ПРОТОКОЛ № 48 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 13 февруари 2015 година

Feb 19th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост, по реда на ЗОС през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 755: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС, съгласно приложение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 756: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година , ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2015 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 25 155 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 259 640 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 238 795 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2014 година в размер на 1 020 845 лв., съгласно Приложение №3

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 17 895 360 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 396 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 784 888 лв.

1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 353 000 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 248 300  лв.

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на             104 700 лв.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 579 300 лв., в т.ч.:

1.2.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 314 200 лв.

1.2.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 265 100 лв.

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 1 274 931  лв. Приложение №8.

1.2.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 1 672 364 лв.

1.2.2.7. Финансиране 2 384 239 лв.

1.3. Разходи в размер на 25 155 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 7 259 640 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 16 383 484 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 500 000 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 511 876 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 2 482 360 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 123 081 лв., съгласно Приложение № 5 и Приложение 5а за финансиране на преходния остатък от приватизационни сделки, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 579 300 лв., в т.ч.:

2.1.1. Изграждане спортна площадка (СКЛА) в размер на 199 000 лв.

2.1.2. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 314 200 лв.

2.1.3. Основен ремонт на читалищна сграда в Безводица в размер на 66 100 лв.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  50 000лв.;

4.2. Субсидии за читалища  588 780 лв., съгласно Приложение № 7 (332 000 лв. от местни приходи)

4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 2 616 695 лв., съгласно Приложение № 9в

4.4. Културна програма в размер на 145 000 лв., съгласно Приложение № 9б

4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 160 000 лв., съгласно Приложение № 9а.

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 20 000  лв. и разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 18 000 лв. Приложение №6.

5.3. Разходи за представителни цели на кметове и кметски наместници в размер на 4 000 лв. и сдружение на кметовете в размер на 4 000 лева Приложение №6.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик  –   100 %.

6.2. За учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината  –  90 %.

6.3. За учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация  –  85%.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г. в размер на 1 259 931 лв., съгласно Приложение № 4 и 4а.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 23 664 041 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 29 298 337 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 263 329, съгласно Приложение № 14.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Лимит за поемане на нов общински дълг за 2015 година в размер на 1 915 015 лв.

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. в размер на 3 191 691 лв.

11.3. Максимален размер на общинските гаранции към края на 2015  година в размер на 638 338 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година в размер на 1 023 000 лева.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1.В частта за делегираните от държавата дейности  между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2. В частта за местните дейности  между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

15.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година.

15.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

15.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

16. Упълномощава кмета:

16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

17. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

18.Общински съветзадължава Кмета на Общината:

18.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

18.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

18.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

18.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

18.5. В срок до 28.02.2015 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.

    18.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2015г.

 

Предложение на ПКБФЕЕ: Капиталови разходи – 20000 лева в дейност ОбС отиват в Програмата за развитие на спорта т. V – Капиталови разходи за закупуване на кошове за баскетбол.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

14  „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на цялото проекто-решение, в залата присъстват 20 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, д-р М.Калинова не гласува

 

По девета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 107, с площ от 17,50 м2, с вкл. санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/, всичко с площ 22,14 м2, находящи се в „МЦ І” ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 763:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, дава съгласието си помещение, представляващо лекарски кабинет № 107 с площ от 17,50 м2, с вкл. санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/, всичко с площ 22,14 м2, находящи се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д  р Златко Петков” № 1 да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 85,02 лв. /осемдесет и пет лева и две стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинетите е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по медицина. Същият следва да спазват предмета на дейност, а именно индивидуална извънболнична първична медицинска помощ и да не променя предназначението на наетите кабинети. Кандидата следва да няма задължения към Община Балчик.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По десета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на стоматологичен кабинет, находящ се в „Здравна служба” с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 764:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, дава съгласието си помещение, представляващо стоматологичен кабинет с площ от 38 м2, находящи се в „Здравна служба” с. Сенокос – частна общинска собственост, актуван с АОС № 372 от 2000 година, да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 145,92 лв. /сто четиридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинетите е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по дентална медицина. Същият следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина и да не променя предназначението на наетия кабинет. Кандидата следва да няма задължения към Община Балчик.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за удължаване сроковете на Договори за наем № 413/2013 г. и 414/2013 г. със срок от 5 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

 

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 765: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; § 27, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-4/16.12.2014год. от Началника на “Общинска служба по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет  Балчик:

І.  Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 53120.14.1005, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 53120.14.997 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване  изоставено трайно насаждение, с проектна площ от 419 кв.м. / четиристотин и деветнадесет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Елена Стефанова Богданова. Имот 53120.14.997  е актуван с Акт за общинска собственост 4142/2011 год.

 ІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” поземлен имот с идентификатор 53120.14.64, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване  нива, с площ от 671 кв.м. /шестстотин седемдесет и един квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Елена Стефанова Богданова. Имот 53120.14.64  е актуван с Акт за общинска собственост 3557/2009 год.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 766: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-5/16.12.2014год. от Началника на “Общинска служба по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет  Балчик:

І.  Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 53120.14.1006, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 53120.14.997 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване  изоставено трайно насаждение, с проектна площ от 251 кв.м. / двеста петдесет и един квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Мария Стефанова Богданова. Имот 53120.14.997  е актуван с Акт за общинска собственост 4142/2011 год.

ІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” поземлен имот с идентификатор 53120.14.873, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване  изоставено трайно насаждение, с площ от 594 кв.м. /петстотин деветдесет и четири квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Мария Стефанова Богданова. Имот 53120.14.873  е актуван с Акт за общинска собственост 3580/2009 год.

ІІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” поземлен имот с идентификатор 53120.36.205, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване  изоставено трайно насаждение, с площ от 325 кв.м. /триста двадесет и пет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Мария Стефанова Богданова. Имот 53120.36.205  е актуван с Акт за общинска собственост 3624/2009 год.

ІV. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 767: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Георги Илиев Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

2. Недрет Себайдинова Ахмедова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

3. Димитър Анчев Димитров от с. Стражица, за социално подпомагане и лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Огнян Василев Илиев от с. Оброчище, за закупуване на консумативи след операция, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

5. Магдалена Асенова Демирова от гр. Балчик, за закупуване на очила на детето й Дерек Магдаленов, в размер на 200.00 (двеста) лева. След закупуването на очилата да представи фактурата в комисията по здравеопазване.

6. Юнал Хасанов Черкезов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Анчо Анчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Величка Георгиева Маркова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище

9. Добрин Пенчев Тодоров от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Камен Жеков Атанасов от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от км.наместник на селото.

11. Галин Василев Делев от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от км.наместник на селото.

12. Анка Димитрова Колева от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Северин Стоянов Михайлов от с. Стражица, за закупуване на лекарства, в размер на 300.00 (триста) лева.

14. Никола Ангелов Артинов от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

15. Лъчезар Иванов Михайлов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

16. Румен Славов Асенов от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

17. Мими Петрова Гогова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

18. Матей Димов Ангелов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

19.Ерол Осман Хюсеин от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

20. Георги Тодоров Георгиев от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище

21. Антоанета Костадинова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

22. Севилджан Ниязиева Шерифова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

23. Гюкчен Етемова Акифова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

24. Борис Демиров Мързъков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

25. Светослава Стефанова Кирова от гр. Балчик, за операция на детето й Светослав Здравков, в размер на 300.00 (триста) лева.

26. Камелия Румянова Боянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

27. Ангел Иванов Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00  (сто) лева.

28. Александър Славов Ангелов от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

29. Гена Петрова Добрева от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

30. Назмие Расимова Курдова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева

