Бабинден в Община Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

9

Медицинският клуб “Здраве” с председател Т. Харизанова изпълни ритуала “бабуване” на 21 януари в ресторант “Морско око”.

Фото: М. КОСТОВА

21 яну­а­ри – слън­чев и ве­дър ден. И тръ­г­на­ха ба­би, и ста­ри, и по-мла­ди, да от­п­ра­з­ну­ват Ба­бин­ден.

Пре­ме­не­ни и на­тъ­к­ме­ни, с ко­т­ле от ве­сел бла­го­с­лов, те по­с­ре­щ­на­ха пра­з­ни­ка с на­де­ж­да, вя­ра и лю­бов.

То­зи пра­з­ник е по­с­ве­тен на свя­то­то тайн­с­т­во на ра­ж­да­не­то. Той си е са­мо наш, бъл­гар­с­ки пра­з­ник.

Го­ди­ни­те ми­на­ват все

в труд и гри­жи, та­ка би­ло е век след век, но чо­ве­че­с­т­во­то, то се дви­жи на­пред чрез ра­ж­да­не­то на все­ки нов чо­век.

И ста­ва све­тът по – нов, по-бо­гат и по-ща­с­т­лив, и по-кра­сив.

В Клуб „Здра­ве” на то­зи ден „се ро­ди” жен­с­ко че­до, а то­ва пре­д­ве­ща­ва пло­до­ро­д­на и ху­ба­ва го­ди­на. Дай, Бо­же!

Три ори­с­ни­ци от клу­ба: Ни­ко­лин­ка Ди­ко­ва, Ди­ми­т­ри­ч­ка Си­в­ко­ва и Ата­на­с­ка Го­с­по­ди­но­ва бла­го­с­ло­ви­ха „ро­дил­ка­та” Вя­ра Кръ­ч­ма­ро­ва и ба­ба­та Ган­ка Ка­съ­ро­ва, ка­к­то и вси­ч­ки, до­ш­ли да пра­з­ну­ват в ре­с­то­рант „Мор­с­ко око” Бал­чик и им по­же­ла­ха здра­ве, ко­е­то да се па­зи ка­то зе­ни­ца­та на око­то.

Бла­го­с­ло­ви­и­те на ори­с­ни­ци­те бя­ха: да ра­с­те де­те­то жи­во и здра­во, ум­но и до­б­ро, кра­си­во. Го­ля­ма бъл­гар­ка да ста­не, род и ро­ди­на да про­с­ла­ви, гра­дът ни с нея да се хва­ли.

А към хо­ра­та в бя­ло, ко­и­то по­е­мат но­вия жи­вот в ръ­це­те си, се от­п­ра­ви­ха бла­го­по­же­ла­ния за здра­ве и бе­ре­кет. Ро­дил­но­то от­де­ле­ние в МБАЛ Бал­чик да е пъл­но с ро­дил­ки и но­во­ро­де­ни здра­ви де­ца. Об­щи­на­та ни да ра­с­те и про­цъ­ф­тя­ва.

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Председател на клуб „Здраве”

7

Бабинден в село Гурково преди много години.                                                      

Архив: Михаил ДУШКОВ

8

Бабинден в село Соколово, организиран от НЧ “Просвета – 1900 год”.                                                                                                 Фото: Кина ЛИПОВАНСКА

Коментарите са затворени.