра­е­ми от ци­ган­с­ко­то на­се­ле­ние. Оча­к­ват се по­ре­д­ни ре­фор­ми, ко­и­то за­по­ч­ват и за­вър­ш­ват със смя­на на ди­ре­к­то­ра. По­ве­че ни­що. Де­пу­та­тът В.Ни­ко­лов обе­ща, че ще ло­би­ра да не се уве­ли­ча­ва це­на­та на во­да­та. Да ня­ма две ка­си в „Дво­ре­ца”. Да се на­п­ра­вят съ­о­т­ве­т­ни­те ге­о­ло­ж­ки про­у­ч­ва­ния, за да се на­п­ра­вят ук­ре­п­ва­ния, къ­де­то е не­об­хо­ди­мо. Да се на­п­ра­ви но­во ас­фал­ти­ра­не на пъ­тя Ал­бе­на – До­б­рич. За пъ­тя Ал­бе­на – Бал­чик – не съм по­с­та­вял въ­п­ро­са – ка­за В.Ни­ко­лов.

На въ­п­ро­са ми коя от по­д­с­т­ру­к­ту­ри­те на Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт е най-ак­ти­в­на, от­го­во­рът бе, че то­ва е до­б­ри­ч­ка­та стру­к­ту­ра. Бал­чи­ш­ка­та член­с­ка ма­са на­б­ро­я­ва 71 ду­ши – за­я­ви Ни­ко­лай Пе­ев, ли­дер на бал­чи­к­лии, при­з­нат енер­ге­тик. До­б­ри­ч­лии на­б­ро­я­ват 150 ду­ши, от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ко­и­то в Бал­чик бя­ха до­ш­ли Ко­льо Ко­лев, ико­но­мист, Иве­лин Пей­чев, спе­ци­а­лист по би­з­нес ад­ми­ни­с­т­ра­ция и Иван Пе­ев, ма­ги­с­тър по ту­ри­зъм.

„Ще по­д­к­ре­пи­те ли фо­ру­ма „Бъл­гар­с­ко на­с­ле­д­с­т­во”, кой­то ще се ор­га­ни­зи­ра в Бал­чик с мол­до­в­с­ки, ук­ра­ин­с­ки, ба­на­т­с­ки и дру­ги бъл­га­ри от стран­с­т­во, ко­и­то съ­х­ра­ня­ват там бъл­гар­щи­на­та? – бе­ше мо­ят въ­п­рос към Де­пу­тат Ни­ко­лов, кой­то от­го­во­ри ка­те­го­ри­ч­но, че цел­та на Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт е да по­д­к­ре­пя вси­ч­ки па­т­ри­о­ти­ч­ни бъл­га­ри и се­га осо­бе­но ук­ра­ин­с­ки­те бъл­га­ри, ко­и­то са въ­в­ле­че­ни във вой­на. Го­то­ви сме за ху­ма­ни­тар­на по­мощ от на­ци­о­на­лен ма­щаб – за­я­ви де­пу­тат В.Ни­ко­лов пред чле­но­ве­те на Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт в Бал­чик, ка­к­то е за­я­вил и пред пре­д­с­та­ви­те­ля на бъл­га­ри­те в ук­ра­ин­с­кия пар­ла­мент Ан­тон Кис­се.

Маруся КОСТОВА

 17

Членове на Патриотичния фронт чакат да приключи приемният ден на депутата Валентин Николов, за да започне редовно събрание на ПФ НФСБ.                                                            

Фото: М. КОСТОВА

Коментарите са затворени.