Изложба в “Двореца” – 75 години от възвръщането на Южна Добруджа

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

11

На 18 фе­в­ру­а­ри 2015 г. от 16:00ч. в “Ка­мен­на за­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” ще бъ­де от­к­ри­та из­ло­ж­ба на Ре­ги­о­на­лен Ис­то­ри­че­с­ки Му­зей – До­б­рич, по­с­ве­те­на на 75 го­ди­ш­ни­на­та от при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на Юж­на До­б­ру­джа към пре­де­ли­те на Бъл­га­рия.

С Кра­йо­в­с­ки­ят до­го­вор от 7 се­п­тем­в­ри 1940 г. по ди­п­ло­ма­ти­че­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­но­п­ра­вен път Юж­на До­б­ру­джа се въз­в­ръ­ща към май­ка Бъл­га­рия. С то­зи акт би­ва по­п­ра­ве­на ед­на ис­то­ри­че­с­ка не­с­п­ра­ве­д­ли­вост.

На то­ва ве­ли­ча­во съ­би­тие от но­ва­та ис­то­рия на Бъл­га­рия е по­с­ве­те­на из­ло­ж­ба­та на РИМ – До­б­рич, в ко­я­то чрез фо­то­си и фо­то­ко­пия на до­ку­мен­ти ще бъ­дат по­ка­за­ни за­се­да­ни­я­та по по­д­пи­с­ва­не­то на до­го­во­ра, не­го­ва­та ра­ти­фи­ка­ция в На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние, ра­до­ст­та на сто­ли­ча­ни, въз­тор­же­но­то по­с­ре­ща­не на бъл­гар­с­ка­та вой­с­ка от ме­с­т­но­то бъл­гар­с­ко юж­но­до­б­ру­джан­с­ко на­се­ле­ние.

С та­зи из­ло­ж­ба по­с­та­вя­ме на­ча­ло­то на по­ре­ди­ца от про­я­ви, с ко­и­то през 2015 го­ди­на ще от­бе­ле­жим 75 го­ди­ш­ни­на от то­ва зна­чи­мо за на­ци­я­та ни съ­би­тие.

Евгени ГЕОРГИЕВ

Коментарите са затворени.