31. Тихомир Симеонов Енчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

32. Живка Иванова Анещева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Татяна Золотилова и Сергей Золотилов, по отношение на ПИ № 67951.501.799.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 768: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Н-180-3#1/07.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Татяна Золотилова и Сергей Золотилов с. Соколово, по отношение на ПИ № 67951.501.799 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ XXI – 371, кв.30 по ПУП на с. Соколово, целият с площ от 581 м2, като Татяна Золотилова и Сергей Золотилов изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 14 м2 (четиринадесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС№ 4397/08.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 112.00 лв. (сто и дванадесет лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Милев 2000” ЕООД, по отношение на ПИ № 39459.502.225.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 769: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1302-1/07.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Милев 2000” ЕООД с ЕИК ******, представлявано от Светослав Костадинов Милев, по отношение на ПИ № 39459.502.225 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ III, кв.27 по ПУП на с. Кранево, целият с площ от 1043 м2, като Светослав Костадинов Милев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 93 м2 (деветдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4398/08.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4650.00 лв. (четири хиляди шестстотин и петдесет лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Пламен Костадинов Малчев, по отношение на ПИ № 02508.2.92.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 770: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-222-1/05.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати собствеността между община Балчик и Пламен Костадинов Малчев от гр. Добрич, по отношение ПИ № 02508.2.92 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІІ, кв. 4 по ПУП на вилна зона „Момчил”), целият с площ от 576 мІ, като Пламен Костадинов Малчев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 76 мІ,  (седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4396/06.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2280.00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Михаил Вълев Станчев, по отношение на ПИ № 02508.51.124.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 771: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-616-8/17.12.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община Балчик и Михаил Вълев Станчев от гр. Балчик, по отношение ПИ № 02508.51.124 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХVІ, кв. 18 по ПУП на вилна зона „Белите скали”), целият с площ от 646 мІ като Михаил Вълев Станчев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 76 мІ,  (седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 3812/05.01.2010 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1900.00 лв. (хиляда и деветстотин лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор” в ПИ 53120.36.107 на землището на с. Оброчище, община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 772: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на “Теленор” в ПИ 53120.36.107 на землището  на с.Оброчище, Община Балчик”  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на м. „Момчил”, град Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 773: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр.Балчик”  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и първа точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Подземен електропровод  НН за захранване на ПИ 78639.16.118 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 774: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Подземен електропровод  НН за захранване на ПИ 78639.16.118 по кадастралната карта на с.Църква, Община Балчик”  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, УПИ Х в кв. 43 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІХ и УПИ Х в кв. 43 по плана на „Стопански двор” с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 775: І. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, УПИ Х в кв.43 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІХ и УПИ Х в кв.43 по плана на “Стопански двор” с.Соколово, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и трета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.617 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 776: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.617 с цел застрояване на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.544 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 777: І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.544 с цел застрояване на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и пета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.614 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 778: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.614 с цел застрояване на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.620 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 779: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.620 с цел застрояване на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на мандат за представляване на община Балчик за заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 780: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 15 от ЗМСМА, във вр. с чл.198е,ал.5 Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Балчик ПРЕДОСТАВЯ мандат на г-н Стелиян Обретенов Железов  зам.-кмет по строителството на Община Балчик да представлява Община Балчик на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД гр.Добрич, което ще се проведе на 26.02.2015г. от 10.30ч. в зала “Пресцентър” на Областна администрация Добрич и да изрази следната позиция на Община Балчик по предварително обявения дневен ред на заседанието:

1. По точка първа от дневния ред: Да гласува “За” приемане на отчета за изпълнение бюджета на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД гр.Добрич;

2. По точка втора от дневния ред: Да гласува “За” приемане отчета за дейността на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД гр.Добрич;

3. По точка трета от дневния ред: Да гласува “За” вземане на решение за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия оператор по реда на чл.198п,ал.1ь предл. Първо от Закона за водите;

4. По точка четвърта от дневния ред: Да гласува “За” приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД гр.Добрич за 2015 година;

5. По точка пета от дневния ред: Да гласува по свое усмотрение, но само в защита интереса на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на апартамент в гр. Балчик, за нуждите на Народно читалище „Паисий Хилендарски”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 781: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища:

1. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски” град Балчик, върху имот  частна общинска собственост, съгласно АОС № 132/1998 г., а именно: апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения в град Балчик, ж.к. „Балик” бл. 22, вх. Б, ап. 12, с идентификатор 02508.76.18.5.32 по кадастралната карта на град Балчик.

2. Определя срок за безвъзмездното ползване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договор между страните.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и девета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” финансово подкрепен от ОП “Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-17/21.12.2011г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 782: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № А10-13-17/21.12.2011г., със средства на общинския бюджет в размер на 64,80 лева (шестдесет и четири лева и 80 ст.), представляващи финансова корекция  не одобрени разходи, както следва:

–   По бюджетно перо от група А, т.5.4„Разходи за одит” – допустими разходи по правилата на ЕСФ, точка 5.4,. „Разходи за одит”    64,80 лева.

