Престижни награди за “Албена” на изложението “Ваканция и СПА”

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

10

През вто­рия ден на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то из­ло­же­ние “Ва­кан­ция и СПА 2015”, ва­кан­ци­он­но се­ли­ще Ал­бе­на по­лу­чи пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди.

7 хо­те­ла на Ал­бе­на бя­ха от­ли­че­ни с на­г­ра­да на сай­та booking.com „2014 AWARD OF EXELLENCE“. То­ва са хо­те­ли­те “Фла­мин­го Гранд”, “Фла­мин­го”,   “Ла­гу­на Гар­дън”, “Ла­гу­на Ма­ре”, “При­ма Сол Ра­ли­ца Су­пе­ри­ор”, “Сен­ди Бийч”, “Ма­ли­бу”. На­г­ра­да­та се да­ва на ба­за от­зи­ви на го­с­ти, от­се­д­на­ли в хо­те­ли­те през се­зон 2014 г. Рей­тин­гът на ци­ти­ра­ни­те хо­те­ли е над 8, от 10-то бал­на си­с­те­ма.

Вто­ра­та на­г­ра­да Ал­бе­на по­лу­чи от спи­са­ние “Ту­ри­зъм и от­дих”. Ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще бе от­ли­че­но с при­за “Най-до­бър мор­с­ки ва­кан­ци­о­нен ку­рорт за 2014 г.“

НДТ

Коментарите са затворени.