  1. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По тридесета точка от дневния ред: 30. Предприемане на фактически и правни действия за отразяване на промяна в обстоятелствата, във връзка с придобиване от Община Балчик 100% от капитала в „Кибела 2014” АД и респ. промяната му в еднолично акционерно дружество, промяна адреса на управление, състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор и промяна в предмета на дейност на дружеството.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 783: На основание чл.21, ал.1, т.9, ал.2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 1, т. 4, т. 6, чл. 244, чл. 248, чл. 252, ал. 1, т. 1, чл. 266 от Търговския закон, чл. 38 от Закон за счетоводството вр. с чл. 53, ал. 3, чл. 248 от Търговския закон и чл. 9, чл. 14, ал.1, т.1, т. 2, т.13 и т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (Приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г. от заседание на ОбС  Балчик), Общински съвет  Балчик,

РЕШИ:

1. Приема и одобрява нов устав на „Кибела 2014” ЕАД. Настоящо приетият отменя досега действалия Устав на „Кибела 2014” АД, приет на Учредителното събрание на акционерите на „Кибела 2014” АД, състояло се на 11.11.2014 г. в гр. Балчик.

2. Дава своето съгласие да бъде извършена промяна в търговско дружество на „Кибела 2014” АД следствие на обстоятелството, че Община Балчик е собственик на 100% от капитала в Еднолично Акционерно дружество със собственик на капитала Община Балчик и наименование  фирма „Кибела 2014” ЕАД, с едностепенна система на управление  съвет на директорите, изпълнителен директор.

3. Дава своето съгласие да бъде променен адреса на управление на дружеството от гр. Балчик, общ. Балчик, алея „Възкресия Деветакова” №26 на гр. Балчик, общ. Балчик, пл. 21-ви септември” №6.

4. Дава своето съгласие да бъде променен предмета на дейност  от             „хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, битови, рекламни, спортни, анимационни услуги, разработване и отдаване под наем на обекти, вътрешен туризъм, профилактична дейност и рехабилитация, строителна и инженерингова дейност, търговско представителство и посредничество и други дейности не забранени от закона”, на: „експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране-общинска собственост на територията на Община Балчик; дейности, свързани с обслужване на паркирането; разработване и отдаване под наем на обекти, строителна и инженерингова дейност, търговско представителство и посредничество и други дейности, не забранени от закона”.

5. Назначава нов Съвет на директорите в следния състав:

– Валентин Симеонов Попов

– Милен Данчев Йорданов

– Доброслав Димитров Добрев

6. Задължава новоназначения изпълнителен директор, след избирането му измежду състава на Съвета на директорите съгласно разпоредбите на ТЗ, да извърши вписване на промяната в обстоятелствата по реда на ТЗ в Търговски регистър.

7. Избира и назначава РО /регистриран одитор/ Мариела Спиридонова с диплом            № *** , който да извърши проверката на ГФО на дружеството за 2014 г.

8. Упълномощава Изпълнителния Директор на фирма „Кибела 2014” ЕАД да сключи договор с назначения РО, както и да извърши съответните необходими правни и фактически действия, съобразно компетенциите му, касаещи оформяне на документацията за вписване на съответните промени в ТР, включително и утвърдения от Общински съвет устав на едноличното акционерно дружество.

9. Освобождава досегашните председател и членовете на Съвета на директорите и изпълнителния му директор от длъжност. Не освобождава Съвета на директорите и изпълнителния му орган  изпълнителен директор от отговорност за периода, за който са изпълнявали функциите и задълженията си.

10. Задължава досегашния изпълнителен директор на дружеството да предаде печата и цялата документация на дружеството, в т.ч. предвидената в Търговския закон и Закон за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството. Предаването на документацията да се извърши в едномесечен срок от вземане на настоящото решение, на избрания от новоназначения Съвет на директорите изпълнителен директор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Виктор Лучиянов,Председател на ОбС  Балчик

Коментарите са затворени.